Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 8 marca 2012 r.
 
ITPB3/423-222a/11/MT Czy ponoszone przez SKOK wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?
 
ITPB3/423-222b/11/MT Czy ponoszone przez SKOK wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?
 
ITPB3/423-222c/11/MT Czy przychody uzyskiwane przez SKOK z działalności statutowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich członków odpłatnych usług finansowych, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w dacie ich otrzymania, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-222d/11/MT Czy przychody uzyskiwane przez SKOK z działalności statutowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich członków odpłatnych usług finansowych, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w dacie ich otrzymania, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-320/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej Nieruchomości wchodzących w skład aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 
ILPB4/423-320/11-3/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę Nieruchomości.
 
ILPB4/423-317/11-6/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
ILPB4/423-323/11-2/MC Jaki kurs należy stosować do przeliczenia kosztów wyrażonych w obcej walucie?
 
ILPB4/423-318/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu / kosztu z tytułu różnic kursowych.
 
ILPB4/423-342/11-2/DS Czy dla Wnioskodawcy, jako uczestnika cash - poolingu nie będącego Bankiem ani Pool Leaderem, przychodem są kwoty odsetek otrzymanych w związku z udziałem w cash - poolingu, a kosztem uzyskania przychodu wydatki poniesione z tytułu zapłaconych odsetek oraz prowizje, opłaty i wynagrodzenia zapłacone Bankowi i Pool Leaderowi za świadczenie usługi cash - poolingu, natomiast pozostałe środki finansowe przelewane pomiędzy uczestnikami cash - poolingu nie będącymi Bankiem, nie stanowią dla tych uczestników przychodów ani kosztów ich uzyskania?
 
ILPB4/423-275/11-6/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania wydzielonego ze Spółki majątku za zorganizowaną część przedsiębiorstwa.
 
ILPB4/423-342/11-3/DS Czy w świetle ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych odsetki, płacone / otrzymywane przez Wnioskodawcę jako uczestnika z tytułu uczestnictwa w systemie cash - poolingu będą stanowiły odpowiednio jego koszty uzyskania przychodów albo przychody podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych na zasadzie kasowej czyli w momencie obciążenia/uznania Rachunku Bieżącego uczestnika?
 
ILPB4/423-342/11-4/DS Czy przy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki w związku z przystąpieniem do systemu cash - poolingu należy stosować ograniczenia w zaliczeniu odsetek do kosztów uzyskania przychodów wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-342/11-5/DS Czy Pool Leader, jako agent rozliczeniowy w ramach struktury Cash Poolingu, jest beneficjentem odsetek od sald debetowych uczestników (w tym Wnioskodawcy) otrzymywanych na Rachunek Rozliczeniowy oraz czy w ramach uczestnictwa w systemie zarządzania płynnością podatkową Wnioskodawca będzie zobowiązany do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) od odsetek wypłacanych na Rachunek Rozliczeniowy Pool Leadera, będącego belgijskim rezydentem podatkowym, a jeśli tak, to czy wówczas wypłacane odsetki będą mogły korzystać z preferencyjnej stawki podatku u źródła w wysokości 5% na podstawie polsko - belgijskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (pod warunkiem uzyskania przez Wnioskodawcę certyfikatu rezydencji Pool Leadera)?
 
ILPB4/423-342/11-6/DS Czy w przypadku wypłaty (kapitalizacji) odsetek na bazie salda debetowego, którego sfinansowanie nastąpiło ze środków stanowiących własność Pool Leadera będącego belgijskim rezydentem podatkowym (tj. ze środków z linii kredytowej przyznanej Pool Leaderowi przez Bank), zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w roli płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła) z tytułu takich odsetek będzie występować uczestnik (w tym Spółka), którego te odsetki będą obniżać?
 
ILPB4/423-342/11-7/DS Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-328/11-4/PM Czy koszt wymiany starej nawierzchni betonowej placu na kostkę brukową będą stanowiły pośrednie koszty uzyskania przychodu w okresie poniesienia, czy też zwiększą wartość początkową środka trwałego jako wydatki na ulepszenie i będą amortyzowane w czasie?

Wskaźniki gospodarcze