Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 10 lutego 2012 r.
 
IPTPB3/423-249/11-4/IR Czy Wnioskodawca może korzystać ze zwolnienia od opodatkowania dochodów zarówno z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych, jak i kosztów dwuletnich utrzymania stanowisk pracy tzn. czy dopuszczalne jest sumowanie obu rodzajów pomocy regionalnej celem wyliczenia kwoty dochodu wolnej od podatku?
 
IPTPB3/423-265/11-4/IR Czy w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty pośrednie dotyczące 2010 r. takie jak: czynsze, opłaty lokalowe, opłaty za reklamę, opłaty telekomunikacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów w 2011 r., jeśli faktury i rachunki je dokumentujące wpłynęły po dacie sporządzenia pierwszej wersji sprawozdania oraz koszty te są ujęte bilansowo w księgach rachunkowych 2010 r. jako bierne rozliczenia międzyokresowe i prezentowane w bilansie jako zobowiązania z tytułu dostaw i usług ?
 
IPTPB3/4231-11/11-4/MF Czy w przypadku konieczności dokonania korekt deklaracji CIT-8 za lata 2009-2010, Spółka będzie zobowiązana do zapłacenia odsetek od powstałej zaległości podatkowej?
 
IPTPB3/423-261/11-4/MF 1.Czy poniesione wydatki związane z targami, zarówno objęte jak i nieobjęte dofinansowaniem, można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w latach 2009 i 2010?
2.Czy korekty kosztów, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2009 i 2010, dokonuje się w miesiącu otrzymania dofinansowania, tj. w sierpniu 2011 r., czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za lata 2009-2010?
 
IPTPB3/423-261/11-5/MF 1.Czy poniesione wydatki związane z targami, zarówno objęte jak i nieobjęte dofinansowaniem, można uznać za koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, tj. w latach 2009 i 2010?
2.Czy korekty kosztów, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w latach 2009 i 2010, dokonuje się w miesiącu otrzymania dofinansowania, tj. w sierpniu 2011 r., czy należy dokonać korekty deklaracji CIT-8 za lata 2009-2010?
 
IPTPB3/423-261/11-6/MF Czy kwota dofinansowania otrzymana na realizację projektu w sierpniu 2011 r. korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 i 52 ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych?
 
ILPB3/423-351/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zasady określenia kosztów uzyskania przychodów ze sprzedaży składników majątkowych otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego (w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części), które Wnioskodawca rozpozna jako aktywa obrotowe lub inwestycje.
 
ILPB4/423-261/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych zakresie możliwości zakwalifikowania umowy użytkowania Znaków Towarowych, Patentów i Wzorów Przemysłowych jako podatkowej umowy leasingu operacyjnego.
 
ILPB4/423-261/11-5/DS Podatek dochodowy od osób prawnych zakresie zastosowania art. 11 oraz art. 12 ust. 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kalkulacji wysokości opłat z tytułu użytkowania Znaków Towarowych, Patentów oraz Wzorów Przemysłowych i ceny wykupu.
 
ILPB4/423-266/11-2/MC Czy dochody uzyskane przez Wspólnotę z najmu dodatkowych pomieszczeń przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Wspólnoty, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-301/11-2/MC Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z najmu dodatkowych pomieszczeń, przez właścicieli zamieszkałych na terenie Wspólnoty, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-388/11-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportem praw do znaku towarowego do spółki osobowej.
 
ILPB3/423-375/11-6/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym.
 
ITPB3/423-639a/10/12-S/MT Czy ponoszone przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?
 
ILPB4/423-288/11-2/MC Czy w przypadku przeniesienia całości środków przypadających na wartość nieruchomości wykazaną na kapitale zapasowym Spółki na kapitał zakładowy, w momencie zbycia nieruchomości lub wybudowanych na nich obiektów, kosztem uzyskania przychodów dla Spółki będzie odpowiednia część wartości rynkowej nieruchomości z dnia ich wkładu, odpowiadającej kwocie kapitału zakładowego po jego podwyższeniu ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym?
 
ILPB4/423-282/11-3/ŁM Czy przedstawiony poniżej przez Spółkę sposób kalkulowania kwoty należnego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych (z zastosowaniem klauzuli net of tax), który Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego jest prawidłowy?
 
ILPB4/423-282/11-4/ŁM Czy przedstawiony poniżej przez Spółkę sposób kalkulowania kwoty należnego podatku u źródła z tytułu należności licencyjnych (z zastosowaniem klauzuli net of tax), który Spółka jako płatnik będzie zobowiązana pobrać i wpłacić na konto właściwego urzędu skarbowego jest prawidłowy?
 
ITPB3/423-762/08/12-S/DK Czy czynność wniesienia w formie aportu do spółki kapitałowej zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. wydziału produkcji szyb zespolonych (opisanego w stanie faktycznym zdarzenia przyszłego), powoduje powstanie przychodu podatkowego na moment objęcia udziałów w zamian za ww. wkład niepieniężny?
 
ITPB3/423-270/11/MK Czy wydatki ponoszone w restauracjach są kosztami uzyskania przychodu?

Wskaźniki gospodarcze