Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-855/11/MS Czy w świetle obowiązujących przepisów, a w szczególności art. 15 i 16 ustawy o pdop, Spółka może zaliczyć koszty z tytułu „opłaty przyłączeniowej” jako pośrednio związane z przychodami, jednorazowo do podatkowych kosztów uzyskania przychodów po dokonaniu całkowitej (ostatecznej) płatności za wykonaną usługę w dacie ich poniesienia (pod warunkiem prawidłowego ich udokumentowania)?
 
IBPBI/2/423-1052/11/MO Czy wydatki związane z połączeniem poniesione przez spółkę przejmującą można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-225c/11/PST Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej możliwe jest począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, t.j. powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym odpowiednio za pierwszy miesiąc, za pierwszy kwartał lub na koniec roku podatkowego (w zależności od tego czy odpisy są dokonywane miesięcznie, kwartalnie czy rocznie)?
 
IPTPB3/423-228/11-2/IR Czy wniesienie aportem całości przedsiębiorstwa przez Wnioskodawcę - Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki osobowej - spółki komandytowej jako komplementariusza spowoduje po jego stronie powstanie przychodu z jakiegokolwiek tytułu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1114/11/MS Czy w związku z transakcją przejęcia przez Podatnika zobowiązania Udziałowca wobec Spółki Finansującej w zamian za udziały/akcje w Polskich spółkach nie powstanie po stronie Podatnika przychód podatkowy w rozumieniu przepisów updop?
 
IBPBI/2/423-1115/11/MS Czy odsetki od pożyczki przeznaczonej na zakup udziałów/akcji udzielonej przez Udziałowca lub przez bank będą stanowić koszt uzyskania przychodów Spółki (art. 15 ust. 1 updop), a jeśli tak, to czy ten koszt należy rozpoznać w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 11 updop)?
 
IBPBI/2/423-1116/11/MS Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową z tytułu jednorazowej rekompensaty finansowej za umożliwienie poprowadzenia tymczasowego zasilania ze stacji TRAFO znajdującej się w pomieszczeniu stanowiącym własność przedmiotowej Wspólnoty Mieszkaniowej będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1117/11/MS Czy dochód uzyskany z najmu pomieszczenia stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej pod stację ... jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1134/11/CzP „Czy Spółka na podstawie art. 16g ust. 1 pkt 4 w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT będzie uprawniona do ustalenia wartości początkowej Znaków towarowych otrzymanych aportem dla celów amortyzacji podatkowej według ich wartości rynkowej? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)?”
 
IBPBI/2/423-1135/11/CzP „Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu Znaków Towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki na podstawie art. 16h ust. 1 pkt 1 w związku z art. l6d ust. 2 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 2)”
 
IPTPB3/423-276/11-2/PM Czy koszty opłat za przejazdy płatną autostradą oraz opłat za parkingi będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-276/11-3/PM Czy koszty opłat za przejazdy płatną autostradą oraz opłat za parkingi będą podlegały zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych wynikających z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1136/11/CzP „Czy w przypadku przekazania całej wartości wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego, odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej Znaków Towarowych ustalonej w wysokości ich wartości rynkowej zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym w pytaniu 1, będą stanowić koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy w pełnej wysokości?(pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)”
 
IPTPB3/423-236/11-4/IR Czy wniesienie majątku zorganizowanej części przedsiębiorstwa do nowotworzonej Spółki podlega podatkowi dochodowemu od osób prawnych dla właścicieli Spółki dzielonej?
 
ILPB4/423-251/11-2/ŁM 1. Czy przychody uzyskiwane przez wytwórnie muzyczne będące przedsiębiorcami nie posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, z tytułu dostarczania nagrań do dalszej sprzedaży w ramach serwisu internetowego, w formacie umożliwiającym nieograniczone w czasie ich odtwarzanie, stanowi przychód podlegający zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeśli w/w przychody podlegają przedmiotowemu zryczałtowanemu podatkowi, to czy podlegają one przepisom art. 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowana w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie 8.10.1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178)?
 
IPTPB3/423-251/11-4/PM W którym momencie powstaje przychód podatkowy w przypadku refakturowania pojedynczych usług i w przypadku refakturowania usług rozliczanych okresowo?
 
