Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-714/11/JD Czy ustalona w powyższy sposób wartość kosztów operacji finansowych w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji zwiększająca wartość początkową środków trwałych jest prawidłowa - czy też Spółka powinna wskazane powyżej koszty finansowania rozliczać na bieżąco w pełnej wysokości - tj. ujmować je w kosztach uzyskania przychodów w momencie poniesienia/zapłaty, nie zwiększając tym samym wartości początkowej środków trwałych?
 
ITPB3/423-236/11/AM Czy do podstawy obliczenia wysokości przysługującego zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 12 i 16 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, należy brać pod uwagę wysokość wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniach, czy też wysokość wydatków inwestycyjnych faktycznie poniesionych na terenie SSE po dniu uzyskania Zezwoleń?
 
ITPB3/423-239b/11/AM Zakres okresu stosowania zwolnienia, określonego regulacją art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy, na podstawie zezwolenia wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r.
 
ITPB3/423-247/11/AM Czy przekazanie nieruchomości wspólnikom Spółki w ramach zwrotu dopłat zwrotnych, do których zobowiązana jest Spółka w związku z uchwałą o zwrocie dopłat, będzie w Spółce podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jak zbycie nieruchomości?
 
ITPB3/423-248/11/AM Czy różnice kursowe oraz przychody i koszty powstałe w wyniku neutralizacji różnic kursowych stanowią odpowiednio przychód lub koszt podatkowy w zależności od – adekwatnie – dodatniej bądź ujemnej ich wartości?
 
ITPB3/423-251/11/PST Czy wniesienie wkładu niepieniężnego do Spółki Kapitałowej przez Udziałowca skutkować będzie powstaniem przychodu po stronie Wnioskodawcy, jako udziałowca Spółki Kapitałowej?
 
ITPB3/423-256a/11/MK Czy podatnik i podmiot powiązany są obowiązane do sporządzania dokumentacji podatkowej takich transakcji na podstawie art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po przekroczeniu kwoty 50.000 EUR w roku podatkowym?
 
ITPB3/423-275/11/AM Czy Spółka jest zobowiązana do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz spółki japońskiej z tytułu udzielonej Spółce gwarancji spłaty kredytu?
 
ITPB3/423-290a/11/PST Czy wynagrodzenie to stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 
ITPB3/423-326/11/DK Czy w opisanym stanie faktycznym, dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych kwoty udzielonych bonifikat klientom możemy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości, jeżeli ich wartość jest uwidoczniona w wydrukach komputerowych w części informacyjnej oraz w paragonach fiskalnych w części niefiskalnej?
 
ITPB3/423-250/11/MT 1. Czy przeniesienie na Prezesa Zarządu Spółki własności nieruchomości w ramach wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy wartość nieruchomości, której własność zostanie przeniesiona na Prezesa Zarządu Spółki w ramach wynagrodzenia za pełnienie funkcji, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt podatkowy?
 
ITPB3/423-304/11/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów długu celnego przez Agencję Celną (przedstawiciel bezpośredni).
 
ITPB3/423-328/11/AW Czy nieodliczony VAT od faktur RR (rolnik ryczałtowy) wypłaconych przez Wnioskodawcę rolnikowi po terminie płatności jest dla Wnioskodawcy kosztem uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-805/11-2/AG Czy w przypadku odpłatnego Zbycia udziałów Spółki 1 przez Wnioskodawcę (Spółka 2), nabytych przez Wnioskodawcę w ramach operacji wymiany udziałów, kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy na moment odpłatnego zbycia udziałów Spółki 1 będzie wydatek odpowiadający nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych udziałowcowi Spółki 1?
 
IPPB3/423-936/11-2/GJ Czy wydatek poniesiony na odkupienie adaptacji lokalu od podnajemcy własnego franczyzobiorcy można zaliczyć do kosztów uzasadnionych podatkowo?
 
