Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-813/11/SD Czy w sytuacji gdy jednostka w L uznana będzie za zakład podatkowy, należy przypisać jej całość przychodów i zysków generowanych w oparciu o handel energią na rynku niemieckim (ewentualnie również czeskim)
 
IBPBI/2/423-817/11/SD Spółka wnosi o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o pdop, Spółka będzie na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 1 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.), uprawniona do ustalenia wartości początkowej Znaków będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego, według ich wartości rynkowej określonej w akcie notarialnym wniesienia wkładu niepieniężnego i dokonywania od wartości rynkowej Znaków odpisów amortyzacyjnych, które zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o pdop, będą stanowić koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IBPBI/2/423-818/11/SD W związku z przedstawionym powyżej zdarzeniem przyszłym Spółka wnosi o potwierdzenie, że w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem ZCP nie powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o pdop, Spółka będzie na podstawie art. 16g ust. 10 pkt 2 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o pdop (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.), uprawniona do ustalenia wartości początkowej Znaków będących elementem składowym ZCP nabytej tytułem wkładu niepieniężnego, jako różnicy pomiędzy wartością nominalną udziałów wydanych w zamian za wkład niepieniężny a wartością składników majątkowych niebędących środkami trwałymi ani wartościami niematerialnymi i prawnymi?
 
IBPBI/2/423-819/11/AP Czy wartość nominalna udziałów otrzymanych przez Spółkę w zamian za wniesienie do X wkładu niepieniężnego w postaci ZCP, nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podatkowego w momencie wniesienia wkładu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT?
 
IPTPB3/423-253/11-4/PM Czy wydatki na nabycie opisanych wyżej towarów i usług stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, w szczególności nie będąc wydatkami na reprezentację?
 
IPTPB3/423-254/11-4/PM Czy wydatki na nabycie opisanych wyżej towarów i usług stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, w szczególności nie będąc wydatkami na reprezentację?
 
IPTPB3/423-253/11-5/PM Czy wydatki na nabycie opisanych wyżej towarów i usług stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, w szczególności nie będąc wydatkami na reprezentację?
 
IPTPB3/423-254/11-5/PM Czy wydatki na nabycie opisanych wyżej towarów i usług stanowią dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, w szczególności nie będąc wydatkami na reprezentację?
 
IPTPB3/423-272/11-4/PM Czy wartość prowizji wypłaconej pośrednikowi finansowemu, jako koszt inny niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, należy zaliczyć jednorazowo w koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia, czy też prowizja stanowi koszty uzyskania przychodów w wysokości proporcjonalnej do długości okresu na jaki została zawarta umowa kredytowa?
 
ITPB3/423-365/11/MT Czy „pobór” przez Spółkę będącą organem prowadzącym szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej wynagrodzenia za prowadzenie szkoły ze środków otrzymanej dotacji skutkuje uzyskaniem przez nią przychodu z tytułu prowadzonej działalności, z którym wiąże się opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy w opisanej sytuacji ma zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-371/11-5/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki kapitałowej.
 
ITPB3/423-350/11/MK Czy powyższa transakcja stanowi wymianę udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy, a w konsekwencji, czy w momencie dokonania wymiany udziałów Spółka będzie zobligowana do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania udziałów Spółki B od Spółki A oraz kosztu uzyskania przychodów z tytułu przekazania własnych udziałów do Spółki A?
 
IPPB3/423-1486/08-2/MS 1. Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle art. 16a ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT, w przypadku planowanego wniesienia przez Spółkę 1 wkładu niepieniężnego w postaci Aportu 2 do nowotworzonej Spółki 2 przed upływem jednego roku od otrzymania (nabycia) Aportu 1 przez Spółkę 1, Spółka 1 nie powinna (nie ma prawa) uznawać składników majątku otrzymanych (nabytych) przez Spółkę 1 w ramach Aportu 1 za „środki trwałe” w rozumieniu przepisów ustawy o CIT nie powinna (nie ma prawa) wprowadzać tych składników majątku do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Spółki 1?
2. Czy prawidłowym jest stanowisko, że w świetle art. 16g ust. 10a w zw. z art. 16g ust. 10 ustawy o CIT w związku z nie wprowadzeniem przez Spółkę 1 do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - (i) składników majątkowych wchodzących w skład (nabytych jako) Aportu 1, oraz (ii) składników majątku nabytych w okresie między otrzymaniem Aportu1 przez Spółkę 1, a dniem wniesienia wkładu niepieniężnego Aportu 2 do Spółki 2, wartość początkową łych środków trwałych w Spółce 2, w wyniku ich nabycia jako Aport 2, należy określić stosownie do art. 16g ust. 10 ustawy o CIT?
 
ITPB3/423-350a/11/MK Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę w przyszłości udziałów Spółki B, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Spółki przekazanych Spółce A (tj. wartości nominalnej udziałów własnych na dzień ich wydania przez Spółkę w zamian za aport)?
 
ILPB3/423-354/11-2/JG Czy Spółka w pierwszym roku podatkowym (tj. w roku podatkowym, który rozpoczął się przed 01 stycznia 2011 r., a zakończy się 31 grudnia 2011 r.) ma obowiązek stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
ILPB4/423-264/11-2/ŁM Czy certyfikat rezydencji wydany w formie elektronicznej był wystarczającym zaświadczeniem do udokumentowania miejsca siedziby (zamieszkania) podatników, gdy wyłącznie tylko taką wersję certyfikatu rezydencji przewidują przepisy obowiązujące w Hiszpanii, a tym samym pozwalającym na zastosowanie stawek bądź zwolnień od podatków wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 
ITPB3/423-350b/11/MK Czy dodatkowe koszty, które mogą zostać poniesione przez Spółkę, związane z nabyciem udziałów Spółki B, takie jak, np. koszty doradztwa prawnego i podatkowego związanego z transakcją, koszty wyceny udziałów Spółki B, opłaty notarialne, itp., stanowią koszt podatkowy Spółki w momencie ich poniesienia?

Wskaźniki gospodarcze