Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1172/11/PC Czy odsetki od zobowiązań Wnioskodawcy wobec innych Uczestników Systemu przekazywane za pośrednictwem Agenta w związku z funkcjonowaniem Systemu podlegają ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji określonym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-226a/11/PS W zakresie możliwości powstania przychodu w związku z nieodpłatnym przekazaniem gruntu (w formie darowizny).
 
ITPB3/423-226b/11/PS W zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów przekazanej darowizny w formie nieodpłatnie przekazanego gruntu.
 
IPTPB3/423-242/11-2/MF Czy dla celów rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, całość dochodu (straty) generowanego przez działalność Spółki prowadzoną na terenie SSE (tj. objętej zarówno Zezwoleniem I jak i Zezwoleniem II) powinna być zwolniona z opodatkowania łącznie, wykorzystując w pierwszej kolejności limit pomocy publicznej dostępny w ramach Zezwolenia I, a po jego wykorzystaniu (lub wygaśnięciu Zezwolenia I) limit pomocy publicznej wynikający z Zezwolenia II?
 
IPTPB3/423-266/11-2/KJ Czy wydatki ponoszone przez Przedsiębiorstwo na wytworzenie swoich wyrobów - obuwie do użytku w pracy, przekazywane nieodpłatnie klientom (potencjalnym klientom) do przeprowadzenia przez nich testów (prób) lub przekazywane w ramach reklamy, powinny być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów, jako spełniające ogólne przesłanki z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-275/11-2/MF Czy wydatki poniesione na objęcie akcji stanowić będą koszty uzyskania przychodów, w rozumieniu ustawy z dnia ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku sprzedaży akcji za 1% wartości księgowej?
 
IPTPB3/423-273/11-3/KJ Czy po połączeniu z Inwestorem (akcjonariuszem, będącym spółką kapitałową), Wnioskodawca, jako spółka przejmująca, uprawniony będzie do rozpoznania zapłaconych/skapitalizowanych odsetek od Pożyczki jako kosztów uzyskania przychodów (z zastrzeżeniem postanowień art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IPTPB3/423-258/11-4/KJ Czy prawidłowo został określony moment powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w dniu wykonania usługi?
 
IPPB3/423-734/11-4/PK1 Ustalenie wartości początkowej składników majątkowych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego.
 
IPPB3/423-751/11-5/PK1 Określenie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia składników majątkowych wniesionych do Spółki w postaci wkładu niepieniężnego ujmowanych w Spółce jako aktywa obrotowe.
 
IPPB3/423-730/11-4/PK1 Uznanie za koszty uzyskania przychodu wydatków związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i wprowadzeniem akcji do obrotu publicznego.
 
IPPB3/423-700/11-4/MS Dochód ze sprzedaży papieru LIP wyprodukowanego w SSE, w przypadku, gdy wszystkie etapy produkcji są wykonywane w zakładzie Spółki, jako stanowiący dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, dochodu ze sprzedaży papieru LIP wyprodukowanego w SSE, w przypadku, gdy pierwszy etap produkcji (tj. nadrukowanie pasm wodnistej substancji) jest zlecany podwykonawcy, a pozostałe etapy są wykonywane przez Spółkę, który w całości stanowi dochód zwolniony z CIT, dochodu uzyskiwanego przez Spółkę z działalności w zakresie sprzedaży gotowego papieru LIP nabytego od podmiotu zewnętrznego, jako podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz dochodu uzyskiwanego przez Spółkę z działalności w zakresie świadczenia usług cięcia papieru na materiale należącym do klienta, jako dochodu zwolnionego z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.
 
ILPB3/423-380/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny.
 
ILPB4/423-254/11-2/MC 1. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty noclegów, wyżywienia i przejazdów ponoszonych przez Spółkę na rzecz pracowników podwykonawców stanowią dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki koszty uzyskania przychodów?
2. Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty ponoszone przez Spółkę na rzecz zleceniobiorców stanowią dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-373/11-4/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-383/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-256/11-4/DS Czy Wnioskodawca może uznać pierwszą ratę leasingową, opłatę administracyjną wstępną opłatę leasingową za jednorazowy koszt podatkowy w dacie poniesienia kosztu?
 
ILPB4/423-257/11-2/ŁM Czy w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r., Spółka obowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłacanych dywidend na rzecz zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub zagranicznych funduszy emerytalnych, w przypadku nie dopełnienia przez te fundusze, na dzień dokonana wypłaty dywidendy, obowiązków - warunkujących zwolnienie podmiotowe, o których mowa w przepisie odpowiednio art. 6 ust. 1 pkt 10a lub art. 6 ust. 1 pkt 11a oraz art. 26 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-257/11-3/ŁM Czy w stanie prawnym obowiązującym od 01.01.2011 r., Spółka obowiązana jest do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu wypłacanych dywidend na rzecz zagranicznych funduszy inwestycyjnych lub zagranicznych funduszy emerytalnych, w przypadku nie dopełnienia przez te fundusze, na dzień dokonana wypłaty dywidendy, obowiązków - warunkujących zwolnienie podmiotowe, o których mowa w przepisie odpowiednio art. 6 ust. 1 pkt 10a lub art. 6 ust. 1 pkt 11a oraz art. 26 ust. 1g ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-372/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-378/11-4/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 
ILPB3/423-379/11-4/JG Podateu dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 
ILPB3/423-390/11-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-377/11-4/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń.
 
IBPBI/2/423-1053/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym

Wskaźniki gospodarcze