Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-812/11/SD Czy jednostka w L po przejęciu odpowiedzialności za całość handlu energią na rynku niemieckim (ewentualnie również czeskim), stanowić będzie zakład podatkowy Spółki w Niemczech w rozumieniu przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
 
ILPB4/423-260/11-2/ŁM Czy otrzymane w przyszłości przez Spółkę kwoty „dywidendy zwykłej” wypłacanej przez Spółkę Luksemburską z tytułu posiadania Akcji Uprzywilejowanych w kapitale zakładowym Spółki mogą zostać uznane za dywidendę w rozumieniu Konwencji?
 
ILPB4/423-265/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
ILPB4/423-268/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń gospodarczych.
 
ILPB4/423-299/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń gospodarczych.
 
ILPB4/423-302/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń gospodarczych.
 
ILPB4/423-308/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z wynajmu pomieszczeń gospodarczych członkom Wspólnoty Mieszkaniowej użytkującym lokale mieszkalne.
 
ILPB4/423-273/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa Spółki komandytowo - akcyjnej do spółki celowej.
 
IPPB3/423-499/11-2/AG Czy w latach 2005-2011 kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia wierzytelności, która uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 została zarachowana jako przychód należny jest, zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt. 39 ustawy o CIT nominalna wartość wierzytelności (brutto), tj. wraz z podatkiem VAT?
 
IPPB5/423-756/11-4/JC 1. Czy dla Spółki, jako Uczestnika Struktury Cash-poolingu nie będącego pool leaderem przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w Strukturze Cash-poolingu, a kosztem uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizje, opłaty i wynagrodzenie zapłacone bankowi (R.) i pool leaderowi (F.) za świadczenie Usługi Cash-poolingu, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy Rachunkiem Bieżącym Spółki a Rachunkiem Rozliczeniowym F. nie stanowią dla Spółki, ani przychodów ani kosztów ich uzyskania?2. Czy przenoszenie środków pieniężnych pomiędzy Rachunkami Bieżącymi Spółki a Rachunkiem Rozliczeniowym prowadzonym przez F. na podstawie Umowy Zarządzania Środkami powoduje powstanie różnic kursowych w rozumieniu art. 15a Ustawy o CIT? 3. Czy za moment zapłaty (kapitalizacji) odsetek należy uznać dzień zaksięgowania na Rachunku Rozliczeniowym odsetek należnych na rzecz F. od dziennych sald debetowych na Rachunku Bieżącym w R., jak również odsetek należnych od F. na rzecz Spółki od dziennych sald dodatnich na Rachunku Bieżącym za dany miesiąc rozliczeniowy?4. Czy odsetki płatne przez Spółkę na rzecz F., w związku z realizacją Umowy Zarządzania Środkami w schemacie cash-poolingu rzeczywistego nie będą podlegały ograniczeniom wynikającym z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT?5. Czy słusznym jest wniosek Spółki, iż w ramach uczestnictwa w Strukturze Cash-poolingu Spółka będzie uprawniona do zastosowania zwolnienia z poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek kapitalizowanych na Rachunku Rozliczeniowym F. jako ich odbiorcy, będącego francuskim rezydentem podatkowym, na podstawie polsko-francuskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Spółkę certyfikatu rezydencji pool leadera)?6. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o CIT?
 
ILPB4/423-263/11-3/ŁM W jaki sposób Spółka powinna wyliczyć wartość początkową samochodu otrzymanego przez Spółkę w Polsce od jej Oddziału (zakładu) na Słowacji, od której będzie dokonywała dalszych odpisów amortyzacyjnych, w części nie zamortyzowanej przez oddział do dnia przekazania tego składnika majątku?
 
ILPB4/423-267/11-2/ŁM Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z najmu dodatkowych pomieszczeń, przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Wspólnoty, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-303/11-2/ŁM Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z najmu dodatkowych pomieszczeń, przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Wspólnoty, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze