Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 18 lutego 2012 r.
 
IBPBI/2/423-325/11/AP Jaką stawkę amortyzacji zastosować w przypadku nabycia używanego budynku handlowo-usługowego o określonej powyżej konstrukcji i zaliczenia go do środków trwałych?
 
IBPBI/2/423-351/11/AK Czy Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów czynsz opłacany spółce jawnej, w której będzie wspólnikiem? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IPTPB3/423-279/11-2/KJ Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanego budynku Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 
IPTPB3/423-279/11-3/KJ Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanego budynku Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 
IPTPB3/423-279/11-4/KJ Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanej części placu składowego Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 
IPTPB3/423-279/11-5KJ Czy nieumorzoną wartość zlikwidowanej części placu składowego Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w miesiącu fizycznej jego likwidacji?
 
IPTPB3/423-281/11-2/MF Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniowa z najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszkalne, przeznaczony na utrzymanie części wspólnej nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/1/423-48/11/ZK Czy Wnioskodawca, po ujawnieniu błędnego działania księgowego, może dokonać w księgach handlowych stosownej korekty, polegającej na przywróceniu indywidualnej stawki amortyzacyjnej przedmiotowego środka trwałego, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym nastąpiła amortyzacja (rozliczenie kosztowe odpisów amortyzacyjnych)?
 
IBPBI/2/423-1070/11/MS Czy zapłacone kary umowne z tytułu:
a.nieterminowego wykonania umowy - przekroczenia terminu dostaw,
b.przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-1075/11/AK Jaki jest moment powstania przychodu w przypadku zapłaty przez nabywcę usługi 100% ceny przed rozpoczęciem imprezy? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 5)
 
IPPB5/423-970/11-2/IŚ skutki z tytułu różnic kursowych i odsetek naliczonych od dnia 1 stycznia 2007 r. od pożyczek zaciągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego.
 
IPPB5/423-971/11-2/IŚ skutki z tytułu różnic kursowych i odsetek naliczonych do dnia 31 grudnia 2006 r. od pożyczek zaciągniętych w okresie korzystania ze zwolnienia przedmiotowego od tego podatku.
 
IPPB5/423-1021/11-2/IŚ skutki przewalutowania kredytów z EUR na PLN.
 
IPPB5/423-1020/11-2/IŚ skutki przewalutowania kredytów z EUR na PLN.
 
IPPB5/423-542/11-5/IŚ CIT - w zakresie skutków podatkowych z tytułu rozliczeń z Centralą, w tym skutków w postaci różnic kursowych
 
IPPB3/423-632/11-2/PK1 Czy w sytuacji, gdy historyczne koszty objęcia wkładów przez M w R przewyższać będą wynagrodzenie otrzymane przez M z tytułu wystąpienia z R, to na moment wystąpienia M rozpozna stratę podatkową będącą różnicą między otrzymanym wynagrodzeniem a historycznymi kosztami objęcia wkładu powiększonymi o uzyskaną przez M przed wystąpieniem z R nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w latach 2005 oraz 2006, z tytułu udziału w spółce R?
 
IPPB5/423-728/11-3/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka nie powinna rozpoznawać przychodu należnego w rozumieniu art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”) z tytułu realizacji Umowy do momentu rozpoczęcia eksploatacji Drogi?
 
IPPB5/423-728/11-5/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że nakłady na wybudowanie Drogi powinny być zaliczane do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskaniem przez Spółkę przychodów w okresie eksploatacji Drogi i zaliczane do kosztów uzyskania przychodów podatkowych kwartalnie, od momentu uzyskania pierwszego przychodu, proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów w okresie eksploatacji Drogi?
 
IPPB5/423-728/11-4/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka powinna rozpoznawać przychód, o którym mowa w pyt. nr 1 równomiernie w okresie eksploatacji Drogi, z ostatnim dniem każdego kwartalnego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia przyjęcia Drogi do eksploatacji, zgodnie z art. 12 ust. 3c Ustawy o CIT?
 
ILPB3/423-403/11-4/KS Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-403/11-5/KS Czy Spółka prawidłowo określa przychód i koszty podatkowe dla celów rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-505/11-2/JG 1. Czy, w opisanym stanie faktycznym /zdarzeniu przyszłym, wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą wyłącznie pracownicy Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku, gdy w spotkaniach szkoleniowo – integracyjnych czy integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy Spółki, obecny jest dodatkowo element rozrywkowy w postaci np. występu artystycznego oraz gier i zabaw urozmaicających program spotkania i wpływających na wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu i integracji, wydatki Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-503/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości.
 
ILPB3/423-503/11-3/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalania różnic kursowych na podstawie przepisów o rachunkowości.
 
ILPB3/423-505/11-3/JG 1. Czy, w opisanym stanie faktycznym /zdarzeniu przyszłym, wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą wyłącznie pracownicy Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku, gdy w spotkaniach szkoleniowo – integracyjnych czy integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy Spółki, obecny jest dodatkowo element rozrywkowy w postaci np. występu artystycznego oraz gier i zabaw urozmaicających program spotkania i wpływających na wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu i integracji, wydatki Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-505/11-4/JG 1. Czy, w opisanym stanie faktycznym /zdarzeniu przyszłym, wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą wyłącznie pracownicy Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku, gdy w spotkaniach szkoleniowo – integracyjnych czy integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy Spółki, obecny jest dodatkowo element rozrywkowy w postaci np. występu artystycznego oraz gier i zabaw urozmaicających program spotkania i wpływających na wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu i integracji, wydatki Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-505/11-5/JG 1. Czy, w opisanym stanie faktycznym /zdarzeniu przyszłym, wydatki na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo – integracyjnym oraz integracyjnym, w którym uczestniczą wyłącznie pracownicy Spółki, stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy w przypadku, gdy w spotkaniach szkoleniowo – integracyjnych czy integracyjnych, w których uczestniczą pracownicy Spółki, obecny jest dodatkowo element rozrywkowy w postaci np. występu artystycznego oraz gier i zabaw urozmaicających program spotkania i wpływających na wytworzenie atmosfery sprzyjającej szkoleniu i integracji, wydatki Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-508/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB3/423-508/11-3/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

Wskaźniki gospodarcze