Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-605/11/MS Czy koszty z tytułu udziału w akcji promocyjnej stanowią koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-426/11/DK Czy przychodem Spółki z tytułu zbycia udziałów na rzecz „C.” w celu ich umorzenia po 30 września 2011 r. będzie nadwyżka wartości wynagrodzenia, określonego w umowie zbycia udziałów celem umorzenia z tytułu zbycia udziałów, ponad koszt ich objęcia?
 
ILPB3/423-408/11-3/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z objęciem akcji.
 
ILPB3/423-402/11-5/EK Czy można uznać, że Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od wpłaconej darowizny celowej, a koszt namalowania obrazu jest kosztem uzyskania przychodu?
 
ILPB3/423-417/11-2/EK Czy wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych lub usług cateringowych przeznaczonych na spotkania z kontrahentami na terenie siedziby Spółki mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-693/11-4/MS CIT - w zakresie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 01.12.2010r. do 31.12.2011 r
 
ILPB4/423-324/11-2/ŁM Czy w myśl art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ulepszenie (czyli rekonstrukcja, przebudowa dróg i placów wewnątrzzakładowych) zdefiniowane w piśmie Ministra Finansów z dnia 13.03.1995 r. zwiększa wartość środka trwałego, a kosztem podatkowym są z tytułu zużycia ulepszonego środka trwałego odpisy amortyzacyjne?
 
IPPB3/423-791/11-2/GJ 1. Czy wykonanie ww. na trwałe umiejscowionych stałych zabudów wnękowych oraz zabudowy kuchennej należy traktować jako modernizację środka trwałego (tu: mieszkania) z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy poniesione na to nakłady zwiększają wartość początkową środka trwałego?3. Czy ww. nakłady powinny być amortyzowane tą samą stawką jak środek trwały?
 
IPPB3/423-705/11-2/GJ Czy kwoty w wysokości większej niż 0,25 funduszu płac przekazane w ciągu roku podatkowego na rachunek zakładowego funduszu szkoleniowego mogą być uznane za koszt uzyskania przychodów tego samego roku podatkowego, w którym zostały wpłacone, niezależnie czy wszystkie środki wpłacone w danym roku (roku wpłaty) zostaną w tym samym roku wykorzystane na szkolenia?Czy zmiana formy prowadzenia działalności gospodarczej polegająca na przekształceniu Wnioskodawcy w SKA będzie miała jakikolwiek wpływ na dotychczasową kwalifikację środków zgromadzonych w ramach zakładowego funduszu szkoleniowego jako kosztu podatkowego?
 
ILPB3/423-413/11-2/JG Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie usług opisanych w niniejszym wniosku, poprzedzających utworzenie nowego podmiotu, winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-782/11-2/MC Czy zaliczki na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej, a pochodzące z wpłat od właścicieli lokali użytkowych można uznać za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?Czy całość dochodu wykazana w sprawozdaniu finansowym podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art.17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też od części dochodu przypadającego proporcjonalnie na lokale użytkowe (4% kwoty 79.290,38 PLN) należałoby odprowadzić podatek dochodowy?
 
ILPB3/423-413/11-3/JG Czy wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę na nabycie usług opisanych w niniejszym wniosku, poprzedzających utworzenie nowego podmiotu, winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-786/11-3/MC Czy przychody uzyskane z otrzymanych dopłat do wkładów budowlanych podlegają zwolnieniu określonemu w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-263/11-4/PK1 CIT - w zakresie obowiązywania przepisów podatkowych przy przyjęciu przez podatnika roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy, a także w zakresie ustalenia wartości otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego zespołu składników majątkowych oraz ustalenia kosztów uzyskania przychodów w sytuacji zbycia tych składników majątkowych
 
IPPB3/423-864/11-2/MS CIT - w zakresie przychodów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, tj. w nominalnej wartości udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci praw ochronnych na znak towarowy
 
IPPB3/423-825/11-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011 r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako aktywa obrotowe, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa)? Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym po dniu 31 grudnia 2011 r., wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako aktywa obrotowe, kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa /zorganizowanej części przedsiębiorstwa)?
 
IPPB3/423-933/11-2/GJ praca bezrobotnych dla Spółki w ramach ich aktywizacji zawodowej nie stanowi nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IPPB5/423-820/11-2/PS Czy Autorskie Prawo majątkowe A. Wnioskodawcę w drodze wniesienia przez Spółkę-Matkę wkładu niepieniężnego w postaci ZCP podlegać będzie amortyzacji na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 4 UPDOP jako wartość niemateriaIna i prawna - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe?
 
