Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 lutego 2012 r.
 
IPTPB3/423-268/11-5/MF Czy wartość otrzymanych przez Spółkę za pośrednictwem Spółki Akcyjnej „P” nieodpłatnych świadczeń opisanych w stanie faktycznym, finansowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie zalicza się do przychodu, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-268/11-6/MF Czy Spółka będzie miała prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, poniesione koszty wkładu prywatnego w postaci wkładu gotówkowego oraz w postaci wynagrodzeń uczestników szkoleń za czas pracy pracowników biorących udział w szkoleniu?
 
IPTPB3/423-287/11-2/KJ Czy Spółka, występując jako płatnik (w związku z prawem do zastosowania zwolnienia z art. 22 ust. 4 ustawy), była zobowiązana w przedstawionym stanie faktycznym do poboru – zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy oraz jego wpłaty na podstawie art. 26 ust. 3 tej ustawy?
 
IPPB5/423-1066/11-2/AJ Czy wartość rynkowa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabywanego w zamian za ustanowienie renty stanowi dla Funduszu w dniu jego nabycia nieodpłatny lub częściowo nieodpłatny przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać dla celów podatkowych koszty związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty opłat notarialnych, wyceny i doradztwa prawnego jak również wartość wypłacanych Seniorom świadczeń (tj. comiesięcznej renty) ? Czy wypłacane przez Fundusz świadczenie w postaci renty (wypłacanej co miesiąc po potrąceniu kwoty czynszu do spółdzielni mieszkaniowej) stanowi element ceny nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, czy też w części stanowiącej pokrycie czynszu do spółdzielni mieszkaniowej jest to koszt pośredni (danego okresu) ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać wydatki związane z planowanym remontem lub ulepszeniem lokalu ? Czy w związku z wypłatą na rzecz Seniorów świadczeń (zarówno bezpośrednio w postaci wpłaty na ich konto jak również w postaci zapłaty czynszu za zajmowany przez Seniora lokal) na Funduszu ciążą obowiązki płatnicze lub sprawozdawcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności, czy Fundusz powinien od wypłacanych rent pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i/lub sporządzać i przekazywać informacje o wysokości spełnionych świadczeń ?
 
IPPB5/423-1065/11-2/AJ Czy wartość rynkowa nabywanej nieruchomości stanowi dla Funduszu w dniu jej nabycia (zawarcia umowy dożywocia) nieodpłatny lub częściowo nieodpłatny przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać dla celów podatkowych koszty związane z nabyciem nieruchomości w ramach umowy dożywocia, w tym koszty podatku od czynności cywilnoprawnych, koszty opłat notarialnych, wyceny i doradztwa prawnego jak również wartość wypłacanych klientowi świadczeń (comiesięcznej renty hipotecznej, jednorazowej wypłaty w wysokości wielokrotności renty hipotecznej oraz świadczenia pochówkowego wypłacanego po śmierci klienta wskazanej przez niego osobie) ? Czy wypłacane przez Fundusz świadczenie w postaci renty (wypłacanej co miesiąc po potrąceniu kwoty czynszu do wspólnoty mieszkaniowej) stanowi element ceny nabycia nieruchomości, czy też w części stanowiącej pokrycie czynszu do wspólnoty mieszkaniowej jest to koszt pośredni (danego okresu) ? W jaki sposób Fundusz powinien rozliczać wydatki związane z planowanym remontem lub ulepszeniem nieruchomości ? Czy w związku z wypłatą na rzecz Seniorów świadczeń (zarówno bezpośrednio w postaci wpłaty na ich konto jak również w postaci zapłaty czynszu za zajmowany przez Seniora lokal) na Funduszu ciążą obowiązki płatnicze lub sprawozdawcze w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, w szczególności, czy Fundusz powinien od wypłacanych rent pobierać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i/lub sporządzać i przekazywać informacje o wysokości spełnionych świadczeń ?
 
ILPB3/423-504/11-2/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki.
 
ILPB3/423-504/11-3/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do obecnych i potencjalnych klientów Spółki.
 
ILPB3/423-504/11-4/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki.
 
ILPB3/423-504/11-5/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przygotowaniem oraz realizacją akcji społecznych skierowanych do pracowników Spółki.
 
ILPB3/423-394/11-2/KS 1. Czy w przypadku umorzenia całości zobowiązań Oddziału wobec Spółki Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto umorzonych wierzytelności?
2. Czy w przypadku umorzenia części zobowiązań Oddziału wobec Spółki Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostawał zarachowany uprzednio w kwocie netto przychód do kwoty wierzytelności brutto (czyli kosztem uzyskania przychodów nie będzie ta część umorzonej wierzytelności, która proporcjonalnie odpowiada kwocie należnego podatku VAT)?
 
ILPB3/423-395/11-2/KS 1. Czy w przypadku umorzenia całości zobowiązań Oddziału wobec Spółki Wnioskodawca będzie uprawniony do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie netto umorzonych wierzytelności?
2. Czy w przypadku umorzenia części zobowiązań Oddziału wobec Spółki Wnioskodawca będzie uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów umorzonych wierzytelności w takiej proporcji, w jakiej pozostawał zarachowany uprzednio w kwocie netto przychód do kwoty wierzytelności brutto (czyli kosztem uzyskania przychodów nie będzie ta część umorzonej wierzytelności, która proporcjonalnie odpowiada kwocie należnego podatku VAT)?
 
ILPB4/423-290/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej odpłatnego zbycia przez Spółkę części składników majątku wniesionych do Niej aportem jako elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zakwalifikowanych w Spółce jako środki trwałe / wartości niematerialne i prawne.
 
ILPB4/423-290/11-5/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w części dotyczącej odpłatnego zbycia przez Spółkę części składników majątku wniesionych do Niej aportem jako elementy zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nieujętych w Spółce jako środki trwałe / wartości niematerialne i prawne.
 
ILPB4/423-387/11-4/ŁM Czy otrzymane przez Spółkę faktury VAT od kontrahenta drogą elektroniczną w formacie PDF, zabezpieczone podpisem elektronicznym, spełniają warunek autentyczności pochodzenia i integralności treści, a tym samym stanowią podstawę do odliczenia podatku VAT oraz zaksięgowania kosztów uzyskania przychodów podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-306/11-2/ŁM Czy dochody uzyskiwane przez Wspólnotę z najmu dodatkowych pomieszczeń, przez mieszkańców zamieszkałych na terenie Wspólnoty, powinny być zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-213a/11/DK Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych przez Spółkę prowizji i odsetek.
 
ITPB3/423-213b/11/DK Stosowanie przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji.
 
ITPB3/423-213c/11/DK Obowiązek sporządzania dokumentacji, o której mowa w art. 9a ww. ustawy.

Wskaźniki gospodarcze