Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-838/11/PC Czy odsetki od zobowiązań Wnioskodawcy wobec innych Uczestników Systemu przekazywane za pośrednictwem Agenta w związku z funkcjonowaniem Systemu podlegają ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji określonym w art. 16 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-839/11/PC Czy Spółka jest zobowiązana do pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek przekazywanych w imieniu Spółki za pośrednictwem Agenta na rzecz Uczestników Systemu posiadających nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?
 
IBPBI/2/423-1171/11/PC Czy rozliczenia pomiędzy Uczestnikami Systemu, związane z udziałem w Systemie, podlegają obowiązkom dokumentacyjnym, o których mowa art. 9a w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-231/11/AW Czy przedmiotowe wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę z tytułu partycypacji w kosztach budowy ogrodzenia winny być odnoszone w ciężar kosztów podatkowych w postaci odpisów amortyzacyjnych, czy też stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-200/11-2/JG Z zastrzeżeniem, że do rozważanych składników majątkowych nie będzie mieć zastosowania art. 16b ust.2 Ustawy o PDOP, czy Wnioskodawca postąpi zgodnie z przepisami Ustawy o PDOP, jeśli, traktując te składniki jako składniki majątkowe przeznaczone do zbycia w okresie krótszym niż jeden rok, nie będzie ich traktować dla celów podatku dochodowego jako środki trwałe ani wartości niematerialne i prawne, i w rezultacie nie wprowadzi rozważanych składników majątkowych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, o której mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o PDOP, i nie będzie ich amortyzował dla celów podatku dochodowego i rozpoznawał z tego tytułu kosztów uzyskania przychodu?
 
ILPB3/423-336/11-2/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny.
 
ILPB3/423-381/11-2/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości stosowania przepisów przejściowych w związku z wyborem przez Spółkę roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, który rozpoczął się przed dniem 01 stycznia 2011 r.
 
ILPB3/423-334/11-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-344/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz podatkowych skutków podziału Spółki przez wydzielenie udziałów w spółkach zależnych.
 
ILPB3/423-345/11-4/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.

Wskaźniki gospodarcze