IPPB3/423-709/11-2/AG CIT w zakresie ustalania wartości początkowej
 
IPTPB3/423-288/11-4/PM Czy wniesienie Centrum Praktyk i Centrum Hipoterapii lub wchodzących w ich skład środków trwałych aportem do spółki spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu jako przeznaczonego na działalność naukową i oświatową?
 
IPTPB3/423-288/11-5/PM Czy wydzierżawienie Centrum Praktyk i Centrum Hipoterapii lub wchodzących w ich skład środków trwałych spowoduje utratę prawa do zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu jako przeznaczonego na działalność naukową i oświatową?
 
ITPB3/423-301/11/MK Czy Spółka wydatki/koszty, które ponosi w związku z procesem realizacji wypłaty dywidendy, będzie mogła uznać za koszty uzyskania przychodów, w myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-14/12/CzP „Czy Spółka odpowiadając solidarnie lub mogąc korzystać z odpowiedzialności solidarnej innych Spółek za swoje potencjalne długi kredytowe otrzymuje nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia od tych Spółek lub świadczy nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi dla innych Spółek będących stronami umowy z bankiem, w efekcie czy po stronie Spółki lub po stronie innych spółek stron umowy z bankiem z tytułu przedmiotowej umowy powstaje przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?”
 
IBPBI/2/423-31/12/PP Pytanie odnośnie powyżej opisanej sytuacji dotyczy tego czy po stronie Spółki powstaje przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń z tytułu odpowiedzialności solidarnej innych spółek, stron umowy z bankiem, za potencjalne długi Spółki wynikające z opisanej powyżej umowy z bankiem, który to przychód powinien podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
 
IBPBI/2/423-1003/11/BG w zakresie ustalenia czy utworzona zależna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka córka) będzie miała prawo dokonywać podatkowych odpisów amortyzacyjnych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 64 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych od wartości know-how, którą Spółka nabędzie na skutek pokrycia kapitału zakładowego wartością know-how przez swojego udziałowca
 
IBPBI/2/423-1010/11/BG w zakresie zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku spłaty przez Spółkę odsetek od pożyczki zaciągniętej od „Spółki S” z uwagi na zmianę wierzyciela (w drodze cesji lub subrogacji)
 
IBPBI/2/423-1055/11/PP Czy pozostanie przez Wnioskodawcę zakładem leczniczym w rozumieniu art. 39 pkt 2 ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego (Dz. U. z 1989r. Nr 29, poz. l54 ze zm.) przy oparciu się na dotychczasowym charakterze działalności charytatywno-opiekuńczej polegającej na niegospodarczej działalności statutowej z jednoczesnym skorzystaniem z zapisu art. 13 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej i rozszerzeniu działalności statutowej o inną działalność gospodarczą niż lecznicza polegającą na otworzeniu warsztatu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz gabinetu rehabilitacyjnego i promowaniu zdrowia, a także oddaniu do odpłatnej dyspozycji 4 łóżek leczniczych, (dochody z tej innej działalności przeznaczone będą na niegospodarcze cele statutowe oraz cele: kultu religijnego, charytatywno-opiekuńcze, inwestycje sakralne i promocję zdrowia) będzie rodziło konsekwencje podatkowe w świetle ustawy o stosunkach Państwa do Kościoła Katolickiego?
 
IBPBI/2/423-1056/11/BG w zakresie:
- powstania obowiązku podatkowego w sytuacji wpływu środków na rachunek powierniczy przeznaczonych do wypłaty uczestnikom programu,
- ustalenia czy wypłata środków z rachunku powierniczego na rzecz uczestników programu stanowić będzie koszt uzyskania przychodu podlegający odliczeniu od osiągniętego przychodu
 
IBPBI/2/423-1066/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów:
- poniesionych wydatków na zakup kawy, herbaty, soków, słodyczy na potrzeby sekretariatu (poczęstunek dla pracowników, kontrahentów),
- poniesionych wydatków na zakup kwiatów przekazywanych kontrahentom,
- podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dotyczącej ww. zakupów,
- podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury wewnętrznej w przypadku przekazania kwiatów na potrzeby reprezentacji,
- podatku należnego wynikającego z wystawionej faktury wewnętrznej w przypadku przekazania zakupów na potrzeby sekretariatu.

Wskaźniki gospodarcze