Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 lutego 2012 r.
 
ITPB3/423-262/11/PS W zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy w związku z nabyciem licencji w związku z wcześniejszym nabyciem urządzenia – detektora (nowe technologie).
 
ITPB3/423-272/11/PS Dotyczy możliwości zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 dochodu uzyskanego w związku ze sprzedażą mieszkań w systemie deweloperskim.
 
IPPB5/423-928/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-989/11-2/IŚ określenie kursu faktycznie zastosowanego do ustalania różnic kursowych z tytułu zapłaty należności/zobowiązań za pośrednictwem rachunku walutowego.
 
IPPB5/423-929/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-926/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-927/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości
 
IPPB5/423-925/11-2/IŚ zasady ujmowania w rachunku podatkowym różnic kursowych przy zmianie metody ich ustalania z podatkowej na metodę wg przepisów o rachunkowości.
 
IPPB5/423-974/11-2/IŚ możliwość zaliczenia do przychodów skutków zmiany kursów waluty odnoszących się do otrzymanej spłaty raty kapitałowej z tytułu leasingu finansowego indeksowanego do waluty obcej.
 
IPPB5/423-986/11-2/IŚ określenie kursu faktycznie zastosowanego do ustalania różnic kursowych z tytułu zapłaty należności/zobowiązań za pośrednictwem rachunku walutowego.
 
IPPB5/423-1019/11-2/IŚ skutki przewalutowania kredytów z EUR na PLN.
 
IPPB5/423-1018/11-2/IŚ skutki przewalutowania kredytów z EUR na PLN
 
IBPBI/2/423-1119/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wypłaconych przez Spółkę stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i pozagimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego
 
IBPBI/2/423-1122/11/AP Czy przekazanie poniesionych nakładów inwestycyjnych na rzecz Gminy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1123/11/PC Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego wolne od podatku są dochody Wnioskodawcy w części przeznaczonej na zakup dla Centrum mebli, elementów wyposażenia wnętrz, tablic informacyjnych i elementów oznakowania pomieszczeń medycznych oraz nowego budynku szpitala?
 
IBPBI/2/423-1125/11/SD W jaki sposób i w oparciu o jaką podstawę prawną Wnioskodawca powinien ustalić wartość kosztów uzyskania przychodów dotyczących bezpośrednio sprzedaży udziałów (akcji) nabytych w sposób opisany wyżej?
 
IBPBI/2/423-1141/11/PP 1. Czy wydzielony w Spółce dział w sposób opisany w stanie faktycznym (winno być zdarzeniu przyszłym) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej ZCP) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy aport działu będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej ustawa o CIT)?
 
IBPBI/2/423-1210/11/AP Czy koszt napraw gwarancyjnych dotyczący sprzedanych maszyn (wyrobów) wyprodukowanych na terenie strefy stanowi koszt uzyskania przychodów z działalności strefowej,
-w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy
-w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)?
 
IBPBI/2/423-1211/11/AP Czy montaż kombajnu wykonany poza terenem strefy, wyprodukowanego na terenie strefy a następnie sprzedanego stanowi przychód strefowy?
 
IBPBI/2/423-1212/11/AP Czy sprzedaż części w celu zachowania ciągłości pracy u kontrahenta, wyprodukowanych na terenie strefy lub zakupionych jako towary handlowe, związanych ze sprzedanym kombajnem wyprodukowanym na terenie strefy, stanowi przychód zwolniony?
 
ILPB4/423-334/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie obowiązku pobrania podatku źródła z tytułu dywidendy wypłacanej między spółkami należącymi do podatkowej grupy kapitałowej.
 
ILPB4/423-291/11-2/MC Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego w oparciu o ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do końca 2010 r. (które Spółka będzie zobowiązana stosować w pierwszym roku podatkowym) prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym będzie Ona uprawniona do wprowadzenia aktywów nabytych w ramach aportu do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ustalenia ich wartości początkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w miesiącu ich przyjęcia do używania, czyli w miesiącu otrzymania aportu?

Wskaźniki gospodarcze