Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 lutego 2012 r.
 
IBPBI/2/423-719/11/AK Czy transakcja podziału Spółki przez wydzielenie będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 updop?
 
IBPBI/2/423-1017/11/PC Czy z tytułu wniesienia aportów (aportu) w postaci praw (prawa) do znaków towarowych, Wnioskodawca powinien rozpoznać przychód w wysokości wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ww. aporty (aport)?
 
ITPB3/423-196a/11/DK Zakres ustalenia wartości początkowej wnoszonych do Spółki składników majątku w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy.
 
ITPB3/423-196b/11/DK Zakres ustalenia wartości początkowej wnoszonych do Spółki składników majątku w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy.
 
ITPB3/423-205b/11/MT Czy bursa szkolna będąca jednostką budżetową nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów uzyskiwanych z wynajmu pomieszczeń?
 
IPPB5/423-116/11-4/PS CIT - w zakresie art. 7 i 11 umowy dnia 14 maja 2003 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku
 
IPPB3/423-261/11-4/PK1 CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych.
 
IPPB3/423-625/11-6/PK1 CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 30 listopada 2011 r.
 
IPPB5/423-725/11-4/AM określenie czy szkoły utworzone przez Wnioskodawcę są odrębnymi od założyciela podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, sporządzanie wspólnego zeznania CIT-8
 
IPPB5/423-770/11-2/AM Czy Bank będzie miał prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania CIT wydatków na nabycie licencji na System Monitoringu i Windykacji oraz kosztów jego wdrożenia, stanowiących wartość początkową Systemu, a także wydatków na rozszerzenie funkcjonalności Systemu mające na celu lepsze dostosowanie go do potrzeb Banku - w wysokości 50% wartości poniesionych wydatków - jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej zwaną ustawą o CIT), pod warunkiem uzyskania od niezależnej od Banku jednostki naukowo - badawczej pozytywnej opinii, iż nabyta przez Bank technologia stanowi wartość niematerialną i prawną, która umożliwia Bankowi wytwarzanie nowych bądź udoskonalanie istniejących produktów lub usług bankowych oraz jest stosowana na świecie w okresie krótszym niż 5 lat?Czy w przedstawionym stanie faktycznym wobec braku wystarczającego dochodu w roku 2010 Bank będzie miał prawo do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania poniesionych wydatków na nabycie nowej technologii w latach następnych, tj. w roku 2011 a w przypadku wystąpienia niewystarczającego dochodu również w roku 2012 i 2013?
 
IPPB5/423-769/11-2/AM Czy wypłacane przez Spółkę świadczenie w postaci renty (wypłacanej co miesiąc po potrąceniu kwoty czynszu do wspólnoty mieszkaniowej) stanowi element ceny nabycia nieruchomości, czy też w części stanowiącej pokrycie czynszu do wspólnoty mieszkaniowej jest to koszt pośredni (danego okresu)?
 
ITPB3/423-314/09/12-S/AW Czy kwotę odszkodowania wraz z odsetkami wypłaconą pracownikowi na podstawie wyroku Sądu Pracy, stosownie do art. 45 ustawy Kodeks pracy, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w dacie jej dokonania?
 
IBPBI/2/423-1090/11/PP Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Wskaźniki gospodarcze