IPPB3/423-570/11-2/DP Czy niepodzielone zyski Spółek będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych w dacie przekształcenia, w części w jakiej będą stanowiły dochód Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-508/11-4/PS Czy wniesienie do luksemburskich spółek kapitałowych (LuxCo) przez Wnioskodawcę stanowiących zorganizowane części przedsiębiorstwa komercyjnych centrów handlowych w zamian za udziały w tych spółkach luksemburskich nie będzie skutkowało powstaniem przychodu do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-417/11-4/AG Czy wskutek przejęcia przez Spółkę SPK (w której jest komandytariuszem), powstanie po stronie Spółki dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-643/11-5/JG CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dot. niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym
 
IPPB3/423-707/11-2/GJ Czy w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowanie wypłacane przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop?Czy w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowanie wypłacane przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy jest wynagrodzeniem z tytułu importu usług i w związku z tym czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?
 
IPPB3/423-945/11-3/AG Czy Spółka na potrzeby rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „podatek CIT”) powinna rozpoznawać transakcje SBB poprzez rozłączne wykazywanie przychodów i kosztów uzyskania przychodów związanych z poszczególnymi etapami transakcji SBB (zlecenie odkupienia oraz natychmiastowego nabycia jednostek uczestnictwa) czy też poprzez ujmowanie jedynie wyniku na danej transakcji SBB ?
 
ILPB4/423-468/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie konsekwencji podatkowych nabycia udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem niższym od ich wartości rynkowej.
 
ILPB4/423-326/11-2/MC 1. Jak należy ustalić w momencie przyjęcia do używania wartość początkową Nieruchomości stanowiących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub ZCP, niewprowadzonych na moment aportu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zbywcy, w sytuacji gdy Spółka po otrzymaniu wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa lub ZCP, będzie kontynuowała proces inwestycyjny, odnoszący się do otrzymanych Nieruchomości i następnie przyjmie je do używania?
2. Jak należy ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę wyżej wskazanych Nieruchomości, które zostaną przez Nią przyjęte do używania po zakończeniu procesu budowy?
 
ILPB4/423-326/11-3/MC 1. Jak należy ustalić w momencie przyjęcia do używania wartość początkową Nieruchomości stanowiących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa lub ZCP, niewprowadzonych na moment aportu do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Zbywcy, w sytuacji gdy Spółka po otrzymaniu wkładu niepieniężnego w formie przedsiębiorstwa lub ZCP, będzie kontynuowała proces inwestycyjny, odnoszący się do otrzymanych Nieruchomości i następnie przyjmie je do używania?
2. Jak należy ustalić wysokość kosztu uzyskania przychodów w przypadku sprzedaży przez Spółkę wyżej wskazanych Nieruchomości, które zostaną przez Nią przyjęte do używania po zakończeniu procesu budowy?
 
IBPBI/2/423-1159/11/CzP Czy w opisanym stanie faktycznym, przedmiot aportu do Spółki Marketingowej (Oddział) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP. W konsekwencji planowana transakcja nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP? /pytanie oznaczone we wniosku Nr 1/?
 
IBPBI/2/423-1161/11/MO Czy wartość podatku VAT należnego, zapłacona Spółce przez SPV, w związku z transakcją wniesienia aportu do SPV, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz SPV, będzie stanowiła przychód podatkowy dla Spółki?
 
IBPBI/2/423-1162/11/AK Czy zastosowanie klucza podziałowego kosztów związanych z organizacją imprezy integracyjnej na część stanowiącą koszty uzyskania przychodów, dotyczącą pracowników i część niestanowiącą kosztów uzyskania przychodów, dotyczącą pozostałych uczestników na podstawie planowanej/hipotetycznej liczby poszczególnych grup uczestników jest prawidłowe?
 
IBPBI/2/423-1163/11/MS Czy z tytułu wniesienia aportów (aportu) w postaci praw (prawa) do znaków towarowych, Spółka powinna rozpoznać przychód w postaci wartości nominalnej udziałów objętych w zamian za ww. aporty (aport)?
 
