Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 lutego 2012 r.
 
IPTPB3/423-271/11-4/GG Czy wydatki poniesione na wymianę starego ogrodzenia betonowego wraz z słupkami na ogrodzenie z gotowych profili metalowych i słupków metalowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu Spółki w całej wysokości w momencie ich poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też poprzez odpisy amortyzacyjne, jako inwestycja w obcy środek trwały, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 1c. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-283/11-2/MF Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego w zakresie wszelkich wydatków, stanowiących na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pośrednie koszty uzyskania przychodów, które w momencie poniesienia, dla celów księgowych, są ujmowane na innych kontach niż kosztowe (tj. nie są księgowane, jako koszt), Spółka jest uprawniona do rozpoznania ich w kosztach podatkowych w dacie, pod którą dany wydatek zostanie ujęty w księgach rachunkowych bez względu na rodzaj konta, na jakim zostanie dokonany zapis księgowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?
 
IPTPB3/423-283/11-3/MF Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego rozpoznanie w czasie dla celów podatkowych wydatków stanowiących pośrednie koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 15 ust. 4 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dotyczą one okresu o definitywnie ustalonej długości, która nie musi pokrywać się z długością okresu, w jakim wydatki te są rozliczane dla celów bilansowych?
 
IPTPB3/423-283/11-4/MF Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem praw do emisji dwutlenku węgla, stanowiących pośrednie koszty uzyskania przychodu, które w momencie poniesienia, dla celów księgowych obecnie są przez Spółkę ujmowane jako czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, właściwe jest rozpoznanie kosztu podatkowego w dacie, pod którą Spółka dokona ujęcia operacji nabycia tych uprawnień w swych księgach rachunkowych?
 
IPTPB3/423-286/11-5/PM Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty (zgodnie z art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), bądź ich ewentualnej kapitalizacji (zgodnie z art. 15 ust. 1, w związku z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od osób prawnych)?

Wskaźniki gospodarcze