Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 stycznia 2012 r.
 
IBPBII/2/423-6/11/MM Czy na skutek dokonanych korekt Spółka zobowiązana jest do dokonania korekty deklaracji WZS-1R za 2008r.?
 
IBPBI/2/423-344/11/PC Czy wartość dywidendy niepieniężnej wypłaconej w formie akcji (udziałów) stanowi dla podatnika koszt uzyskania przychodu w przypadku zbycia tak otrzymanych akcji (udziałów)?
 
IBPBI/2/423-349/11/AP Czy dochody uzyskiwane w ramach szpitala powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych? Jeżeli tak, to które przepisy regulują podstawę zwolnienia z podatku dochodowego - czy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych czy przepisy ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP czy przepisy ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania?
Czy działalność wykonywana przez Spółkę może być uznana za działalność charytatywno- opiekuńczą w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. b i w związku z tym, czy w tym zakresie można stosować przepisy art. 38 i 39 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP?
 
IBPBI/2/423-361/11/SD Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, polegające na przyjęciu, iż wypłacone na rzecz ubezpieczyciela roszczenie regresowe w kwocie 355.451,05 zł, które następnie zostało zasądzone od pracownika prawomocnymi wyrokami sądowymi i skierowane do egzekucji komorniczej winno być uznane za koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o pdop?
 
IBPBI/2/423-376/11/AK Czy zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, wypłata odszkodowania oraz tzw. rent wyrównawczych, zwrot kosztów pogrzebu oraz zadośćuczynienia, będące następstwem wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodu o charakterze pośrednim potrącanych w dacie ich poniesienia stosownie do zapisu art. 15 ust. 1, art. 15 ust. 4d oraz ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bez względu na termin ich wypłaty? (stan faktyczny)
 
IPTPB3/423-231/11-2/MF 1)Czy opisany w stanie faktycznym zespół składników majątkowych i niemajątkowych, tworzących wyodrębnioną część przedsiębiorstwa (w tym Oddział), która będzie przedmiotem aportu do Spółki Celowej będzie kwalifikowała się jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)?
2)Czy wniesienie wyodrębnionej części przedsiębiorstwa (w tym Oddziału), do Spółki Celowej, jako wkładu niepieniężnego nie będzie skutkowało powstaniem dla Spółki przychodu podatkowego w postaci wartości nominalnej otrzymanych udziałów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-246/11-2/MF Czy kwoty dochodów otrzymanych w ramach zatrudnienia subsydiowanego z projektu „Perspektywa” przez Zakład podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPTPB3/423-246/11-3/MF 1. Czy koszty poniesione w związku z realizacją projektu "Perspektywa", które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opisanej refundacji, stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeśli koszty uznane za wydatki kwalifikowalne, będące kosztami bezpośrednimi realizacji projektu "Perspektywa", nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, to w jaki sposób należy je wykazywać w dokumentacji podatkowej, nim zostaną pokryte refundacją:
- nie uwzględniać ich w ogóle w kosztach uzyskania przychodów,
- zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w dacie wypłaty wynagrodzenia pracowników, a następnie korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu transzy refundacji pokrywającej dany koszt,
- a jeżeli korygować, to czy w rozliczeniu za okres, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też w rozliczeniu za okres, w którym Zakład otrzymał refundację?
 
IPTPB3/423-246/11-4/MF 1. Czy koszty poniesione w związku z realizacją projektu "Perspektywa", które zostały sfinansowane ze środków pochodzących z opisanej refundacji, stanowią koszty uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeśli koszty uznane za wydatki kwalifikowalne, będące kosztami bezpośrednimi realizacji projektu "Perspektywa", nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów, to w jaki sposób należy je wykazywać w dokumentacji podatkowej, nim zostaną pokryte refundacją:
- nie uwzględniać ich w ogóle w kosztach uzyskania przychodów,
- zaliczać do kosztów uzyskania przychodów w dacie wypłaty wynagrodzenia pracowników, a następnie korygować rozliczenie podatku dochodowego po otrzymaniu transzy refundacji pokrywającej dany koszt,
- a jeżeli korygować, to czy w rozliczeniu za okres, w którym zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też w rozliczeniu za okres, w którym Zakład otrzymał refundację?
 
IPPB5/423-912/11-2/AS Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
ILPB4/423-258/11-4/DS Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez Spółkę od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych w drodze Aportów (przedmiotem każdego z wkładów będzie ułamkowa część przedsiębiorstwa), zastosowanie znajdzie ograniczenie wynikające z brzmienia art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-914/11-2/AS Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. roku podatkowym, który rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., a zakończy 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o PDOP, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IPPB5/423-789/11-4/AS 1) Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę do Nowej Spółki wkładu niepieniężnego opisanego we wniosku (w zamian za udziały Nowej Spółki) nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP?2) Czy przedmiot aportu Spółki do Nowej Spółki stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-793/11-2/AS Czy przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Wnioskodawcę wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej w zamian za udziały tej spółki kapitałowej nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, ponieważ przedmiot aportu do spółki kapitałowej kwalifikowany będzie jako przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 4a pkt 3 ustawy o PDOP?

Wskaźniki gospodarcze