Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-653/11/BG Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 updop, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 
IBPBI/2/423-609/11/BG w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów Spółki z tytułu otrzymania przez Lidera Projektu dotacji unijnej w ramach partycypowania w dofinansowaniu
 
IBPBI/2/423-651/11/BG w zakresie ustalenia momentu zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych
 
IBPBI/2/423-652/11/BG Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 updop dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 
IBPBI/2/423-655/11/BG Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub dowolnego ich podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu? (pytanie oznaczone we wniosku jako nr 4)
 
IBPBI/2/423-656/11/CzP „Czy otrzymana zaliczka na poczet przyszłej sprzedaży praw do emisji C02 rodzi skutek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w momencie otrzymania zaliczki?”
 
IBPBI/2/423-683/11/CzP „Czy ponoszone przez Spółkę koszty związane z uczestnictwem pracowników w Ogólnopolskiej Spartakiadzie pracowników przedsiębiorstw z branży oraz sporadycznie w turniejach szachowym i piłki nożnej o zasięgu branżowym stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U z 2000 r. nr 54 poz. 654 z późn. zm.), celem ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?”
 
IBPBI/2/423-654/11/BG Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 updop może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1 % rocznie)?
 
IBPBI/2/423-666/11/MS Czy w przypadku likwidacji środka trwałego w postaci inwestycji w obcym środku trwałym, dalsze wydatki wynikające z umowy najmu (która nie może zostać rozwiązana mimo opuszczenia lokalu) czyli czynsze, opłaty i inne, a także wypłacone Wynajmującemu odszkodowanie z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy najmu - będą kosztem uzyskania przychodu?
 
IBPBI/2/423-643/11/BG w zakresie ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów :- kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników działu produkcji (programistów) bezpośrednio przypisanych do realizacji projektu, ponoszonych w toku wytwarzania serwisów internetowych,- kosztów usług programistycznych i graficznych wykonywanych przez podwykonawców bezpośrednio przypisanych do realizacji projektu, ponoszone w toku wytwarzania serwisów internetowych
 
IBPBI/2/423-645/11/JD Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do traktowania przechowywanych w formiepapierowej wydruków faktur otrzymywanych drogą elektroniczną w formacie PDF lub jako pliki graficzne, jako dowodów księgowych, na podstawie których dokonywane są rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-285/11/AM Jak należy opodatkować udziałowca, firmę z siedzibą i zarządem w Republice Federalnej Niemiec (państwo członkowskie Unii Europejskiej) posiadającą tytułem własności 105 udziałów (44,7%) w kapitale Spółki, nieprzerwanie od 2006 r., z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę z o.o. mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?
 
ITPB3/423-265/11/MK Czy koszty polisy ubezpieczeniowej obejmującej okres realizacji inwestycji (czasem kilka lat) uzyskanej dla konkretnej umowy budowlanej i dostarczonej inwestorowi bezpośrednio przed lub łącznie z podpisaniem kontraktu należy zaliczyć do kosztów bezpośrednich i jednorazowo zaliczyć w koszty podatkowe z chwilą uzyskania pierwszego przychodu z danego kontraktu?
 
ITPB3/423-252a/11/AM 1. Czy prawidłowym jest stwierdzenie, że Wnioskodawca, jako następca prawny Spółek Przejmowanych, jest uprawniony do dalszego rozliczania zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według reguł uproszczonych wskazanych w art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?2. W przypadku potwierdzenia, iż stanowisko Spółki w zakresie pytania 1 jest prawidłowe, czy prawidłowe jest stanowisko pozwalające na wpłacanie przez Spółkę zaliczek na podatek dochodowy za 2011 r. według wysokości zaliczek ustalonej dla Spółki w oparciu o wysokość podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, tj. w zeznaniu złożonym w 2010 r. za 2009 r., bez uwzględniania wysokości podatku należnego wykazanego w zeznaniach złożonych w 2010 r. za 2009 r. przez Spółki Przejmowane?
 
ITPB3/423-252b/11/AM 1. W jakim urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwym dla Spółki) należy złożyć zeznania o wysokości osiągniętego dochodu CIT-8 za 2010 r.2. Na rachunek którego urzędu skarbowego (tj. właściwego ze względu na siedzibę każdej ze Spółek Przejmowanych czy właściwego dla Spółki) powinny zostać wpłacone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2011 r. za Spółki Przejmowane?3. Czy Spółka będzie uprawniona do otrzymania nadpłaty wykazanej przez EEŁ w rozliczeniu rocznym za 2010 r.?
 
ITPB3/423-252c/11/AM Czy prawidłowe jest stanowisko, iż w przypadku połączenia przez przejęcie EEŁ i EEK, na podstawie art. 93 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, przychody i koszty podatkowe osiągnięte przez Spółki Przejmowane w roku połączenia, tj. w 2011 r. do dnia połączenia, powinny zostać zsumowane z przychodami i kosztami podatkowymi osiągniętymi przez Wnioskodawcę w roku połączenia i wykazane łącznie w jednym rozliczeniu podatkowym złożonym przez Wnioskodawcę we właściwym dla Spółki urzędzie skarbowym?
 
ITPB3/423-297a/11/AW Czy miejsca postojowe umownie oddane do wyłącznego korzystania Wnioskodawcy w podziemnej hali garażowej stanowiącej przedmiot współwłasności Wnioskodawcy mogą zostać zaliczone do środków trwałych, a co za tym idzie czy podlegają one amortyzacji przy zastosowaniu stawki amortyzacyjnej w wysokości 4,5%?
 
