Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 2 lutego 2012 r.
 
ILPB4/423-382/11-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku z wniesieniem przedsiębiorstwa Spółki komandytowo - akcyjnej do spółki celowej.
 
ILPB4/423-311/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązków płatnika w związku z opodatkowaniem dochodów spółki cypryjskiej z tytułu udziału w polskiej spółce komandytowej.
 
ILPB3/423-374/11-4/EK Czy dochód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu, który zgodnie z uchwałą organu statutowego (Zjazdu) Wnioskodawcy zostanie przekazany w całości na działalność statutową Wnioskodawcy, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ILPB3/423-365/11-4/MM Czy wartość wykupionej polisy jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-365/11-5/MM Czy wartość wykupionej polisy jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-422/11-2/MM Czy Spółka, przy wyliczaniu wysokości kwoty dochodu wolnego od podatku, powinna przyjąć faktyczną wysokość wydatków inwestycyjnych poniesionych w okresie od dnia uzyskania Zezwolenia do ostatniego dnia jego obowiązywania, także wówczas gdyby wydatki te przewyższały kwotę minimalnych nakładów inwestycyjnych określonych w Zezwoleniu, przy uwzględnieniu wskaźnika maksymalnej intensywności pomocy publicznej?
 
ILPB3/423-425/11-2/EK 1. W jaki sposób Spółka powinna ustalić „wartość zadłużenia”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w momencie, w którym dochodzi do spłaty odsetek od ww. pożyczek?
2. W jaki sposób Spółka powinna obliczyć „część” odsetek niestanowiących kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na dzień spłaty odsetek od ww. pożyczek?
 
ILPB4/423-330/11-2/ŁM W którym momencie Spółka powinna wprowadzić nabyty w drodze aportu środek trwały / wartość niematerialną i prawną do ewidencji środków trwałych i ustalić wartość początkową dla celów amortyzacji?
 
IBPBI/2/423-1026/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z emisją akcji tj.:
-kosztów związanych z przygotowaniem prospektu emisyjnego (koszty badania prawnego i finansowego Spółki),
-kosztów administracyjnych (druk, publikacja i dystrybucja prospektu emisyjnego),
-opłat notarialnych, sądowych, skarbowych,
-kosztów ogłoszeń wymaganych przepisami prawa,
-kosztów ewentualnych tłumaczeń dokumentacji przygotowanej na potrzeby Oferty Publicznej,
-kosztów związanych z sugerowanymi zmianami własnościowymi koniecznymi w ocenie doradców do przeprowadzenia przed wejściem na giełdę (uproszczenie struktury własnościowej),
-kosztów doradztwa prawnego i finansowego,
-kosztów promocji Oferty Publicznej, w tym organizacji spotkań (wynajęcie sali, druk materiałów informacyjnych, itp.),
-kosztów szkoleń w zakresie wiedzy o Giełdzie Papierów Wartościowych,
 
IBPBI/2/423-1038/11/PC Czy w opisanym powyżej stanie faktycznym przegrany przez Kontrahenta Spółki spór prawny dotyczący odszkodowania za bezpodstawne wzbogacenie się, skutkować winien dla Spółki obowiązkiem dokonania korekt kosztów uzyskania przychodów związanych z zakupem usług stanowiących przedmiot pozwu?
 
IBPBI/2/423-1069/11/BG w zakresie obniżenia stawek amortyzacyjnych do dowolnej wysokości
 
IBPBI/2/423-1085/11/PP Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-1097/11/MS Czy w przypadku takiej konstrukcji umowy Spółka będzie mogła dla celów podatkowych ustalić wartość środka trwałego w oparciu o ceny wynikające z umowy, tj. dla komputera w wysokości 1 zł netto za sztukę i monitora w wysokości 1 zł netto za sztukę?
 
