Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 stycznia 2012 r.
 
ITPB3/423-193a/11/DK Zakres zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez Spółkę wydatków.
 
IPTPB3/423-194/11-2/IR Czy dochody uzyskane z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń, opłat za studia niestacjonarne i z pozostałych przychodów przeznaczone na wkład własny do sfinansowania inwestycji budowa budynku są zwolnione z opodatkowania na zasadzie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-263/11-4/PM Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych aktualnie amortyzowanych, jak również niewprowadzonych dotychczas do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych może zostać dokonane do dowolnego poziomu?
 
IPTPB3/423-263/11-8/PM Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego podwyższenia lub dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych / wybranych środków trwałych), jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu stawek amortyzacyjnych (załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IPTPB3/423-263/11-5/PM Czy możliwe jest dokonanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych i będących już przedmiotem amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca danego roku podatkowego?
 
IPTPB3/423-263/11-7/PM Czy możliwe jest dokonywanie obniżenia stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzonych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 
IPTPB3/423-263/11-6/PM Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych będących już przedmiotem amortyzacji jak i środków trwałych, które nie zostały jeszcze wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 
ILPB3/423-725/10/11-S-2/JG W jaki sposób, w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, prawidłowo zakwalifikować nakłady na docieplenie budynku oraz opłaty na sfinansowanie tych nakładów w poszczególnych wariantach?
 
IPPB3/423-533/11-2/PK1 CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r. z związku z nabyciem wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 
IPPB3/423-534/11-2/PK1 CIT - w zakresie skutków podatkowych dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 1 grudnia 2010r. do 30 listopada 2011r. z związku z nabyciem wkładu niepieniężnego stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa
 
IPPB3/423-749/11-6/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego ujmowanych w Spółce jako aktywa obrotowe.
 
IPPB3/423-745/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
IPPB3/423-767/11-6/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
IPPB3/423-750/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego ujmowanych w Spółce jako aktywa obrotowe.
 
IPPB3/423-765/11-6/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
IPPB3/423-760/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
IPPB3/423-763/11-6/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
IPPB3/423-757/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
IPPB3/423-758/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
ILPB4/423-293/11-3/DS W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową prawa do znaku towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, utrzymanego w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-281/11-2/MC Czy stosowana aktualnie przez Spółkę praktyka jest prawidłowa w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. na potrzeby kalkulacji różnic kursowych (dodatnich lub ujemnych) Spółka poprawnie stosuje jako faktyczny kurs waluty, kurs banku obsługującego dany rachunek walutowy Spółki?
 
ILPB4/423-253/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu wniesienia dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 
IPPB3/423-752/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego ujmowanych w Spółce jako aktywa obrotowe.
 
IPPB3/423-753/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego i ujmowanych w Spółce jako środki trwałe.
 
ILPB3/423-332/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania dochodów osoby prawnej będącej wspólnikiem spółki komandytowo – akcyjnej.
 
ILPB4/423-255/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z otrzymaną dopłatą do środka trwałego.
 
ILPB3/423-333/11-2/EK W jaki sposób należy postępować w przypadku korekt dotacji zmniejszających kwoty przelane w roku obrachunkowym, jeżeli korekty należy dokonać w następnym roku?
 
ILPB4/423-442/11-2/DS 1. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód pochodzący z otrzymania darowizny pieniężnej, która zgodnie z umową darowizny, będzie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w celu prefinansowania działań projektowych związanych z budową „Europejskie Centrum ...”?
2. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód, pochodzący z nieodpłatnego otrzymania nieruchomości gruntowej, w wypadku jeśli darowana nieruchomość gruntowa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji w obszarze kultury, na której zostanie wybudowane Europejskie Centrum ...?
 
ILPB4/423-442/11-3/DS 1. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód pochodzący z otrzymania darowizny pieniężnej, która zgodnie z umową darowizny, będzie przeznaczona na sfinansowanie kosztów obsługi kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w celu prefinansowania działań projektowych związanych z budową „Europejskie Centrum...”?
2. Czy wolny od podatku dochodowego będzie uzyskany przez Fundację dochód, pochodzący z nieodpłatnego otrzymania nieruchomości gruntowej, w wypadku jeśli darowana nieruchomość gruntowa zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji w obszarze kultury, na której zostanie wybudowane Europejskie Centrum...?

Wskaźniki gospodarcze