Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 stycznia 2012 r.
 
ILPB4/4240-19/11-5/HS 1. Czy i do jakiej wysokości Podatnik może podwyższyć poprzednio obniżone na podstawie art. 16i ust. 5 stawki amortyzacyjne, dotyczące wszystkich lub choćby dowolnie wybranych przez siebie środków trwałych?
2. Czy Podatnik może podwyższyć poprzednio obniżone na podstawie art. 16i ust. 5 stawki amortyzacyjne, dotyczące wszystkich lub wybranych przez siebie środków trwałych określonych w art. 16i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od razu do maksymalnej ich wysokości wskazanej w tym przepisie, tj. stawek z Wykazu powiększonych o odpowiedni współczynnik?
3. W jakim terminie może dokonać czynności opisanych w pytaniu nr 1 i 2?
 
IBPBI/2/423-841/11/AK Czy koszty nabycia oprzyrządowania stanowią koszty uzyskania przychodów działalności zwolnionej (strefowej) i w konsekwencji, czy wynik z tytułu zbycia takiego oprzyrządowania, tj. odpowiednio dochód albo strata, powinien być alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych tj. korzystającej ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 Ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-1170/11/BG w zakresie ustalenia czy niezamortyzowana część inwestycji w obcych środkach trwałych stanowi koszt uzyskania przychodów
 
IBPBI/2/423-1105/11/CzP „W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały/wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji”
 
IBPBI/2/423-1112/11/JD Czy zapłacone odsetki oraz pobrane prowizje przez Bank będą stanowić koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-732/11-2/PK1 CIT - w zakresie zasady określenia kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia przez Wnioskodawcę nieruchomości wniesionej do Spółki aportem w postaci przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które u wnoszącego aport ujęte były w księgach jako inwestycje długoterminowe, towary handlowe, produkty lub półprodukty, środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, gdy Wnioskodawca rozpozna je jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne bez względu na sposób ich kwalifikacji u spółki wnoszącej aport
 
IPPB3/423-735/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-742/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
ILPB3/423-319/11-2/MM Czy w związku z planowanym połączeniem prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie Spółki w trybie opisanym przez Wnioskodawcę, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółkę w roku połączenia (2011) do dnia połączenia powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami Wnioskodawcy i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę na dzień 31.12.2011 r.?
 
IPPB3/423-738/11-3/PK1 Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku powstania dodatniej wartości firmy w związku z otrzymaniem przez niego wkładu niepieniężnego w postaci ZCP lub przedsiębiorstwa, wartość początkową Niewprowadzonych Aktywów stanowić będzie ich wartość rynkowa z dnia aportu? Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku powstania dodatniej wartości firmy w związku z otrzymaniem przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego w postaci ZCP lub przedsiębiorstwa, koszt nabycia (cenę nabycia) Inwestycji w Toku, stanowić będzie ich wartość rynkowa z dnia aportu. W momencie, gdy Inwestycje w Toku będą mogły po ich zakończeniu zostać zakwalifikowane jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, tak ustalony koszt nabycia (cenę nabycia), po powiększeniu o ewentualne dodatkowe koszty naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, stanowić będzie jego wartość początkową? Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w razie ewentualnej sprzedaży Niewprowadzonych Aktywów, kosztem uzyskania przychodu będzie dla Wnioskodawcy wartość początkowa Niewprowadzonych Aktywów ustalona zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy w zakresie pytania 1, pomniejszona o odpisy amortyzacyjne dokonane przez Wnioskodawcę od tej wartości do dnia sprzedaży? Wnioskodawca wnosi o potwierdzenie, iż w razie ewentualnej sprzedaży Inwestycji w Toku lub Pozostałych Składników Majątkowych:
 
ILPB3/423-319/11-3/MM Czy w konsekwencji połączenia się Wnioskodawcy ze Spółką, Wnioskodawca osiągnie dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-740/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
ILPB3/423-319/11-4/MM Czy wygaśnięcie w rezultacie połączenia zobowiązań Spółki z tytułu pożyczki względem Wnioskodawcy nie doprowadzi do powstania dla Spółki, a w efekcie dla Wnioskodawcy, jako spółki przejmującej, wstępującej w prawa i obowiązki podatkowe Spółki, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-748/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
ILPB3/423-319/11-5/MM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w świetle art. 16g ust. 9 i art. 16h ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca po dokonaniu przejęcia Spółki powinien określić wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w wartościach wynikających z ewidencji Spółki i kontynuować amortyzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z uwzględnieniem wartości dotychczasowych odpisów i metody amortyzacji - na zasadzie kontynuacji amortyzacji dokonanej przez Spółkę?
 
ILPB3/423-319/11-6/MM Czy Wnioskodawca jako spółka przejmująca będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów podatkowych wydatki związane z procesem połączenia?
 
IPPB3/423-744/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-739/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-746/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-761/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego oraz ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego.
 
IBPBI/2/423-1225/11/BG w zakresie obowiązku poboru i odprowadzenia podatku u źródła przez płatnika z tytułu umowy pośrednictwa handlowego
 
IPPB5/423-377/11-4/AM 1. Czy wydatki poniesione przez Bank w związku z budową systemu Profile w przypadku rezygnacji z implementacji systemu podyktowanej względami ekonomicznymi będą stanowiły koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?2. Czy przedmiotowe wydatki należy rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów w momencie podjęcia decyzji o zaprzestaniu prowadzenia dalszych prac nad systemem Profile i dokonaniu stosownych zapisów w ewidencji rachunkowej?

Wskaźniki gospodarcze