Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 15 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-629/11/SD Czy przychody ze sprzedaży towarów (opakowań szklanych) wyprodukowanych na terenie SSE, a dostarczanych klientom z magazynów położonych poza terenem strefy będą korzystały ze zwolnienia przedmiotowego od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop?
 
IBPBI/2/423-590/11/PC Czy odszkodowanie za tą nieruchomość przejętą na rzecz Skarbu Państwa jest przychodem zwolnionym z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych czy nie?
 
IBPBI/2/423-611/11/AK Czy wypłacone odszkodowanie z tytułu naruszenia praw autorskich może zostać potraktowane jako spełnienie warunku wydatkowania dochodu przeznaczonego na działalność statutową, zwolnionego z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop?
 
IBPBI/2/423-576/11/AP Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki (tj. usługi związane z doradztwem, pomocą prawną marketingiem, sporządzeniem prospektu, opłaty skarbowe itp.) poniesione przez Spółkę w związku z wejściem na giełdę?
 
IBPBI/2/423-688/11/AP Czy wypłata dywidendy w formie rzeczowej powoduje powstanie przychodu z tytułu zbycia akcji lub udziałów, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych Spółki?
 
ITPB3/423-281/11/AM Czy wypłata środków pieniężnych ze spółki komandytowej na rzecz Spółki tytułem częściowego zwrotu wkładu będzie na poziomie Spółki neutralna podatkowo na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (nie będzie stanowiła dla Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu)?
 
ITPB3/423-332/11/AM 1. Czy korekta wysokości obliczonej opłaty zastępczej, stanowiącej zobowiązanie wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonana po dacie podpisania sprawozdania finansowego za 2010 r. powoduje konieczność skorygowania kosztów oraz zeznania podatkowego za 2010 r.?
2. Czy prawidłowe jest skorygowanie przedmiotowych kosztów podatkowych w księgach 2010 r. pomimo ich bilansowego ujęcia w 2010 r.?
3. Czy w przypadku uznania przez organ podatkowy, iż stanowisko dotyczące pytania 1 i 2 jest nieprawidłowe, Spółce przysługuje prawo dokonania ponownej korekty deklaracji CIT-8 za 2010 r.?
 
ITPB3/423-336b/11/DK Rozliczenie wsparcia pomostowego i finansowego uzyskanego przez członków Spółdzielni.
 
ITPB3/423-427/11/DK Czy do wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę po 30 września 2011 r. za udziały zbyte celem umorzenia przed 30 września 2011 r. mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r.?
 
IBPBI/2/423-1143/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z funkcjonowaniem drużyny piłki nożnej
 
IBPBI/2/423-1144/11/SD Czy w świetle umowy zawartej pomiędzy W a Kolegium, Wnioskodawca jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego?
 
IBPBI/2/423-1146/11/JD 1) Czy wykonanie wyżej wymienionych na trwale umiejscowionych stałych zabudów wnękowych oraz zabudowy kuchennej można traktować jako modernizację środka trwałego (mieszkania) z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2) Czy poniesione nakłady zwiększają wartość początkową środka trwałego (mieszkania)?
3) Czy wyżej wymienione nakłady powinny być amortyzowane tą samą stawką jak środek trwały (mieszkanie)?
 
IBPBI/2/423-1154/11/BG w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów straty ze sprzedaży wierzytelności własnej

Wskaźniki gospodarcze