Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 stycznia 2012 r.
 
ITPB3/423-137/11/MK Czy naliczone różnice kursowe wyliczone przy rozliczeniu zaliczki stanowią różnice kursowe w rozumieniu art. 15a ustawy, które zwiększają odpowiednio koszty lub przychody podatkowe?
 
IBPBI/2/423-770/11/CzP „Czy poprzedni Zarządca słusznie naliczył i odprowadził podatek dochodowy od osób prawnych od kary umownej?”
 
IBPBI/2/423-798/11/SD Czy wniesienie wkładu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na pokrycie udziałów w nowo powołanej spółce z o.o. spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-823/11/AP Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do wzoru przemysłowego zarejestrowanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?
 
IBPBI/2/423-824/11/AP Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionego do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa prawa do wzoru przemysłowego, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tego składnika majątku jako składnika aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-825/11/AK Czy dochody z działalności, polegającej na sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia, poprzez ich dostarczanie do magazynu Kupującego zlokalizowanego poza strefą, z którego następnie wyroby będą przez Kupującego pobierane w zależności od jego potrzeb, będą kwalifikowane jako dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy i czy w związku z tym będą objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-844/11/AK obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wykupem notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych akcji własnych celem umorzenia
 
IBPBI/2/423-1137/11/CzP „Czy umowa użytkowania stanowić będzie umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b ustawy o CIT i w konsekwencji ustalone w umowie opłaty z tytułu użytkowania będą stanowiły przychody podatkowe Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)”
 
IBPBI/2/423-1138/11/CzP „Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi leasing operacyjny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, przedstawiony w zdarzeniu przyszłym sposób kalkulacji hipotetycznej wartości netto znaków towarowych stanowiących przedmiot użytkowania jest prawidłowy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)?”
 
IBPBI/2/423-1139/11/CzP „Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi leasing operacyjny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, jeżeli wysokość opłaty końcowej za wykup przedmiotu umowy będzie wyższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu umowy, to zgodnie z art. 17c pkt 1 ustawy o CIT przychodem Spółki ze sprzedaży znaków towarowych będzie ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży i tym samym do określania przychodu ze sprzedaży nie znajdzie zastosowania art. 14 ustawy o CIT, jak również nie będzie podstaw do doszacowania dochodu na podstawie art. 11 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)”
 
IBPBI/2/423-1140/11/CzP „Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi leasing operacyjny w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, do kalkulacji wysokości opłat z tytułu użytkowania znaków towarowych nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 ustawy o CIT, bowiem sposób kalkulacji wysokości opłat leasingowych określony został w przepisach ustawy o CIT dotyczących opodatkowania stron umowy leasingu?(część pytania oznaczonego we wniosku Nr 4)”
 
IBPBI/2/423-1113/11/AK Czy odsetki od pożyczki, do której Podatnik przystąpi na podstawie umowy przejęcia długu będą stanowić koszt uzyskania przychodów Podatnika (art. 15 ust. 1 updop), a jeśli tak, to czy ten koszt należy rozpoznać w momencie faktycznej zapłaty odsetek (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop) lub w momencie ich kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 10 lit a), a nie w momencie przyszłego zbycia akcji / udziałów Polskich spółek (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 updop) nabytych przez Podatnika, jako rekompensata za przejęcie zobowiązania pożyczkowego? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-1126/11/JD Czy wypłacane wynagrodzenia, jako pozostające w związku z uzyskiwanymi przychodami, stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, uzależnione od wysokości przychodów ze sprzedaży produktów oznaczonych w oparciu o przepisy art. 16g ust. 14 ustawy o CIT, mogą być zaliczone przez Spółkę bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
IBPBI/2/423-1127/11/AK Czy wydatki związane z korzystaniem z kredytu i wydatki marketingowe będą mogły być kosztem uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia tj. dniu ujęcia ich w księgach, czy dopiero w momencie uzyskania przychodów tj. dacie sprzedaży lokali?
 
IBPBI/2/423-1129/11/AP Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?
 
IBPBI/2/423-1130/11/AP Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPTPB3/423-302/11-2/PM Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów opisane powyżej kary umowne naliczone przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze całości robót budowlanych?
 
IBPBI/2/423-1131/11/AP Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IBPBI/2/423-1132/11/AP Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Intenal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?
 
IBPBI/2/423-1133/11/AP Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-1142/11/AP Czy Spółka postępuje prawidłowo, wyliczając zaliczkę na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, stosując zasadę wyrażoną w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości?
 
IBPBI/2/423-1331/11/AK Czy w związku z planowanym utworzeniem PGK, Spółka (która będzie członkiem PGK) przy ustalaniu swojego dochodu/straty, który podlegać będzie połączeniu z dochodem/stratą Polskich spółek (pozostali członkowie PGK) będzie w dalszym ciągu miała prawo do uwzględnienia odsetek od pożyczki do której Podatnik przystąpi, zapłaconych lub skapitalizowanych po utworzeniu PGK jako kosztu uzyskania przychodu w momencie faktycznej zapłaty odsetek (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop) lub w momencie ich kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 10 lit a updop)? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-1332/11/MO Jakie skutki wywoła wniesienie całego przedsiębiorstwa do nowo powstałej spółki jako aportu niepieniężnego w podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1a w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych)
 
IBPBI/2/423-1333/11/MO Czy właściwe jest określenie wartości początkowej do amortyzacji podatkowej na podstawie art. 15 ust. 1s ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1d)
 
IPPB5/423-560/11-2/PS Czy w celu zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wypłacanej dywidendy na podstawie art. 10 polsko-brytyjskiej Konwencji, Spółka powinna posiadać oświadczenie Wspólnika, o którym mowa w art. 26 ust. 1f ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-762/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego oraz ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-736/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego oraz ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-747/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-737/11-3/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-870/11-2/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego oraz ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego
 
IPPB3/423-733/11-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011 r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako towary, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa)? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym po dniu 31 grudnia 2011 r., wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako towary, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa)?
 
IPPB3/423-874/11-2/PK1 CIT - w zakresie ustalenia wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego oraz ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych w ramach wkładu niepieniężnego.
 
IPPB5/423-819/11-4/PS Prawo do amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych w z związku z nabyciem ich przez Spółkę w ramach aportu przedsiębiorstwa.

Wskaźniki gospodarcze