IPTPB3/423-322/11-6/PM Czy w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego należy wystawić osobom prawnym korzystającym z wyżej wymienionych dotacji na podstawie umowy cywilnoprawnej CIT- 8?
 
IPPB3/423-811/11-5/DP W jaki sposób Spółka powinna dokonać opodatkowania wartości zysków niepodzielonych w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę osobową, które powinny stanowić, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych dla celów CIT.?
 
IPPB3/423-816/11-2/DP 1. Czy, zgodnie z brzmieniem przepisów przejściowych zawartych w Ustawie Nowelizującej, w przypadku otrzymania (do dnia 31 grudnia 2011 r.) w drodze wkładu niepieniężnego składników majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo (w tym Nieruchomość), Spółka jest uprawniona do stosowania przepisów Ustawy CIT obowiązujących do dnia 31 grudnia 2010 r. w celu ustalenia wysokości kosztu uzyskania przychodu ze zbycia Inwestycji (tj. Nieruchomości wraz z wybudowanymi na niej halą i terminalem do usług logistycznych) w przypadku sprzedaży Inwestycji w roku 2012 lub w latach późniejszych?
 
IPPB3/423-779/11-4/MC Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego dochód 150.000 zł ustalony na podstawie przychodu, jakim jest odszkodowanie wypłacone przez Inwestora na rzecz Wspólnoty, jest dochodem zwolnionym od podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IPPB3/423-718/11-2/AG 1. Pytanie Banku dotyczy tego czy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (SKA) rodzi jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po jego stronie.2. Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia udziałów lub akcji w spółce kapitałowej pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci akcji w SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów (akcji) w spółce kapitałowej a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji w SKA.3. Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w przypadku sprzedaży (odpłatnego zbycia) akcji SKA, tj. czy wynik podatkowy z takiej transakcji powinien być ustalony, jako różnica pomiędzy ceną uzyskaną ze sprzedaży akcji SKA a wartością historyczną „wydatków” poniesionych na objęcie akcji w SKA.
 
IPPB3/423-692/11-4/MS CIT - w zakresie zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wchodzących w skład wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i nie były ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki wnoszącej aport, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 01.12.2010r. do 31.12.2011r
 
IPTPB3/423-8/12-4/PM Czy Spółdzielnia postępuje prawidłowo nie włączając przychodów za media (t.j. przychodów z działalności, z której nie uzyskuje dochodów) do sumy przychodów stanowiących podstawę dla ustalenia struktury, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-962/11-2/DG CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wypłacanych nagród pieniężnych
 
IPPB5/423-1015/11-4/IŚ określenie kursu faktycznie zastosowanego do ustalania różnic kursowych z tytułu operacji za pośrednictwem rachunku walutowego
 
IPPB5/423-1174/11-2/IŚ możliwość stosowania tzw. kursu historycznego („kursu magazynowego”) do ustalania różnic kursowych z tytułu operacji za pośrednictwem rachunku walutowego
 
IPPB3/423-934/11-2/GJ Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, zdarzenie przyszłe polegające na wypłacie przez Spółkę dywidendy w części w formie niepieniężnej w postaci posiadanych Akcji spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu podatkowego w rozumieniu art. 12 ust.1 z uwzględnieniem art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-810/11-4/AG Czy w przypadku zawieranych przez Oddział transakcji na nierzeczywistych instrumentach pochodnych przychody podatkowe z realizacji transakcji (wynik na transakcji) należy rozpoznawać w dacie faktycznego otrzymania płatności z tytułu realizacji transakcji (tj. w Dacie Rozliczenia)?
 
IPPB3/423-828/11-2/PK1 CIT - w zakresie skutków podatkowych nabycia w drodze wkładu niepieniężnego praw ochronnych do zarejestrowanych znaków towarowych w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 01.01.2011r. i trwa do dnia 31.12.2011r.
 
IPPB3/423-712/11-4/AG 1. Czy koszt poniesiony przez Spółkę z związku z wydaniem przez nią - w zamian za aport przedsiębiorstwa - udziałów w części odpowiadającej wartości godziwej kontraktu IRS stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu związanego z nabyciem kontraktu IRS w ramach aportu przedsiębiorstwa w momencie definitywnego wygaśnięcia tego kontraktu?
 
IPPB5/423-728/11-6/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że koszty danego Remontu Generalnego stanowią koszty bezpośrednio związane z uzyskiwanymi przez Spółkę przychodami w okresie eksploatacji Drogi i powinny podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do kwartalnych przychodów z realizacji Umowy, osiągniętych w okresie od zakończenia tego danego Remontu Generalnego do rozpoczęcia kolejnego Remontu Generalnego?
 
IPPB3/423-866/11-2/MS Czy wygaśnięcie zobowiązań Banku wobec Spółki przejmowanej poprzez konfuzję w wyniku planowanego połączenia nie spowoduje powstania po stronie Banku przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
Czy wygaśnięcie w rezultacie połączenia zobowiązań Spółki przejmowanej względem Banku nie doprowadzi do powstania dla Spółki przejmowanej, a w efekcie dla Banku, jako spółki przejmującej i wstępującej w prawa obowiązki podatkowe Spółki przejmowanej, przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-475/11/AW Czy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca będzie mógł zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych (formy odlewniczej), które na mocy zawartej umowy kooperacyjnej udostępni kooperantowi?
 
ITPB3/423-476/11/PS Zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na rzecz firmy doradczej.

Wskaźniki gospodarcze