Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 5 lutego 2012 r.
 
ITPB3/423-237a/11/AW Czy koszty poniesione na wykonanie przykładowych realizacji wykończenia wnętrza stanowiące ekspozycję w wydzierżawionym lokalu będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia, czy też jako nakłady inwestycyjne w obcym środku trwałym będą musiały być amortyzowane?
 
ITPB3/423-237b/11/AW Czy koszty poniesione na wykonanie przykładowych realizacji wykończenia wnętrza stanowiące ekspozycję we własnym lokalu będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodu w momencie poniesienia, czy też jako nakłady inwestycyjne zwiększające wartość środka trwałego?
 
ILPB4/423-286/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła opłat licencyjnych.
 
IPPB5/423-868/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-861/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-815/11-2/IŚ możliwość i sposób ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z procesem sprzedaży akcji Spółki przez akcjonariuszy
 
IPPB5/423-867/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-886/11-5/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB5/423-888/11-5/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB3/423-285/11-4/MC Czy dochód uzyskany z odsetek od lokat bankowych, na których gromadzone są środki przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych tj. remonty i bieżące utrzymanie budynku, jest zwolniony z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-887/11-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
ILPB4/423-296/11-2/DS 1. Czy, w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub ZCP do Spółki, w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT Spółka będzie uprawniona do ustaleni wartości początkowej praw autorskich wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP wnoszonego d spółki dla celów amortyzacji, według ich wartości rynkowej?
2. Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aport przedsiębiorstwa lub ZCP praw autorskich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąp wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4w związku z art. 16h ust. I pkt 1 ustawy o CIT?
 
ILPB4/423-297/11-2/ŁM 1. Czy, w sytuacji, gdy w wyniku wniesienia aportem przedsiębiorstwa lub ZCP do Spółki, w Spółce powstanie dodatnia wartość firmy w rozumieniu art. 16g ust. 2 ustawy o CIT, na podstawie art. 16g ust. 10 i ust. 10a w związku z art. 16b ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT Spółka będzie uprawniona do ustaleni wartości początkowej praw autorskich wchodzących w skład przedsiębiorstwa lub ZCP wnoszonego d spółki dla celów amortyzacji, według ich wartości rynkowej?
2. Czy Spółka będzie uprawniona do amortyzacji podatkowej wniesionych do niej w ramach aport przedsiębiorstwa lub ZCP praw autorskich od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąp wprowadzenie tych praw do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4w związku z art. 16h ust. I pkt 1 ustawy o CIT?
 
ILPB3/423-355/11-2/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-355/11-3/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
IPPB3/423-489/11-2/MC w przedmiotowej sprawie do kosztów związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego nie znajduje zastosowania art. 15 ust. 1 pdop, ponieważ wydatki podatnika mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów tylko wówczas jeżeli związek, o którym stanowi art. 15 ust. 1 pdop. W przeciwnym razie przyrost środków pieniężnych lub wartości majątkowych podatnika nie podlegałby opodatkowaniu, gdyż pozostawałby bez wpływu na wysokość podstawy opodatkowania, podczas gdy wydatki na ich pozyskanie jednocześnie by ją pomniejszały.
 
IPPB3/423-582/11-4/MC 1. Które z przychodów osiąganych przez naszą wspólnotę podlegają podatkowi dochodowemu, a które są z niego zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej w skrócie updop)? 2. Które z wymienionych źródeł przychodów (obszarów działania Wspólnoty) należy traktować jako podlegające opodatkowaniu i ujmować w ewidencjach (deklaracjach podatkowych, zgodnie z updop, a które z nich powinny pozostać poza ewidencją i rozliczeniami podatkowymi?
 
IPPB5/423-524/11-3/AJ Czy w przypadku uznania, że wniesienie Udziałów do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowi odpłatne zbycie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w przypadku tej czynności przychody uzyskane przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „UPDOP”), w związku z Umową Polsko-Cypryjską ? Czy określone w UFI wypłaty z FIZ w związku z wykupem od Wnioskodawcy certyfikatów, jak i wypłaty dokonywane przez FIZ na rzecz Wnioskodawcy bez umarzania certyfikatów, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności zryczałtowanym podatkiem u źródła na podstawie UPDOP, w związku z Umową Polsko-Cypryjską?

Wskaźniki gospodarcze