Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 lutego 2012 r.
 
ITPB3/423-378/09/AW Czy Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów koszty poniesione na pozyskanie kapitału z emisji akcji, przeznaczonego na inwestycje (zakup środków trwałych niezbędnych do osiągnięcia przychodu)?
 
ILPB4/423-327/11-3/ŁM Czy stosowana przez Spółkę metoda wyceny środków pieniężnych na rachunku bankowym posiadanym w banku, w którym Spółka nie dysponuje kursu złotego w celu przeliczenia otrzymanych i rozchodowanych środków finansowych jest prawidłowa, skoro przyjmuje się kurs kupna i sprzedaży jako faktycznie zastosowany - kurs faktycznie zrealizowany banku polskiego w którym Spółka posiada inny rachunek walutowy?
 
IPTPB3/423-264/11-2/GG Czy Spółka ma prawo zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków, którymi Akcjonariusz będzie obciążał Spółkę w związku z funkcjonowaniem Programu?
 
ILPB4/423-386/11-2/DS Czy w przypadku uznania wskazanej czynności za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz wskazania przy wnoszeniu wkładu, iż wkład dotyczy wartości netto (faktura VAT wystawiona przez wnoszącego aport na kwotę 100 jednostek pieniężnych + VAT oraz objęcie wkładu o wartości 100 jednostek pieniężnych – w umowie zostanie wskazane, iż wkład jest pokrywany w zamian za wartość netto aportu) kwota podatku VAT, którą odliczy z tego tytułu spółka komandytowa (otrzymująca aport), a która to kwota zostanie wpłacona przez spółkę komandytową na rachunek Spółki nie będzie stanowiła przychodu (dochodu) dla Spółki?
 
ILPB3/423-501/11-2/JG Czy wartość towarów użytych przez Spółkę do czynności polegających na zastąpieniu towarów, które uległy jakiemukolwiek uszkodzeniu już po dokonaniu ich dostawy przez Spółkę lub przeterminowanych (lub takich, dla których upływ terminu przydatności się zbliża), znajdujących się u sprzedawców detalicznych (niebędących bezpośrednimi kontrahentami / odbiorcami Spółki), na takie same pełnowartościowe towary, w sposób określony w powyższym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako koszt okresu, w którym dokonano wymiany, bez wpływu na wcześniejsze zaliczenie kosztów zastępowanych towarów do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tych towarów?
 
ILPB3/423-501/11-3/JG Czy wartość towarów użytych przez Spółkę do czynności polegających na zastąpieniu towarów, które uległy jakiemukolwiek uszkodzeniu już po dokonaniu ich dostawy przez Spółkę lub przeterminowanych (lub takich, dla których upływ terminu przydatności się zbliża), znajdujących się u sprzedawców detalicznych (niebędących bezpośrednimi kontrahentami / odbiorcami Spółki), na takie same pełnowartościowe towary, w sposób określony w powyższym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym, może zostać zaliczona przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako koszt okresu, w którym dokonano wymiany, bez wpływu na wcześniejsze zaliczenie kosztów zastępowanych towarów do kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tych towarów?
 
ILPB3/423-391/11-2/JG Czy wydatki na nabycie palet, które zostały określone w umowie ze spedytorem jako dopuszczalny poziom nie zwróconych palet, mogą zostać uznane za ogólny koszt uzyskania przychodów w Spółce, warunkujący zwarcie przedmiotowej umowy ze spedytorem?
 
ILPB3/423-393/11-2/JG Czy dla celów podatku dochodowego od osób prawnych Spółka prawidłowo dokonała podziału łącznej kwoty kosztów spotkania integracyjnego pracowników z okazji Dnia Pracownika Komunalnego na koszty przypadające na pracowników Spółki i koszty przypadające na zaproszonych gości?
 
ILPB3/423-502/11-EK Czy koszty udokumentowane fakturami otrzymanymi od Organizatora w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług promocyjno - marketingowych stanowią koszty uzyskania przychodu, które jako koszty pośrednie powinny być rozpoznane w momencie ich poniesienia?
 
ILPB4/423-292/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie poboru podatku u źródła w związku z zawartą umową.
 
ILPB3/423-502/11-3/EK Czy koszty udokumentowane fakturami otrzymanymi od Organizatora w związku ze świadczeniem przez Organizatora usług promocyjno - marketingowych stanowią koszty uzyskania przychodu, które jako koszty pośrednie powinny być rozpoznane w momencie ich poniesienia?
 
ILPB3/423-382/11-2/MM Czy zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki na usługi doradztwa dotyczące uzyskania pożyczki na preferencyjnych warunkach dla działania Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi w ramach środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
ILPB4/423-294/11-2/ŁM Czy w opisanej sytuacji na Spółce ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów uzyskanych w Polsce przez Dostawcę w związku z dokonaną płatnością przez Spółkę na rzecz Dostawcy z tytułu udzielenia przez Dostawcę na rzecz Spółki przedmiotowych sublicencji na korzystanie z oprogramowania w charakterze ostatecznego użytkownika?

Wskaźniki gospodarcze