Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 17 marca 2012 r.
 
ILPB3/423-423/11-2/MM Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego Spółka może funkcjonować jako członek PGK, o której mowa w art. la ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pomimo korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-386/11-6/KS Czy w świetle przepisów art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z przepisami art. 16 ust. 1 tej ustawy, Spółka będzie mogła zaliczyć do swoich kosztów uzyskania przychodu wydatki, jakie poniesie na rzecz pośrednika, którego zadaniem ma być prowadzenie w imieniu Spółki negocjacji mających doprowadzić do zakończenia obecnie prowadzonych postępowań?
 
IPPB3/423-833/11-2/PK1 Czy w związku z podziałem spółki której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w sytuacji gdy podział ten następuje poprzez wydzielenie części majątku i przeniesienie go na spółkę już istniejącą lub na spółkę nowo zawiązaną, przy czym wydzielenie ma miejsce z kapitału zapasowego spółki dzielonej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku?
 
ILPB4/423-332/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych.
 
IPPB3/423-579/11-4/MS Czy rokiem podatkowym Spółki jest okres zgodny z umową Spółki, nie dłuższy niż kolejne dwanaście miesięcy, kończący się 30 listopada 2011 roku?
 
ILPB4/423-333/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu powstania przychodu z tytułu zwrotu podatku akcyzowego.
 
ILPB3/423-427/11-3/JG Czy koszt wynajmu 68% powierzchni nieruchomości i koszt refaktur 98% mediów są dla Spółki kosztami uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-834/11-2/PK1 Czy w związku z podziałem spółki której Wnioskodawca jest wspólnikiem, w sytuacji gdy podział ten następuje poprzez wydzielenie części majątku i przeniesienie go na spółkę już istniejącą lub na spółkę nowo zawiązaną, przy czym wydzielenie ma miejsce z kapitału zapasowego spółki dzielonej, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w przepisie art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w związku z tym Wnioskodawca zobowiązany będzie do zapłaty podatku?
 
IPPB3/423-813/11-4/DP W jaki sposób Spółka powinna dokonać opodatkowania wartości zysków niepodzielonych w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową, które powinny stanowić, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla celów CIT.?
 
IPPB3/423-876/11-2/MC Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wynagrodzenie stałe wynagrodzenie za sukces za Usługi Doradcy świadczone na podstawie Umowy, której przedmiotem jest w szczególności doradztwo w zakresie pozyskania przez Spółkę partnera strategicznego oraz ustalenia zasad współpracy takiego partnera ze Spółką, będą stanowić koszt uzyskania przychodów Wnioskodawcy w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie ich poniesienia przez Spółkę?
 
IPPB5/423-922/11-3/PS Czy w związku ze zlecaniem produkcji polskiemu producentowi powstaje w Polsce zakład?
 
IPPB3/423-676/11-2/MC W którym momencie Spółka powinna rozpoznać, jako koszty uzyskania przychodów, koszty usług prawniczych?
 
IPPB3/423-604/11-4/AG Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, w przypadku finansowania udzielanego Spółce przez podmioty inne niż opisane w pkt 1 powyżej (tj. inne niż spółka-matka, spółki-matki lub spółka-siostra), nie znajdą zastosowania ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów odsetek płaconych od takiego finansowania (tj. regulacje dotyczące tzw. cienkiej kapitalizacji), niezależnie od relacji takiego finansowania do kapitału zakładowego spółki, a w konsekwencji całość odsetek wypłacanych przez Spółkę od takiego finansowania będzie stanowiła koszty uzyskania przychodów dla Spółki?
 
IPPB5/423-781/11-2/DG Wspólnik wnosi o potwierdzenie prawidłowości swojego stanowiska, zgodnie z którym Wydawnictwo stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP, a w konsekwencji przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę wkładu niepieniężnego w postaci Wydawnictwa do Spółki Kapitałowej (w zamian za udziały Spółki Kapitałowej) nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o pdop.
 
IPPB3/423-943/11-2/AG CIT - w zakresie skutków podatkowych wniesienia aportu
 
IPPB3/423-777/11-2/MC 1. Czy wydatek na uzupełnienie drzewek, zakup krzewów i trawy, będzie stanowił koszt podatkowy w momencie ich zakupu? 2. Czy ponoszone wydatki związane z pielęgnacją zielenią nawożeniem i uzupełnieniem ziemi pod zasiewy, stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia, czy powinny zwiększyć wartość prowadzonej inwestycji?
 
IPPB3/423-780/11-2/MC Czy dochody z odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wspólnoty i odsetek od właścicieli lokali z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-728/11-8/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty bieżącego utrzymania Drogi, w tym bieżących napraw, poniesione w danym kwartale, powinny być zaliczone do kosztów bezpośrednio związanych z uzyskaniem przez Spółkę przychodu za ten kwartał i zaliczone do kosztów podatkowych w momencie uzyskania przychodu z tytułu eksploatacji Drogi za ten kwartał?
 
IPTPB3/423-6/12-3/PM Czy w okolicznościach przedstawionego stanu faktycznego podatek VAT zapłacony przez Spółkę, jako część składowa ceny nabycia przy zakupie usług noclegowych oraz gastronomicznych, który nie obniża podatku VAT należnego, może powiększyć podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-10/12-4/PM Czy przychód uzyskany z wystawionej faktury jest prawidłowo rozliczany przez lat 5, jeżeli taki zapis wynika z umowy?
 
IPTPB3/423-305/11-2/IR Czy kursem właściwym do wyceny wpływów środków walutowych na rachunek walutowy (z tytułu zapłaty należności przez kontrahentów) jest średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków?
 
IPTPB3/423-305/11-3/IR Czy w związku ze zmianami od 1 stycznia 2012 r. w art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kursem właściwym do wyceny wpływów środków walutowych na rachunek walutowy (z tytułu zapłaty należności przez kontrahentów) będzie średni kurs ogłoszony przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu środków?
 
IPTPB3/423-313/11-3/MF Czy Spółka powinna rozpoznać jako przychód kwoty otrzymane od finansującego w rozliczeniu umowy leasingu, jakie przysługiwały korzystającemu, otrzymane przez finansującego tytułem ubezpieczenia oraz z tytułu sprzedaży wraku samochodu będącego przedmiotem leasingu, w łącznej kwocie 23.133,33 zł?
 
IPTPB3/423-323/11-2/KJ 1. Czy dochód osoby prawnej, będącej wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, powstaje za każdy miesiąc działalności, w dacie podjęcia uchwały o przeznaczeniu dochodu za poprzedni rok obrotowy, czy też w dacie otrzymania pieniędzy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej?
2. Czy dochód osoby prawnej, będącej wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusz, powstaje za każdy miesiąc działalności, w dacie podjęcia uchwały o przeznaczeniu dochodu za poprzedni rok obrotowy, czy też w dacie otrzymania pieniędzy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej?
 
IPTPB3/423-323/11-3/KJ 1. Czy dochód osoby prawnej, będącej wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, powstaje za każdy miesiąc działalności, w dacie podjęcia uchwały o przeznaczeniu dochodu za poprzedni rok obrotowy, czy też w dacie otrzymania pieniędzy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej?
2. Czy dochód osoby prawnej, będącej wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej jako akcjonariusz, powstaje za każdy miesiąc działalności, w dacie podjęcia uchwały o przeznaczeniu dochodu za poprzedni rok obrotowy, czy też w dacie otrzymania pieniędzy z tytułu udziału w spółce komandytowo-akcyjnej?

Wskaźniki gospodarcze