Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 25 lutego 2012 r.
 
ILPB4/423-322/11-2/DS Czy kursami faktycznie zastosowanymi przy wycenie przychodów walutowych (zapłaty od klientów) i rozchodów walutowych (zobowiązania Spółki regulowane za pośrednictwem rachunku walutowego) są kursy kupna i sprzedaży banku, w którym Spółka posiada swój rachunek?
 
IPPB5/423-983/11-4/AS Czy w związku z realizacją Projektu i ponoszonymi z tego tytułu kosztami, udokumentowanymi fakturami VAT, podatnik ma prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur kosztowych związanych z realizacją projektu (zarówno z faktur, których kwota netto w całości finansowana jest z otrzymanego dofinansowania, jak i z faktur, których tylko część kwoty netto finansowana jest z otrzymanego dofinansowania) zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Czy w związku z realizacją Projektu i ponoszonymi z tego tytułu kosztami, udokumentowanymi fakturami VAT, w przypadku uznania, iż podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT z faktur kosztowych związanych z realizacją Projektu (zarówno z faktur, których kwota netto w całości finansowana jest z otrzymanego dofinansowania, jak i z faktur, których tylko część kwoty netto finansowana jest z otrzymanego dofinansowania) zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, podatnik ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu naliczony podatek VAT z tych faktur, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1110/11-2/AS możliwość zaliczenia na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodów kwotę podatku VAT naliczonego od wydatków ponoszonych na realizację Projektu pt. „(...)” realizowanego w ramach P.O. Kapitał Ludzki, w stosunku do których Wnioskodawca nie będzie miał prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony
 
IPPB5/423-954/11-2/AS Czy do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć składki zapłacone do ZUS przez pracodawcę w części, która zgodnie z odrębnymi przepisami obciąża pracownika?
 
ILPB4/423-314/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia aportem wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
 
ILPB4/423-313/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia aportem wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
 
ILPB4/423-316/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia aportem wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
 
ILPB3/423-399/11-2/MM W jaki sposób Spółka powinna obliczyć dochód podlegający zwolnieniu z tytułu wykonywania części procesu produkcyjnego w SSE?
 
ILPB3/423-404/11-2/KS Czy zapłaconą karę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?
 
IPPB5/423-951/11-2/AM Czy dochód uzyskany przez NFI z tytułu sprzedaży akcji będzie zwolniony od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych niezależnie od wybranego sposobu zapłaty wybranego przez strony transakcji?
 
IPPB5/423-838/11-2/AM możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii na podstawie art. 18b
 
IPPB5/423-836/11-4/AM Czy Nowa Spółka 2 może wejść w skład PGK, o której mowa w art. 1a ust. 1 ustawy o CIT, pomimo że zacznie korzystać ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) przed zawiązaniem PGK (przy założeniu, że pozostałe warunki utworzenia PGK zostaną spełnione)? Czy rozpoczęcie korzystania przez Nową Spółkę 2 ze zwolnienia z podatku CIT z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na terenie SSE (o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT) po zawiązaniu PGK, nie będzie stanowiło przesłanki do stwierdzenia, że doszło do naruszenia warunków uznania PGK za podatnika, i w konsekwencji PGK nie utraci statusu podatnika na podstawie art. 1a ust. 10 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-839/11-4/AM Czy dochody uzyskane przez Prowincję z tytułu udzielenia licencji na publikację utworu, do którego majątkowe prawa autorskie Prowincja nabyła w spadku, stanowią dochody zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4a) ppkt (a) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a Prowincja nie ma obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej?
 
IPPB5/423-837/11-2/AM Czy jeżeli Podatnik zwolniony przedmiotowo z podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 4 updop odprowadza zaliczki na podatek dochodowy od uiszczanych w trakcie roku składek na PFRON, zaś w rozliczeniu rocznym okaże się, że osiągnął w danym roku stratę w podatku dochodowym, to czy zapłacone w trakcie tego roku zaliczki na wydatki pozastatutowe - PFRON, stanowią nadpłatę?
 
IPTPB3/423-280/11-4/MF Czy zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest dochód, który przy działalności polegającej na kupnie i sprzedaży walut jest różnicą pomiędzy kursem kupna waluty, a kursem sprzedaży?
 
IBPBI/2/423-1148/11/PC Czy umowa używania znaków towarowych stanowiła będzie umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT i ustalone w umowie opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej znaków towarowych określonej u Wnioskodawcy, tj. raty kapitałowe, nie będą stanowić kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy, natomiast kosztem uzyskania przychodów będą natomiast odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości początkowej znaków towarowych oraz część odsetkowa spłacanych rat leasingowych?

Wskaźniki gospodarcze