Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 1 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-1275/11/AK
 • zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu naliczonego podatku od wartości dodanej od paliwa z faktur otrzymanych od kontrahenta belgijskiego,
 • zaliczenie do przychodów podatkowych zwróconego podatku od wartości dodanej,
 •  
  IPPB5/423-872/11-3/JC Czy w związku z zawartą Umową cash-poolingu odsetki otrzymane w związku z powstaniem salda dodatniego i odsetki zapłacone w związku z powstaniem salda ujemnego na rachunku Spółki stanowić będą odpowiednio przychód podatkowy i koszt uzyskania przychodu dla Spółki? Czy kosztem uzyskania przychodu będzie również prowizja płatna przez Spółkę na rzecz Banku, jako wynagrodzenie za realizację przez Bank usługi cash-poolingu?
   
  IPPB5/423-740/11-4/AS możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów Spółki wydatków związanych z realizacją zadania p.n. „Organizacja uroczystości otwarcia zmodernizowanej oczyszczalni ścieków „Południe” w X.” w ramach projektu p.n. (...)
   
  IPPB3/423-155/11-3/JG Czy Spółka, w związku z wystawieniem faktur korygujących do faktur wewnętrznych i zmniejszeniem kwoty VAT należnego, nie zaliczonego uprzednio do kosztów uzyskania przychodów, jest zobowiązana do rozpoznania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
   
  IPPB5/423-603/11-2/IŚ w zakresie sposobu ujęcia w rachunku podatkowym kosztów związanych z inwestycją deweloperską
   
  IPPB3/423-414/11-4/AG Czy wskutek przejęcia przez Spółkę SPK (w której jest komandytariuszem), powstanie po stronie Spółki dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
   
  IPPB5/423-631/11-2/AJ Czy w przypadku uznania, że wniesienie Udziałów do FIZ w zamian za certyfikaty inwestycyjne w FIZ stanowi odpłatne zbycie podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, to czy w przypadku tej czynności przychody uzyskane przez Wnioskodawcę nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce na podstawie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej „UPDOP”), w związku z Umową Polsko-Cypryjską ? Czy określone w UFI wypłaty z FIZ w związku z wykupem od Wnioskodawcy certyfikatów, jak i wypłaty dokonywane przez FIZ na rzecz Wnioskodawcy bez umarzania certyfikatów, nie będą podlegały w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w szczególności zryczałtowanym podatkiem u źródła na podstawie UPDOP, w związku z Umową Polsko-Cypryjską?
   
  IPPB3/423-523/11-2/DP Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że Spółka będzie miała prawo rozpoznać odsetki od kredytu / pożyczki na nabycie udziałów w Spółce Zależnej jako koszty uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty / kapitalizacji, zarówno przed, jak i po połączeniu ze Spółką Zależną?
   
  IPPB5/423-639/11-2/AM Wnioskodawca ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania poprzez korektę zeznania CIT-8 za 2008 r. 50% wydatków poniesionych w latach 2007-2008 na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi System (oczywiście bez uwzględniania części kosztów zwróconych jej przez spółkę zależną). Jednakże zgodnie z art. 18b ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w art. 18b ust. 8 pkt 3 tj. zawarciem umowy leasingu zwrotnego (zwrot wydatków na nabycie nowych technologii w jakiej kol wiek formie), Wnioskodawca utraci prawo do odliczeń i będzie zobowiązany w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym okoliczności te wystąpiły, do zwiększenia podstawy opodatkowania o kwotę dokonanych odliczeń, do których utracił prawo proporcjonalnie do udziału zwróconych wydatków w wartości początkowej nowej technologii. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.
   
  IBPBI/2/423-1408/11/PP Czy gdyby Wnioskodawca wybrał inną formę podmiotu leczniczego tzn. utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przy założeniach, że spółka zostanie utworzona przez kościelną osobę prawną (działalność statutowa spółki o charakterze charytatywno-opiekuńczym zgodnie z art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego)) działalność lecznicza prowadzona będzie w oparciu o dotychczasową umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, a działalność gospodarcza w niewielkim stopniu (3-4 łóżka lecznicze wynajęte komercyjnie), to dochody uzyskane z działalności charytatywno-opiekuńczej jak i działalności gospodarczej, przeznaczane nie na działalność dla zysku tylko na cele kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia, były zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych, czy też nie?
   
  IBPBI/2/423-1467/11/SD Czy know-how postrzegane jako ogół informacji (wiedzy) posiadanych przez przewidzianą do przejęcia wraz z organizowaną częścią przedsiębiorstwa załogę dla celów podatkowych będzie posiadało wartość, a także czy ewentualnie dokonywane od tej wartości odpisy będą stanowiły dla celów podatkowych koszt uzyskania przychodów?
   
  IBPBI/2/423-1468/11/SD Czy wartość firmy, zidentyfikowana w oparciu o art. 14b ust. 6 w związku z art. 44b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, podlegała będzie amortyzacji dla celów podatkowych, a tym samym, czy dokonywane od niej odpisy amortyzacyjne będą stanowiły podatkowy koszt uzyskania przychodów?
   
  IBPBI/2/423-1469/11/SD Czy sprzedaż towarów będzie dawała podstawy do identyfikacji dla celów podatkowych kosztów uzyskania przychodów, a także w jakiej wysokości i w jakim czasie koszty te powinny zostać ustalone.
   
  IBPBI/2/423-1470/11/SD Czy otrzymanie zapłaty tytułem należności cywilnoprawnych będzie wywierało skutki w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, a także, w przypadku, gdy należności te okażą się nieściągalne, czy odpisy aktualizujące odnoszące się do tych należności będą mogły być zaliczone w całości w poczet podatkowych kosztów uzyskania przychodów.
   
  IBPBI/2/423-1471/11/SD Czy zapłata zobowiązań cywilnoprawnych dla celów podatkowych będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów.
   
  IBPBI/2/423-1472/11/SD Czy wobec planowanej transakcji zajdzie konieczność sporządzenia dokumentacji podatkowej, a także, czy w stosunku do tej transakcji znajdą zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz. U. Nr 160, poz. 1268), a tym samym, czy w dokumentacji podatkowej będzie należało omówić metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji w kontekście wartości transakcji ustalonej przez strony, czy raczej w kontekście skutków podatkowych wynikających z przepisów prawa?

  Wskaźniki gospodarcze