Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 lutego 2012 r.
 
IPTPB3/423-248/11-5/GG Czy planowane obecnie przez Wnioskodawcę wydatki na rozbudowę przedsiębiorstwa, polegającą na modernizacji pomieszczeń biurowych tj.: zakupie klimatyzacji do pomieszczeń biurowych, instalacji systemu telekomunikacyjnego, zakupie nowych mebli biurowych oraz wymianie komputerów na nowsze, mieszczą się w pojęciu nowej inwestycji w rozumieniu przepisu § 3 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie specjalnej strefy ekonomicznej i w związku z tym mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości udzielonej Wnioskodawcy pomocy regionalnej, a tym samym wysokości zwolnienia od podatku przewidzianego przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-352/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia przychodu z tytułu otrzymanej od spółki osobowej kwoty podatku VAT należnego z tytułu wniesienia aportem nieruchomości.
 
ILPB3/423-353/11-2/MM 1. Czy - zważywszy, że Spółka uzyskała Pozytywną Opinię niezależnej od Spółki jednostki naukowej - Spółce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym System IT został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wydatków na nabycie wskazanego wyżej Systemu IT do kwoty stanowiącej 50% Wydatków uwzględnionych w jego wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym ten rok podatkowy?
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 - czy Spółka jest uprawniona do złożenia na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, tekst jedn. ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”) wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2010 w związku ze skorzystaniem z ulgi na nowe technologie?
 
ILPB3/423-353/11-3/MM 1. Czy - zważywszy, że Spółka uzyskała Pozytywną Opinię niezależnej od Spółki jednostki naukowej - Spółce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania w roku podatkowym, w którym System IT został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - wydatków na nabycie wskazanego wyżej Systemu IT do kwoty stanowiącej 50% Wydatków uwzględnionych w jego wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz w roku poprzedzającym ten rok podatkowy?
2. W przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie 1 - czy Spółka jest uprawniona do złożenia na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, tekst jedn. ze zm., dalej: „Ordynacja podatkowa”) wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego CIT-8 za rok 2010 w związku ze skorzystaniem z ulgi na nowe technologie?
 
ILPB4/423-295/11-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej praw autorskich wchodzących w skład aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i momentu rozpoczęcia ich amortyzacji.
 
ILPB3/423-350/11-2/EK 1. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011 r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do Niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne), kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa), pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne?
2. Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym po dniu 31 grudnia 2011 r., wniesionych do Niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki trwałe (lub wartości niematerialne i prawne), kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa) pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne?

Wskaźniki gospodarcze