Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 9 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-607/11/SD W przypadku gdy Spółka poprzez wyburzenie będzie likwidować istniejący środek trwały (budynek lub budowlę), w miejscu w którym realizowana jest nowa inwestycja (nowy hipermarket), czy niezamortyzowaną wartość likwidowanego środka trwałego może zaliczyć bezpośrednio w koszty podatkowe, czy też Spółka powinna zaliczyć ją do wartości początkowej nowej inwestycji?
 
IBPBI/2/423-646/11/PC Czy koszt montażu pochodni do spalania gazu powinien zostać zaewidencjonowany jako zwiększenie wartości składowiska odpadów, czy zwiększyć bieżące koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-289a/11/PS Czy w przypadku gdy dana sesja nettingowa obejmuje rozliczenie/spłatę odsetek od pożyczki, w wartości zadłużenia, którego wysokość należy porównać z trzykrotnością kapitału zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy uwzględnić kwotę Nadwyżki oraz spłacanych odsetek?
 
ITPB3/423-289b/11/PS W zakresie ustalania wartości zadłużenia, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy, w ramach sesji nettingowej.
 
ITPB3/423-228/11/PS Czy kary umowne zapłacone przez Podatnika stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-257/11/PS Czy koszty udziału pracowników w zawodach sportowych (lokalna liga, turnieje organizowane przez kontrahentów) są kosztami uzyskania przychodów Spółki?
 
ITPB3/423-277/11/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie otrzymanego odszkodowania w związku z pożarem.
 
ITPB3/423-233a/11/AW Czy wydatki na likwidację budynków i budowli, w miejscu których może w przyszłości powstać utwardzenie, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-233b/11/AW Czy wydatki na likwidację budynków i budowli, w miejscu których nie powstaną nowe obiekty, będą stanowiły w momencie poniesienia koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-233c/11/AW Czy nakłady na zakup zlikwidowanych budynków i budowli, które nie zostały przed rozbiórką przyjęte do użytkowania, a w ich miejscu może w przyszłości powstanie utwardzenie, będą stanowiły koszty uzyskania przychodu w momencie ich likwidacji?
 
ITPB3/423-303/11/DK Opodatkowanie transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPB3/423-233d/11/AW Czy nakłady na zakup zlikwidowanych budynków i budowli, które nie zostały przed rozbiórką przyjęte do użytkowania i w ich miejscu nie powstały nowe obiekty, mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich likwidacji?
 
ITPB3/423-295/11/AM W zakresie obowiązku zmiany (zwiększenia) kwoty wpłacanych w formie uproszczonej zaliczek na podatek dochodowy w wyniku wydania decyzji przez organ kontroli skarbowej.
 
ITPB3/423-233e/11/AW Czy koszty rozbiórki części budynku powinny zwiększyć wartość początkową tego budynku?
 
ITPB3/423-233f/11/AW Czy w przypadku częściowej rozbiórki budynku nie przyjętego do użytkowania nakład poniesiony na jego zakup należy pomniejszyć o wartość przypadającą na część wyburzoną i tę część odnieść w koszty uzyskania przychodu?
 
ITPB3/423-233g/11/AW Czy wartość materiałów odzyskanych przy likwidacji budynków i przyjętych do magazynu należy zaliczyć do przychodów podatkowych?
 
IBPBI/2/423-1321/11/PC Kiedy Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu zapłacone odsetki od pożyczki od udziałowca zaciągniętej na zakup działek pod opisane przedsięwzięcie developerskie przed rozpoczęciem inwestycji?
 
IBPBI/2/423-1322/11/PC Kiedy Spółka powinna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu koszty zapłaconych odsetek od pożyczki udzielonej przez udziałowca, a także koszty zapłaconych odsetek od celowego kredytu bankowego w trakcie realizacji inwestycji developerskiej?
 
IPPB5/423-1047/11-2/RS Czy ponoszone przez R. Sp. z o. o. Spółka komandytowa w trakcie całego procesu inwestycyjnego koszty reklamy i promocji sprzedawanych przez nią produktów będą stanowiły dla M. Sp. z o.o. koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?
 
IPPB5/423-1046/11-3/RS Czy koszty finansowania ze źródeł zewnętrznych procesu developerskiego ponoszone przez R. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będą stanowiły dla R. Sp. z o.o. koszty bezpośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?
 