IBPBI/2/423-1164/11/JD 1. Czy uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądu wystawionego na firmę windykacyjną i skierowanie przez tę firmę na drogę postępowania egzekucyjnego wierzytelności nabytej wcześniej od Spółki, można uznać za spełnienie warunków uprawdopodobnienia nieściągalności należności wskazanych w przepisach art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy powyższy sposób uprawdopodobnienia nieściągalności należności uprawnia Spółkę (pierwotnego posiadacza należności) do uznania, utworzonego odpisu aktualizującego tę należność, za koszt uzyskania przychodów zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o pdoop ?
 
IBPBI/2/423-1165/11/PC Czy Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki przeznaczonej w części na wypłatę dywidendy pod warunkiem, że nie zachodzą przesłanki wyłączenia odsetek z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 60 i 61 (winno być art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1167/11/PP Czy wydatki Wnioskodawcy z tytułu wypłaty odszkodowania, którego obowiązek wynikał z zawartej Umowy społecznej, za niezgodne z prawem rozwiązanie z Pracownikiem umowy o pracę stanowią koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy?
 
IBPBI/2/423-1181/11/AK Czy wartość podatku VAT należnego, zapłacona Spółce przez SPV, w związku z transakcją wniesienia aportu do SPV, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz SPV, będzie stanowiła przychód podatkowy dla Spółki?
 
IBPBI/2/423-1182/11/PC Czy odpis na fundusz remontowy dla lokali użytkowych, posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu i na odrębnej własności, stanowi koszt uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1183/11/BG - ustalenia przychodów Spółki (Lidera konsorcjum) z tytułu uzyskanego wynagrodzenia wynikającego z realizacji umowy z zamawiającym na roboty budowlane w odniesieniu:
* do części kwoty należnej Wnioskodawcy,
* do części kwoty należnej pozostałym partnerom konsorcjum
- możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego przez Wnioskodawcę na rzecz partnerów konsorcjum wynagrodzenia z tytułu wykonanych przez partnerów konsorcjum robót budowlanych
 
IBPBI/2/423-1185/11/AK Czy wartość podatku VAT należnego, zapłacona Spółce przez SPV, w związku z transakcją wniesienia aportu do SPV, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz SPV, będzie stanowiła przychód podatkowy dla Spółki?
 
IBPBI/2/423-1188/11/PP Czy w sytuacji umorzenia przez Spółkę wierzytelności wobec podmiotów powiązanych (Kontrahenci) z tytułu świadczenia usług, udzielania licencji i praw majątkowych oraz dostawy towarów, zastosowanie znajdą przepisy art. 9a oraz art. 11 ustawy o CIT?
 
IBPBI/2/423-1189/11/SD Czy naliczony i wpłacony do Urzędu podatek akcyzowy stanowi koszt uzyskania przychodu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1190/11/SD Spółka powinna zaliczyć do przychodów podatkowych wartość sprzedanych voucherów?
 
IBPBI/2/423-1191/11/JD Czy zapłacone odsetki od Kredytu, w części przeznaczonej na udzieleniepożyczki do jednostki powiązanej oraz przeznaczone na bieżącą działalnośćSpółki, mogą być odnoszone bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)?
 
IBPBI/2/423-1192/11/JD Czy prawidłowy jest wskazany w opisie stanu faktycznego sposób obliczenia tejczęści odsetek, która zwiększa wartość początkową środka trwałego (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?
 
IBPBI/2/423-1193/11/MO Czy w przedstawionym stanie faktycznym Spółka powinna zaliczać do przychodu 1/15 zapłaconego czynszu inicjalnego po upływie każdorazowego dwunastomiesięcznego okresu trwania umowy?
 
IBPBI/2/423-1196/11/AK zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup telefonów i abonamentów telefonicznych zarówno używanych jak i nieużywanych do prowadzenia rozmów (pytanie przedstawione we wniosku jako pierwsze)
 
IBPBI/2/423-1197/11/BG dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:
- ustalenia, czy wypłacane przez Wnioskodawcę opłaty za oprogramowanie, nagrania i aktualizacje muzyczne oraz usługi w ramach serwisu muzycznego stanowić będą należności licencyjne, w rozumieniu w art. 12 polsko - holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
- obowiązku potrącenia przez Wnioskodawcę jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty ww. należności holenderskiemu rezydentowi podatkowemu.
 
IBPBI/2/423-1200/11/AP Czy otrzymana przez Spółkę faktura VAT za pośrednictwem poczty elektronicznej jako załącznik do wiadomości e-mail w postaci pliku PDF będzie mogła zostać zaliczona przez Spółkę w koszty uzyskania przychodów, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1201/11/SD W jaki sposób powinna zostać ustalona dla celów podatkowych wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość początkowa podatkowa), a także w jaki sposób powinny być dokonywane odpisy amortyzacyjne podlegające zaliczeniu w poczet podatkowych kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-710/11-2/AG Czy nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz jej wspólnika w związku z otrzymaniem udziałów w Spółce nabywanej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowiła koszt nabycia w przypadku likwidacji Spółki nabywanej?
 
IBPBI/2/423-1208/11/AP Czy przychód uzyskiwany przez Spółkę z usług serwisowych (nie objętych gwarancją) polegających na naprawie u nabywcy, tj. poza terenem strefy, maszyn wyprodukowanych przez Spółkę na terenie SSE i sprzedanych korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop jeżeli:
- w wyniku naprawy wymienia elementy na nowe części wyprodukowane na terenie strefy,
- w wyniku naprawy wymienia uszkodzone, zużyte elementy na nowe towary handlowe (tj. części kupione od podmiotów trzecich)?
 
IPPB3/423-643/11-3/JG Czy koszty związane z pracami rozbiórkowymi, demontażem nakładów poczynionych przez S. w opuszczonych lokalizacjach mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?Czy opłaty za czynsz podstawowy, opłaty eksploatacyjne, opłaty marketingowe za okres od zakończenia sprzedaży do zdania lokalu mogą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-337/11-3/PM W jakim momencie Spółka ma prawo uznać koszty nabycia jednostek poświadczonej redukcji emisji CER/ERU za koszty uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1215/11/MO W jakim momencie i według jakich wartości Wnioskodawca powinien ująć w kosztach podatkowych składniki majątku wniesione w ramach aportu a niezaliczone do środków trwałych podatnika wnoszącego aport (dotyczy składników wymienionych w punktach 2, 3, 4 opisu stanu faktycznego)? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IBPBI/2/423-1259/11/SD Na jakich zasadach opodatkowany będzie przychód uzyskiwany przez Komplementariusza – Wnioskodawcę z tytułu udziału w SKA?
 
ITPB3/423-456/11/DK Zakres obowiązków ciążących na spółce w związku z przeprowadzeniem umorzenia bez wynagrodzenia w trybie art. 199 § 3 ustawy – Kodeks spółek handlowych.
 
ITPB3/423-457/11/DK Zakresie możliwości powstania przychodu podatkowego w skutek wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości wyższej od wartości nominalnej objętych udziałów w tej spółce.
 
ITPB3/423-458/11/DK Zakres możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z nabyciem udziałów objętych za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, w przypadku późniejszego umorzenia tych udziałów bez wynagrodzenia.
 
ITPB3/423-478/11/DK Zakres opodatkowania transakcji wniesienia aportem zespołu składników majątkowych.
 
IPTPB3/423-293/11-4/IR Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu usług montażowych jednostek kotłowych (lub ich części) produkowanych przez Wnioskodawcę na terenie objętym Zezwoleniem SSE a montowanych w miejscu wskazanym przez klienta tj. poza Specjalną Strefą Ekonomiczną stanowi dochód objęty zwolnieniem wynikającym z art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze