Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 16 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-709/11/JD Kiedy powstaje przychód podatkowy przy sprzedaży bonów towarowych (kart podarunkowych) - w momencie wydania bonu czy w momencie realizacji sprzedaży (ewentualnie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego w którym upłynął termin ważności bonu)?
 
ITPB3/423-260/11/MT 1. Czy podatnik ma możliwość ujawnienia wartości niematerialnej i prawnej w postaci prawa ochronnego na znak towarowy nabytego w ramach aportu przedsiębiorstwa i jego amortyzacji zgodnie z art. 16h ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Jak ustalić wartość początkową ujawnionej wartości niematerialnej i prawnej?
3. Jaką maksymalną wysokość stawki amortyzacyjnej można zastosować przy amortyzacji tej wartości niematerialnej i prawnej?
 
ITPB3/423-292a/11/MT 1. Kosztem uzyskania przychodu ze spłaty wierzytelności, wniesionych do Spółki w ramach aportu przedsiębiorstw, są koszty nabycia tych wierzytelności, t.j. nominalna wartość akcji wydanych w zamian za wniesione aporty w części odpowiadającej wartości tych wierzytelności;
2. Prawidłowa realizacja rozliczeń podatkowych wymaga od Spółki określenia wartości ww. kosztów nabycia indywidualnie dla każdej wierzytelności;
3. Przedmiotowe koszty są potrącalne w oparciu o zasadę określoną w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
4. W przypadku częściowej spłaty wierzytelności, potrąceniu podlega odpowiednia (proporcjonalnie ustalona) wartość kosztu nabycia wierzytelności.
 
ITPB3/423-292b/11/MT 1. Kosztem uzyskania przychodu ze spłaty wierzytelności, wniesionych do Spółki w ramach aportu przedsiębiorstw, są koszty nabycia tych wierzytelności, t.j. nominalna wartość akcji wydanych w zamian za wniesione aporty w części odpowiadającej wartości tych wierzytelności;
2. Prawidłowa realizacja rozliczeń podatkowych wymaga od Spółki określenia wartości ww. kosztów nabycia indywidualnie dla każdej wierzytelności;
3. Przedmiotowe koszty są potrącalne w oparciu o zasadę określoną w art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
4. W przypadku częściowej spłaty wierzytelności, potrąceniu podlega odpowiednia (proporcjonalnie ustalona) wartość kosztu nabycia wierzytelności.
 
ITPB3/423-294/11/MK Czy poniesione przez Wnioskodawcę wydatki dotyczące przygotowania i obsługi procesu prywatyzacji mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne w dacie ich poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy, t.j. jako koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami?
 
ITPB3/423-298/11/MT Czy w stanie faktycznym Wnioskodawca w prawidłowy sposób ustalił kwotę darowizny, której przedmiotem są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, dla celów jej odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (art. 18 ust. 1b updop)?
 
ITPB3/423-308/11/DK Zakres opodatkowania transakcji wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
 
ITPB3/423-321/11/PS Zakres możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności).
 
ITPB3/423-339/11/AM Czy po planowanym przekształceniu Spółki w SKA na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek pobrania i wpłacenia podatku dochodowego od osób prawnych od dochodu (przychodu) z tytułu ewentualnych niepodzielonych zysków występujących w Spółce na dzień przekształcenia, w części przypadającej na Fundusz (w tym pośrednio poprzez jego udział w zysku spółek komandytowo-akcyjnych)?
 
ITPB3/423-340/11/AM Czy SKA nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego z tytułu dokonywanej na rzecz akcjonariuszy wypłaty zysków?
 
ITPB3/423-356b/11/PS Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała z przekształcenia spółdzielni pracy przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania będzie mogła uwzględnić straty spółdzielni pracy?
 
ITPB3/423-359/11/PS Sposób zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z realizowaną inwestycją.
 
ILPB3/423-538/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie odliczenia strat na działalności zwolnionej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz ustalenia podstawy opodatkowania na działalności strefowej oraz wysokości pomocy publicznej.
 
ILPB3/423-538/11-3/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów funkcjonowania zarządu w przypadku braku ich wyodrębnienia z poszczególnych źródeł przychodów oraz ustalenia kosztów funkcjonowania zarządu w sytuacji nie osiągania przychodów z działalności strefowej.
 
IPPB3/423-675/11-2/MC W którym momencie Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodów, koszty usług prawniczych?
 
IPPB3/423-641/11-2/AG 1. Spółka wnosi o potwierdzenie, iż do odsetek od pożyczek od udziałowców spłacanych w ten sposób, że w pierwszej kolejności spłacone będą raty kapitałowe a następnie nastąpi spłata odsetek, nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem odsetki te będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu, jeżeli na dzień zapłaty odsetek wartość zadłużenia Spółki wobec jej udziałowców (jak również wobec ewentualnych innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale udziałowca Spółki) nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Spółki.2. Czy do odsetek od pożyczki od spółki-siostry (tj. w przypadku gdy ten sam udziałowiec posiada co najmniej po 25% udziału w kapitałach zakładowych udzielającej Spółce pożyczki spółki-siostry oraz Spółki) spłacanej w ten sposób, że w pierwszej kolejności spłacone będą raty kapitałowe a następnie nastąpi spłata odsetek, nie będą miały zastosowania ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem odsetki te będą stanowiły w całości koszt uzyskania przychodu, jeżeli na dzień zapłaty odsetek wartość zadłużenia Spółki wobec jej udziałowców, ewentualnych innych podmiotów posiadających co najmniej 25% udziałów w kapitale udziałowców Spółki oraz wobec udzielającej tejże pożyczki spółki-siostry nie przekroczy trzykrotności kapitału zakładowego Spółki?
 
IPPB3/423-783/11-2/MC Czy pierwsza miesięczna rata leasingowa w wysokości 76.066,05 PLN, oraz druga miesięczna rata leasingowa w wysokości 78.706,47 PLN jest kosztem uzyskania przychodów zgodnie z zapisami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w całości w momencie poniesienia?
 
IPPB3/423-711/11-2/AG Czy opisane wyżej zdarzenie przyszłe będzie skutkowało u wnioskodawcy powstaniem obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB5/423-845/11-2/PS Czy składowanie należących do niej zapasów w magazynie znajdującym się na terytorium Polski i będącym własnością spółki należącej do tej samej Grupy będzie skutkować powstaniem w Polsce „zakładu” Spółki w rozumieniu art. 5 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (dalej „Umowa”), i w związku z tym z koniecznością rozliczania w Polsce na podstawie art. 7 Umowy, podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce?
 
ITPB3/423-398/11/MT W którym momencie powstaje przychód w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-306/11-2/MF Czy w przedstawionym stanie faktycznym, potrącenie wierzytelności wyrażonej w EUR, z tytułu otrzymanej pożyczki (bez skapitalizowanych odsetek), których spłatę określono w walucie EUR, z wierzytelnością z tytułu wniesienia dopłat, wyrażoną w walucie PLN uprawnia do rozpoznania na tej transakcji podatkowych różnic kursowych?
 
IPTPB3/423-306/11-3/MF Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym potrącenie wierzytelności wyrażonej w EUR, z tytułu wierzytelności handlowych, których spłatę określono w walucie EUR, z wierzytelnością z tytułu zwrotu dopłat, wyrażoną w walucie PLN uprawnia do rozpoznania na tej transakcji podatkowych różnic kursowych?

Wskaźniki gospodarcze