IPPB5/423-1047/11-3/RS Czy koszty finansowania ze źródeł zewnętrznych procesu developerskiego ponoszone przez R. Sp. z o.o. Spółka Komandytowa będą stanowiły dla M. Sp. z o.o. koszty bezpośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?
 
IPPB5/423-1046/11-2/RS Czy ponoszone przez R. Sp. z o. o. Spółka komandytowa w trakcie całego procesu inwestycyjnego koszty reklamy i promocji sprzedawanych przez nią produktów będą stanowiły dla R. Sp. z o.o. koszty bezpośrednie, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 roku Nr 74, poz. 397 ze zmianami)?
 
IPPB5/423-896/11-4/RS Czy przekazanie nagród w formie pieniężnej dystrybutorom, którzy następnie zakupią nagrody będzie dla firmy kosztem uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-991/11-2/RS Czy korektę sprzedaży Wnioskodawca winien ująć w przychodach podatkowych roku, w którym wystawił fakturę VAT pierwotną i wydał towar; czy też w roku, w którym wystawił fakturę korygującą VAT?
 
IPPB5/423-978/11-2/RS Czy w przypadku otrzymywania przez Klientów Spółki i przez Spółkę faktur w formie i w sposób opisany powyżej (w formacie PDF, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub portalu internetowego) faktury takie uprawniają Klientów Spółki oraz Spółkę do rozliczenia wynikającego z nich podatku naliczonego VAT i/lub do zaliczenia wynikających z nich kwot do kosztów uzyskania przychodów, na zasadach ogólnych. wynikających z art. 86-91 ustawy o podatku od towarów i usług oraz art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1045/11-4/RS Czy prawidłowe jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków udokumentowanych paragonami fiskalnymi z kas rejestrujących zainstalowanych w taksówkach?
 
ILPB4/423-335/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji prawnopodatkowej poniesionych przez Spółkę nakładów i stawki amortyzacji podatkowej.
 
ILPB3/423-429/11-3/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz przychodów związanych z rozliczeniem instrumentów pochodnych.
 
ILPB4/423-329/11-2/MC 1. Czy w przypadku przekazania kontrahentom, na podstawie umów o współpracy, narzędzi spełniających definicję środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo zaliczać odpisy amortyzacyjne do kosztów uzyskania przychodów?
2. Czy w przypadku przekazania kontrahentom, na podstawie umów o współpracy, narzędzi nie spełniających definicji środka trwałego w rozumieniu art. 16a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka ma prawo zaliczać wydatki na te narzędzia do kosztów uzyskania przychodów w momencie poniesienia kosztu?
 
IBPBI/2/423-94/12/SD Czy środki finansowe inne niż wskazane w pytaniu oznaczonym Nr 2 przelewane (np. przelew wierzytelności) pomiędzy uczestnikami cash poolingu rzeczywistego niebędącymi Bankiem, nie stanowią dla tych uczestników przychodów, ani kosztów ich uzyskania?
 
IBPBI/2/423-95/12/SD Czy w stosunku do odsetek wypłacanych przez uczestnika cash poolingu będącego posiadaczem salda ujemnego, uczestnikowi cash poolingu będącemu posiadaczem salda dodatniego, znajdują zastosowanie ograniczenia w zakresie uznawania odsetek za koszty uzyskania przychodu, wynikające z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, zawartych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-96/12/SD Czy w odniesieniu do opisanego systemu cash poolingu, zarówno rzeczywistego jak i wirtualnego, zastosowanie mają regulacje w zakresie cen transferowych zawarte w art. 11 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., zwanej dalej „ustawa o pdop”) oraz czy w związku z uczestnictwem przez Spółkę w tym systemie zaistnieje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych zgodnie z wymogami art. 9a ustawy o pdop?
 
IBPBI/2/423-1147/11/PP 1. Czy zyski z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego (odsetki, zwroty poręczeń, zyski kapitałowe) są opodatkowane podatkiem dochodowym?
2. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu doręczeniowego?
3. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu osiągniętych zysków z tytułu inwestowania kapitału funduszu poręczeniowego?
 
IBPBI/2/423-1152/11/SD W jakim dniu powstaje przychód podatkowy z tytułu świadczenia przez Spółkę ww. usługi na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1153/11/SD W jakim dniu powstaje przychód podatkowy z tytułu świadczenia przez Spółkę ww. usługi na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze