Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 31 stycznia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-744/11/SD Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na rzecz prezesa zarządu (będącego jednocześnie udziałowcem i dyrektorem), tytułem pokrycia kosztów jego podróży (m.in. z miejsca zamieszkania do siedziby Spółki), związanych z pełniona funkcją, stanowią koszty uzyskania przychodów Spółki?
 
IBPBI/2/423-784/11/AK Czy w wyniku wniesienia przez Spółkę na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa po stronie Spółki powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-786/11/MS Czy koszty dowozu do i z pracy pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-787/11/JD Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej, w szczególności przekazanie wspólnikom prawa własności nieruchomości, spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-788/11/AP W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2010 roku, którą Spółka będzie zobowiązana stosować w pierwszym roku podatkowym, w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do Spółki, w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 Ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT będzie ona uprawniona do ustalenia wartości początkowej praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych, które nie były wykazane w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wspólnika (uwzględniając znaki towarowe nabyte w ramach przedsiębiorstwa przez Spółkę Dzieloną, które zostały ujęte w kalkulacji wartości firmy), a wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wnoszonej do Spółki dla celów amortyzacji podatkowej według ich wartości rynkowej?
 
IBPBI/2/423-789/11/AP Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego i w odniesieniu do Ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2010 roku, którą Spółka będzie zobowiązana stosować w pierwszym roku podatkowym Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki na podstawie art. 16h ust 1 pkt 1 w związku z art. 16d ust. 2 Ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-790/11/CzP „W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego celem ustalenia zgodnie z art. 17f ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, czy suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej znaków towarowych, należy odnieść się do wartości początkowej znaków towarowych, która zostanie ustalona w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych korzystającego? (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1)?”
 
IBPBI/2/423-782/11/PC Czy wystąpi podatek dochodowy z tytułu nieodpłatnego świadczenia w związku z udzielonym poręczeniem, gdy podmioty są powiązane osobowo?
 
IBPBI/2/423-791/11/PC Czy umowa użytkowania znaków towarowych stanowić będzie umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w konsekwencji ustalone w umowie opłaty z tytułu użytkowania będą stanowiły przychody podatkowe Spółki?
 
IBPBI/2/423-793/11/JD Czy opisane w niniejszym wniosku zespoły składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) stanowiące BR oraz BU stanowią zorganizowane części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 4a pkt 4) updop?Czy w związku z planowanym podziałem Spółki Dzielonej przez wydzielenie części majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - BR i przeniesienie jej na nowo utworzoną spółkę przejmującą, w sytuacji w której w Spółce Dzielonej pozostanie druga zorganizowana część przedsiębiorstwa w postaci BU - Wnioskodawca - jako wspólnik Spółki Dzielonej - uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-796/11/AK Czy prowadzenie działalności w Polsce jako akcjonariusza SKA spowoduje powstanie zakładu w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 ustawa CIT i art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-897/11/PC Czy przedstawiony sposób kalkulacji hipotetycznej wartości netto znaków towarowych stanowiących przedmiot użytkowania jest prawidłowy?
 
IBPBI/2/423-898/11/PC W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego w przypadku potwierdzenia, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, jeżeli wysokość opłaty końcowej za wykup przedmiotu umowy będzie wyższa od hipotetycznej wartości netto przedmiotu umowy, to zgodnie z art. 17c pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodem Spółki ze sprzedaży znaków towarowych będzie ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie sprzedaży. Tym samym do określania przychodu ze sprzedaży nie znajdzie zastosowania art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji nie będzie podstaw do oszacowania dochodu na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-899/11/PC W związku z wyżej opisanym zdarzeniem przyszłym, Spółka wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, poprzez potwierdzenie, iż w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, do kalkulacji wysokości opłat z tytułu użytkowania znaków towarowych nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 ustawy o CIT, bowiem sposób kalkulacji wysokości opłat leasingowych określony został w przepisach ustawy dotyczących opodatkowania stron
 
IBPBI/2/423-794/11/SD Czy dokonywane przez kontrahentów wpłaty na rzecz przyszłych dostaw niewyspecyfikowanych w momencie dokonania wpłaty towarów nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich dokonania?
 
ITPB3/423-240/11/PS W zakresie zmiany roku podatkowego, zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego i braku rejestracji zmiany umowy spółki w rejestrze przedsiębiorców.
 
ITPB3/423-243/11/PS W zakresie prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nakładów poczynionych na opłaty licencyjne i wdrożenie oprogramowania – „inwestycji” nie zakończono.
 
ITPB3/423-334/11/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu podróży służbowych pracowników (wydatki na przejazdy taksówkami).
 
IBPBI/2/423-1093/11/JD Czy otrzymane w ramach depozytu nieprawidłowego pieniądze będą uznane za przychód, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1110/11/PP Czy wniesiony przez Spółkę w drodze wkładu niepieniężnego zespół składników stanowi przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
Czy nominalna wartość udziałów objętych w zamian za aportowany zespół składników będzie stanowiła przychód dla Spółki? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IPPB5/423-526/11-3/IŚ Czy ponoszone przez Spółkę wydatki, związane z nabyciem/wytworzeniem przez podwykonawców oprzyrządowania, powinny stanowić dla Spółki koszty uzyskania przychodu inne niż bezpośrednio związane z przychodami, w związku z czym powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie poniesienia?
 
IPPB5/423-520/11-4/PS CIT - w zakresie art. 5 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Republiką Bułgarii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
 
ILPB4/423-300/11-2/ŁM Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z najmu dodatkowych pomieszczeń, przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Wspólnoty, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-342/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
 
ILPB3/423-340/11-2/EK podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie podatkowych skutków wniesienia do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa.
 
ILPB3/423-398/11-4/MM 1. Czy koszty ponoszone przez Spółkę w związku z całym procesem produkcji prowadzonym przez podwykonawców powinny być przypisane do przychodów z działalności prowadzonej na terenie SSE, zwolnionej z opodatkowania, a w konsekwencji nie będą pomniejszać dochodu Spółki do opodatkowania, ustalonego zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jeżeli odpowiedź na pytanie 1 jest twierdząca, to czy wszystkie operacje realizowane przez Spółkę w ramach wyżej opisanego procesu produkcyjnego-jeżeli będą prowadziły do wytworzenia produktu wymienionego w Zezwoleniu - będą mogły być uwzględniane przy ustalaniu dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE, zwolnionego z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze