Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 22 lutego 2012 r.
 
IBPBI/2/423-661/11/AP Czy prace polegające na wykończeniu lokalu wymienione w punkcie 69 (winno być 68) wykonane w lokalu, który jest w stanie deweloperskim można zaliczyć do ulepszenia lokalu o którym mowa w art. 16j punkt 1 ppkt 3 i punkt 3 (winno być art. 16j ust. 1 pkt 3, ust. 3)?Czy po wykonaniu prac ulepszeniowych w lokalu mieszkalnym przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej po jego zakupie od dewelopera, a przed przyjęciem go do użytkowania i wartością prac ulepszeniowych wynoszącą co najmniej 30% wartości początkowej tego lokalu (art. 16j punkt 3, ppkt 2 – winno być art. 16j ust. 3 pkt 2) Spółka może zastosować stawkę amortyzacji w wysokości 10% (długość okresu amortyzacji nie może być krótsza niż 10 lat, art. 16j punkt 1 ppkt 3 – winno być art. 16 ust. 1 pkt 3)?Czy wartość netto prac ulepszeniowych powinna zwiększyć wartość początkową lokalu i stanowić łącznie z wartością nabycia lokalu w stanie deweloperskim podstawę amortyzacji tego lokalu?
 
IBPBI/2/423-700/11/CzP „Czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, odpis na fundusz remontowy w części przeznaczonej na wymianę płyt acekolowych i ligno-cementowych, z którego będą ponoszone nakłady, który obciąża koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowi koszt uzyskania przychodu podlegający zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/?”
 
IBPBI/2/423-1092/11/CzP „Czy otrzymana zaliczka na poczet przyszłej sprzedaży praw do emisji C02 rodzi skutek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie otrzymania zaliczki?”
 
IBPBI/2/423-731/11/AK Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 
IBPBI/2/423-733/11/AK Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)
 
IBPBI/2/423-737/11/SD Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 29 listopada 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., Spółka powinna stosować przepisy ustawy o pdop, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IBPBI/2/423-738/11/SD Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization Internal Market)), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego?
 
IBPBI/2/423-739/11/SD Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?
 
IBPBI/2/423-12/12/SD Czy warunkowe umorzenie części pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie wywoła żadnych skutków podatkowych w stosunku do środków trwałych powstałych w wyniku zadania finansowanego pierwotnie pożyczką?
 
IBPBI/2/423-1219/11/AP W jakiej wysokości Spółka określić powinna wysokość przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów w związku z zasądzeniem wyrokiem sądu należności z tytułu zwrotu nakładów na majątku ciepłowniczym, w sytuacji gdy zasądzony zwrot nakładów jest niższy od niezamortyzowanej wartości środków trwałych (inwestycji w obcych środkach trwałych)? Czy ujemna różnica między zasądzoną kwotą a nieujętymi w kosztach nakładami na środki trwałe (inwestycje w obcych środkach trwałych) stanowi stratę podatkową?
 
IBPBI/2/423-1243/11/SD Czy warunkowo umorzona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej część pożyczki jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem celu jaki zostanie z tych środków zrealizowany.
 
IBPBI/2/423-3/12/JD Czy jeżeli wypłata dywidendy do NC w formie udziałów w Spółkach Zależnych powoduje przychód do opodatkowania PDOP po stronie Spółki, to w jaki sposób należy ustalić przychody z nią związane?
 
IPTPB3/423-295/11-2/IR Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup usług od kooperantów w sytuacji opisanej w przypadku 1 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej,, Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 1 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-295/11-3/IR Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup wykonania i montażu skrzyni chłodni w sytuacji opisanej w przypadku 2 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej" Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep chłodni, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 2 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-295/11-4/IR Czy wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na zakup wykonania i montażu zbiorników w sytuacji opisanej w przypadku 3 będą stanowić koszty uzyskania przychodu (w ramach działalności „strefowej" Wnioskodawcy) wpływające na ustalenie dochodu z działalności gospodarczej zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy odpowiednio przychody z tytułu sprzedaży naczep cystern, na które były ponoszone wydatki określone w przypadku 3 będą stanowić przychody strefowe Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-911/11-2/AS Czy art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) ustawy o CIT ma zastosowanie w przypadku wniesienia do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego?
 
IPPB5/423-311/10/12-13/S/AS Czy składka ubezpieczeniowa stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki:
- w 2010 r.: w wysokości alokowanej przez ubezpieczyciela do zakresu ubezpieczenia C i D, proporcjonalnie dotyczącej roku 2010, pomniejszonej o część przypadającą na koszt ubezpieczenia spółek zależnych według klucza przychodów za rok 2010?
- w 2011 r.: w wysokości alokowanej przez ubezpieczyciela do zakresu ubezpieczenia C i D, proporcjonalnie, dotyczącej roku 2011, pomniejszonej o część przypadającą na koszt ubezpieczenia spółek zależnych według klucza przychodów za rok 2011?
 
ILPB4/423-304/11-4/MC Czy usługi wskazane w stanie faktycznym mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem należności wypłacone za ich wykonanie przez Uczelnię agencjom zagranicznym podlegają, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli taka umowa w danym państwie została zawarta)?
 
ILPB4/423-304/11-5/MC Czy usługi wskazane w stanie faktycznym mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem należności wypłacone za ich wykonanie przez Uczelnię agencjom zagranicznym podlegają, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli taka umowa w danym państwie została zawarta)?
 
ILPB4/423-304/11-6/MC Czy usługi wskazane w stanie faktycznym mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem należności wypłacone za ich wykonanie przez Uczelnię agencjom zagranicznym podlegają, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli taka umowa w danym państwie została zawarta)?
 
ILPB4/423-304/11-7/MC Czy usługi wskazane w stanie faktycznym mieszczą się w katalogu usług wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem należności wypłacone za ich wykonanie przez Uczelnię agencjom zagranicznym podlegają, opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zapisów właściwych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (jeśli taka umowa w danym państwie została zawarta)?
 
IBPBI/2/423-1296/11/AK Czy Bank jako strona zawierająca transakcje opcji warunkowych powinien rozpoznawać przychód podatkowy z premii opcyjnej za wystawienie opcji warunkowej zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych tzn. w momencie wymagalności płatności premii opcyjnej? (zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-1344/11/AK Czy w przypadku uznania przez organ podatkowy, że dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenia pracownika, przekazywane na fundusz Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepłnosprawnych , w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - Spółka ma prawo kwalifikować wydatki z Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na indywidualny program rehabilitacji do kosztów podatkowych, a jeżeli tak, to w którym momencie - czy w momencie przekazania środków na ZFRON, czy dopiero w momencie wydatkowania środków na indywidualny program rehabilitacji? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 
IBPBI/2/423-1371/11/MS Czy w konsekwencji ustalenia wartości środka trwałego w kwocie 1 zł netto za sztukę nie powstanie, po stronie Spółki, obowiązek ustalenia przychodu z tytułu otrzymania częściowo nieodpłatnego świadczenia?
 
IBPBI/2/423-1372/11/AK Czy w przypadku zawarcia umowy z dostawcą z Indii Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 updop (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz danych? (pytanie przedstawione we wniosku jako drugie)
 
IBPBI/2/423-1386/11/PP W jaki sposób obliczyć wartość firmy w przypadku aportu przedsiębiorstwa opisanego w zdarzeniu przyszłym?
 
IBPBI/2/423-1387/11/PP Czy wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które zostały uprzednio wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej aport należy ustalić u Spółki, zgodnie z zasadą kontynuacji, w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych Spółki Wnoszącej aport?
 
IBPBI/2/423-1388/11/PP Jak Spółka powinna określić wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Spółkę Wnoszącą aport do jej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o CIT), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w przypadku wystąpienia dodatniej wartości?
 
IBPBI/2/423-1389/11/PP Jak Spółka powinna określić wartość początkową składników majątkowych będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa, które nie zostały wprowadzone przez Spółkę Wnoszącą aport do jej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a w Spółce po ich otrzymaniu spełnią wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a oraz 16b ustawy o CIT), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości?
 
IBPBI/2/423-1390/11/PP Jak Spółka powinna określić wartość innych rzeczowych składników majątkowych niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności prawa wieczystego użytkowania gruntu stanowiącego towary w ewidencji Wnoszącego oraz Spółki po aporcie, będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy?
 
IBPBI/2/423-1391/11/PP Jak Spółka powinna określić wartość innych składników majątkowych niestanowiących środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności prawa wieczystego użytkowania gruntu ujętego jako towary w ewidencji Wnoszącego oraz Spółki po aporcie, będących elementami wnoszonego przedsiębiorstwa w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 
IBPBI/2/423-1392/11/PP Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego, które były wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki wnoszącej aport, a w szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?
 
IBPBI/2/423-1393/11/PP Jak należy określić dochód do opodatkowania w przypadku odpłatnego zbycia (np. w formie sprzedaży) przez Spółkę składników majątkowych stanowiących elementy przedsiębiorstwa otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Spółki Wnoszącej aport, a spełniających w Spółce po ich otrzymaniu wszelkie przesłanki (wyrażone w art. 16a i 16b ustawy o CIT), by uznać je za środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne i jako takie rozpoznać w Spółce? W szczególności jak należy ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodów na moment sprzedaży?

Wskaźniki gospodarcze