Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 stycznia 2012 r.
 
IPTPB3/423-244/11-4/IR Czy Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu sprzedaży 26 % udziałów w B.P. w kwocie łącznej wynoszącej 17.250.000,00 zł w następujących datach i w następujących wysokościach:
- w każdej dacie zwolnienia środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego na rzecz B.N. V. w wysokości wynikającej z wyroków sądowych (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.),
- w dacie 1 sierpnia 2013 r. w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 17.250.000,00 zł a kwotami wypłaconymi z tego rachunku na rzecz B.V.N. oraz kwotą zatrzymaną na rachunku zastrzeżonym,
- po dniu 1 sierpnia 2013 r. w każdej dacie zwolnienia środków pieniężnych z rachunku zastrzeżonego na rzecz B.N.V. w wysokości wynikającej z wyroków sądowych (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.) zapadłych w wyniku rozpatrzenia pozwów złożonych przed dniem 1 sierpnia 2013 r., oraz
- po dniu 1 sierpnia 2013 r., w dacie kiedy zostaną rozpatrzone wszystkie złożone pozwy i po zaspokojeniu B.N.V. z tytułu zapadłych wyroków (zasądzających kwoty pieniężne od B.P.) na rachunku zastrzeżonym pozostaną środki pieniężne, w wysokości tych pozostałych środków?
 
IPTPB3/423-255/11-2/GG Czy nieumorzona wartość zlikwidowanej części budynku magazynowego zwiększy wartość początkową ulepszanego środka trwałego, czy stanowi koszt uzyskania przychodu w miesiącu, w którym środek został fizycznie zlikwidowany?
 
IPTPB3/423-333/11-3/IR Czy w związku z podziałem Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w sytuacji gdy podział ten nastąpi poprzez wydzielenie części majątku i przeniesienie go na spółkę już istniejącą lub nowozawiązaną, przy czym wydzielenie będzie miało miejsce z kapitału zapasowego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością po stronie Wnioskodawcy jako płatnika powstanie obowiązek pobrania od wspólników Spółki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zgodnie z art. 26 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
ILPB4/423-274/11-2/MC Czy Wspólnota Mieszkaniowa postąpiła prawidłowo odprowadzając podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu dochodów z odsetek z lokaty terminowej?
 
ILPB4/423-242/11-4/MC Czy wypłata w 2011 r. odsetek z tytułu umowy pożyczki zawartej przez Wnioskodawcę, Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotowi będącemu jedynym udziałowcem ww. Spółki, spółce z siedzibą na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem u źródła w wysokości 5% zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 254, poz. 2533)?
 
ILPB4/423-242/11-5/MC W związku z koniecznością uiszczenia przez Wnioskodawcę opłat licencyjnych w 2011 r. z tytułu umowy o korzystanie z patentów, znaku towarowego i know - how, spółce z siedzibą na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej, Wnioskodawca powinien zastosować postanowienia art. 12 Konwencji zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Bernie dnia 12 września 1991 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, poz. 92) przy uwzględnieniu pkt 3 Protokołu do ww. Konwencji. W związku z powyższym, czy Konfederacja Szwajcarska nakłada obowiązek pobierania podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów mających siedzibę w Polsce, a tym samym, czy Wnioskodawca będzie zobowiązany do pobrania podatku u źródła w przypadku uiszczenia opłat na rzecz podmiotu z siedzibą na terytorium Konfederacji Szwajcarskiej w 2011 r.?
 
ILPB3/423-331/11-4/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
ILPB4/423-249/11-4/MC Czy Wnioskodawca prawidłowo uznał, iż w przypadku zakupionych od Zbywcy składników majątkowych, ich wartością początkową - ustalaną dla potrzeb amortyzacji - będzie cena ich nabycia?
 
ILPB3/423-335/11-4/JG Czy Spółka kapitałowa w organizacji ma możliwość zaliczenia ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-337/11-5/KS Czy koszty pozyskania i obsługi kredytu zaciągniętego na okres 10 lat, w tym odsetki od zaciągniętego kredytu przeznaczonego na wypłatę dywidendy stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-329/11-2/EK Czy koszty związane z emisją akcji w ramach programu motywacyjnego stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie przekazania akcji managerom?
 
ILPB3/423-328/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie akcji wydawanych managerom w ramach programu motywacyjnego oraz momentu zaliczenia ww. wydatków do kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB3/423-634/11-5/PK1 CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 30 listopada 2011 r
 
IPPB3/423-626/11-4/PK1 CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych

Wskaźniki gospodarcze