IBPBI/2/423-1103/11/BG w zakresie opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Oddział w Polsce
 
IBPBI/2/423-1156/11/AK Czy Bank jako strona zawierająca transakcje opcji warunkowych powinien rozpoznawać przychód podatkowy z premii opcyjnej za wystawienie opcji warunkowej zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. w momencie wymagalności płatności premii opcyjnej? (stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-1158/11/AK Czy dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane zgodnie z art. 26a ust 5 pkt 2 uRach na fundusz Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i niedotyczące nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
ilpb4/423-287/11-2/łm Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania otrzymanych Praw Autorskich za wartości niematerialne i prawne oraz ustalenia ich wartości początkowej.
 
IPPB3/423-592/11-3/GJ Czy świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego umowa użytkowania znaków towarowych stanowiła będzie umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17b ust. 1 ustawy o CIT i ustalone w umowie opłaty z tytułu użytkowania będą stanowiły koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy?Czy w przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu operacyjnego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, do kalkulacji wysokości opłat z tytułu użytkowania znaków towarowych i ceny wykupu nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, bowiem sposób kalkulacji wysokości opłat leasingowych i ceny wykupu określony został w przepisach ustawy o CIT dotyczących opodatkowania stron umowy leasingu operacyjnego, natomiast w odniesieniu do kalkulacji ceny wykupu nie będzie miał ponadto zastosowania przepis art. 12 ust. 6a ustawy o CIT dotyczący przychodów z tytułu częściowo nieodpłatnych świadczeń?
 
IPPB3/423-487/11-4/MC 1. Czy kwoty uzyskane przez Wspólnotę Mieszkaniową tytułem kar umownych powinny być wyłączone z podstawy opodatkowania? 2. Czy dochody z kar umownych Wspólnoty Mieszkaniowej, jako związane z gospodarką lokalami mieszkalnymi będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-611/11-2/JG 1. Czy kary umowne z tytułu nie dokonania naprawy parkomatów w terminie mogą być uznane przez Spółkę za koszt uzyskania przychodu? 2. Czy wartość niedoborów kolekcyjnych może być uznana przez Spółkę za koszt uzyskania przychodu? 3. Czy kary umowne z tytułu doprowadzenia do rdzy na obudowie parkomatów, mogą być uznane przez Spółkę za koszt uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-583/11-2/MC Czy wydatki poniesione na podwyższenie kapitału zakładowego spółki mogą być zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-348/11-2/MC Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na fundusz remontowy przeznaczonych: na remont lokali mieszkaniowych oraz na remont lokali użytkowych.
 
IPPB3/423-465/11-4/MC przychody uzyskane ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej stanowiącej strych będą przychodami dotyczącymi gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Pomieszczenia strychu, jako część wspólna budynku mieszkalnego, mieszczą się w pojęciu zasobów mieszkaniowych wspólnoty mieszkaniowej. Jednak by powstały dochód podlegał zwolnieniu powinien zostać przeznaczony przez Wspólnotę Mieszkaniową na gospodarkę zasobami mieszkaniowymi. W przedstawionym stanie faktycznym taki warunek nie został spełniony. Wspólnota postanowiła przekazać dochody ze sprzedaży strychu członkom wspólnoty - właścicielom lokali mieszkalnych. Należy jednak podkreślić, że zwolnienie przedmiotowe dotyczące dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i przeznaczonych na ich utrzymanie dotyczy tylko osób prawnych (w tym wypadku Wspólnoty Mieszkaniowej) a nie pojedynczych właścicieli lokali mieszkalnych tworzących Wspólnotę.
 
ILPB3/423-343/11-4/MM 1. Czy dokument w postaci umowy i rachunku do umowy zlecenia (o dzieło) zaakceptowany elektronicznie z wykorzystaniem wewnątrzfirmowego podpisu elektronicznego spełnia wymogi poprawności i prawidłowości dokumentowania kosztów uzyskania przychodów zarówno dla celu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz ustawy o rachunkowości?
2. Czy tak wygenerowany dokument, będący zabezpieczony wewnątrzfirmowym podpisem, nie będzie wymagał tradycyjnego podpisu Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy (lub Zamawiającego i Wykonawcy)?

Wskaźniki gospodarcze