ILPB4/423-251/11-3/ŁM 1. Czy przychody uzyskiwane przez wytwórnie muzyczne będące przedsiębiorcami nie posiadającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, z tytułu dostarczania nagrań do dalszej sprzedaży w ramach serwisu internetowego, w formacie umożliwiającym nieograniczone w czasie ich odtwarzanie, stanowi przychód podlegający zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, o którym mowa w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeśli w/w przychody podlegają przedmiotowemu zryczałtowanemu podatkowi, to czy podlegają one przepisom art. 13 Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowana w zakresie podatków od dochodu, podpisana w Waszyngtonie 8.10.1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178)?
 
IPTPB3/423-251/11-5/PM Czy w przypadku usług refakturowanych okresowo przychodem podatkowym jest wartość rekakturowanych usług ujętych w refakturze (obejmującą usługi, które w przyjętym okresie rozliczeniowym, na podstawie otrzymanych przez Wnioskodawcę faktur, zostały zweryfikowane jako dotyczące podmiotów trzecich usługi podlegające refakturowaniu)?
 
ILPB3/423-349/11-4/JG Spółka otrzymała nieruchomość częściowo odpłatnie. Czy część wartości gruntu odpowiadająca udzielonej bonifikacie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-366/11-2/JG Czy Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów:
- lutego 2010 r. wydatków na wypłatę nagrody rocznej za 2009 r.,
- marca 2010 r. wydatków na zapłatę do ZUS składek finansowanych przez płatnika oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od ww. nagrody?
 
ILPB4/423-252/11-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie amortyzacji środków trwałych stanowiących mienie przekształconego zakładu budżetowego.
 
ILPB3/423-384/11-3/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.
 
IPPB5/423-561/11-2/AM 1. Czy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest odrębną jednostką organizacyjną od spółki jawnej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?2. W razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1. Czy spółka jawna w swoich księgach podatkowych nie zapisuje zdarzeń, które dotyczą zakładu opieki zdrowotnej?
 
ILPB3/423-385/11-2/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.
 
IBPBI/2/423-1098/11/BG w zakresie momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pierwszej opłaty leasingowej
 
IBPBI/2/423-1009/11/BG w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku spłaty odsetek od pożyczki przez Spółkę zaciągniętej od Pożyczkodawcy i następnie przeniesionej (w drodze cesji lub subrogacji) przez Spółkę do spółki francuskiej
 
IPPB5/423-913/11-2/AS Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IBPBI/2/423-1021/11/JD Czy w związku z zakończeniem bytu prawnego przez instytucję kultury oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji z dniem 30 czerwca 2011 i powołaniem z dniem 1 lipca 2011r. Centrum Kultury w miejsce ww. podmiotów, instytucje te mają obowiązek złożyć do właściwego Urzędu Skarbowego deklaracje CIT 8 (roczne),w związku z zakończeniem działalności i wykreśleniem tych podmiotów z rejestru instytucji kultury w Gminie?
 
IBPBI/2/423-1023/11/AK - ustalenie sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
- zastosowanie do ustalenia wysokości przychodów i kosztów uzyskania przychodów metody memoriałowej,
- ustalanie czy Wspólnota powinna uiszczać podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wpłat na fundusz remontowy i odsetek od funduszu remontowego,
 
IBPBI/2/423-1024/11/BG w zakresie obowiązku poboru zryczałtowanego podatku dochodowego przez Wnioskodawcę w związku z zawarciem umowy o współpracy handlowej z zagraniczną osobą prawną
 
IBPBI/2/423-1329/11/MO W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa (lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa) składników majątkowych w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
 
IBPBI/2/423-1042/11/JD Czy przychód powstały w wyniku aktualizacji wartości zapasów będzie stanowił przychód do opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-1145/11/JD Czy Spółka powinna stosować zasadę wyrażoną w art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. proporcjonalne przypisywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów z udziału w spółce osobowej w przypadku posiadania udziału w holenderskiej spółce osobowej?
 
DD4/033/069/RMU/10/PK-74 CIT w zakresie art. 7 i 12 umowy z dnia 4 maja 1987 r. między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Rządem Kanady w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 1990 r. Nr 38, poz. 216; dalej umowa polsko-kanadyjska) oraz art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Wskaźniki gospodarcze