Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 lutego 2012 r.
 
ILPB3/423-401/11-2/EK Czy zaprezentowany na fakturze zakres usług świadczony na rzecz Spółki z o.o. należy traktować jako koszt podatkowy (koszt uzyskania przychodu) czy jako składkę członkowską na rzecz tej organizacji, a tym samym wyłączyć ją z kosztów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 37c?
 
ILPB4/423-315/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych nabycia aportem wkładu niepieniężnego stanowiącego przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część.
 
ILPB4/423-385/11-3/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu nabycia przez Spółkę wierzytelności w celu jej dalszej odsprzedaży.
 
ILPB4/423-385/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia przychodu i momentu jego powstania z tytułu odsprzedaży wierzytelności nabytej od cedenta oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na nabycie tej wierzytelności oraz wysokości kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-348/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
ILPB4/423-385/11-5/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia przychodu i momentu jego powstania z tytułu windykacji wierzytelności od dłużnika oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatku na nabycie tej wierzytelności od cedenta.
 
ITPB3/423-454/11/DK Czy przychód w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu sprzedaży barwnika powstanie w dacie wystawienia faktury?
 
IBPBI/2/423-1149/11/PC W przypadku potwierdzenia przez organ podatkowy, że przedmiotowa umowa stanowi umowę leasingu finansowego w rozumieniu przepisów prawa podatkowego, wartość początkowa przedmiotu leasingu wykazana dla celów amortyzacji podatkowej w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Wnioskodawcy powinna zostać ustalona w wysokości ceny netto wykazanej w umowie i na fakturach wystawianych przez Nową Spółkę, a więc w konsekwencji w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej znaków towarowych ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot, po której Nowa Spółka nabędzie znaki towarowe od Wnioskodawcy w ramach aportu Działu w zamian za wydane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki?
 
IBPBI/2/423-1150/11/PC Czy umowa używania znaków towarowych stanowiła będzie umowę leasingu finansowego w rozumieniu art. 17a pkt 1 w związku z art. 17f Ustawy CIT i ustalone w umowie opłaty w części stanowiącej spłatę wartości początkowej znaków towarowych ustalonej przez strony w umowie i stanowiącej wartość początkową znaków towarowych dla celów amortyzacji podatkowej u spółki F., tj. raty kapitałowe, nie będą stanowić przychodów Spółki, natomiast przychodem tym będzie wyłącznie część odsetkowa spłacanych przez spółkę rat leasingowych?
 
IBPBI/2/423-1155/11/MS Czy opisany powyżej remont w postaci wymiany okien w sytuacji gdy dla celów księgowych Spółka będzie odnosić ten remont na zwiększenie wartości środków trwałych, poprzez stworzenie nowego środka trwałego lub poprzez zwiększenie wartości księgowej środka trwałego remontowanego stanowi koszt podatkowy z chwilą jego poniesienia czy też stanowi koszt podatkowy poprzez amortyzację tychże środków trwałych?
 
IBPBI/2/423-1157/11/AP Czy wymienione w opisie stanu faktycznego spółki są podmiotami powiązanymi i zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy dokonując transakcji z podmiotem powiązanym mają obowiązek sporządzać dokumentację podatkową (tzw. dokumentację cen transferowych)?
 
IBPBI/2/423-1184/11/BG Czy poniesione koszty w okresie od lipca br. do 05 września 2011r. tj. do dnia poprzedzającego dzień postawienia Spółki w stan likwidacji wymienionym wyżej okresie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1186/11/MO Czy przedstawiony w opisie stanu faktycznego zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania stanowiący nieruchomość inwestycyjną przy ul. Y w YY, który ma być przedmiotem aportu można uznać za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Czy przeniesienie aportem opisanego we wniosku zespołu składników majątku, który zdaniem Spółki stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa, będzie rodziło skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla podmiotu wnoszącego aport?

Wskaźniki gospodarcze