Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 21 marca 2012 r.
 
ITPB3/423-287/11/MK 1. Czy ewentualne rozwiązanie PGK/utrata przez PGK statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych odniesie skutek wsteczny w postaci konieczności weryfikacji kosztów i przychodów podatkowych Spółki za okres funkcjonowania PGK, (tj. czy wystąpi konieczność dokonania korekt zeznań podatkowych Spółki za okres funkcjonowania PGK)?
 
ITPB3/423-284/11/MK Czy premie pieniężne, które Spółka będzie otrzymywać od Dostawców na podstawie zawartych porozumień, związane z osiągnięciem określonego poziomu obrotów, będą stanowić dla Spółki przychód związany z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za dzień powstania którego będzie uznawany dzień otrzymania zapłaty?
 
ITPB3/423-284a/11/MK Czy wydatki poniesione przez Spółkę na wypłatę na rzecz Usługobiorców premii pieniężnych, związanych z osiągnięciem określonego poziomu obrotów, na podstawie zawartych porozumień, będą stanowiły dla Spółki koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, które będą potrącalne według zasad zawartych w art. 15 ust. 4, ust. 4b oraz ust. 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-410/11/AW 1. W jakim momencie Wnioskodawca winien rozpoznać przychód z tytułu sprzedaży na raty urządzeń do wytwarzania energii cieplnej?
2. Czy do czasu przeniesienia na nabywcę własności urządzeń do wytwarzania energii cieplnej, urządzenia te spełniają ustawową definicję środków trwałych, podlegających odpisom amortyzacyjnym, a tym samym powinny zostać wprowadzone przez Spółkę do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych?
 
IPPB3/423-678/11-4/MC 1. Czy dochód ze sprzedaży wydzielonej części nieruchomości będzie zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o pdop, w części w jakiej przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych? 2. Co jest kosztem uzyskania przychodu dla Wspólnoty uzyskującej przychody z innej działalności niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi?
 
IPPB3/423-697/11-3/MS CIT – w zakresie obowiązku stosowania przez Spółkę w roku podatkowym trwającym od 15.12.2010r. do 30.11.2011r.
 
IPPB3/423-794/11-2/GJ Czy otrzymane przez wnioskodawcę odsetki w tej części, która została naliczona przez wnoszącego aport przed dniem aportu i wniesiona w ramach przedsiębiorstwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Przykładowo na dzień aportu w księgach rachunkowych wnoszącego wkład istniały należności z tytułu pożyczki w kwocie 100zł, w tym kwota kapitału 80zł oraz kwota naliczonych odsetek w kwocie 20zł i w takiej wysokości te należności przejdą w ramach przedsiębiorstwa do ksiąg rachunkowych wnioskodawcy. Czy otrzymana po dacie wniesienia aportu spłata kwoty 20zł będzie dla wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?Czy otrzymane przez wnioskodawcę odsetki w tej części, która została naliczona przez wnoszącego aport przed dniem aportu i wniesiona w ramach przedsiębiorstwa, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ? Przykładowo na dzień aportu w księgach rachunkowych wnoszącego wkład istniały należności z tytułu pożyczki w kwocie 100zł, w tym kwota kapitału 80zł oraz kwota naliczonych odsetek w kwocie 20zł i w takiej wysokości te należności przejdą w ramach przedsiębiorstwa do ksiąg rachunkowych wnioskodawcy. Czy otrzymana po dacie wniesienia aportu spłata kwoty 20zł będzie dla wnioskodawcy przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB3/423-823/11-3/PK1 Czy nabyte w drodze wkładu niepieniężnego niezarejestrowane znaki towarowe, stanowiące przedmiot prawa autorskiego, podlegać będą amortyzacji w księgach spółki jako wartości niematerialne i prawne-autorskie lub pokrewne prawa majątkowe? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych, stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy? W jakiej wartości należy rozpoznać wartość początkową nabytych w drodze aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części niezarejestrowanych znaków towarowych, stanowiących wartość niematerialną i prawną - autorskie lub pokrewne prawo majątkowe, w przypadku niewystąpienia dodatniej wartości firmy?
 
ILPB4/423-417/11-2/ŁM 1. Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółki Zagraniczne z tytułu zbycia udziałów w Spółce na Jej rzecz w celu ich umorzenia zgodnie z 199 § 1 KSH stanowić będzie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka będzie zobowiązana jako płatnik pobrać i wpłacić na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatek z tytułu udziału w zyskach osób prawnych?
 
ILPB4/423-377/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do jednorazowej amortyzacji środka trwałego.
 
IPPB3/423-824/11-2/PK1 Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011 r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako środki trwałe/wartości niematerialne prawne kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za przedmiot wkładu pomniejszona o dokonane w Spółce odpisy amortyzacyjne?
 
IPPB3/423-814/11-4/DP W jaki sposób powinna zostać ustalona podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów, a wartością Wierzytelności równą wartości nominalnej udzielonych kredytów i pożyczek?
 
IPPB5/423-728/11-7/AM Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego przez Spółkę wyłącznie na sfinansowanie nakładów na wybudowanie Drogi - w zakresie odsetek zapłaconych / skapitalizowanych do dnia osiągnięcia pierwszego kwartalnego przychodu z tytułu realizacji Umowy — powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów podatkowych kwartalnie, od momentu uzyskania pierwszego przychodu, proporcjonalnie do uzyskiwanych przychodów w okresie eksploatacji Drogi, natomiast odsetki zapłacone / skapitalizowane od dnia osiągnięcia pierwszego kwartalnego przychodu powinny być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia, nie wcześniej jednak niż w momencie ich zapłaty / kapitalizacji?
 
ILPB3/423-672/08/12-S/KS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na koszty ogólne działalności, tj. usługi doradcze i prawne oraz wydatków związanych z emisją akcji i wejściem na publiczny rynek obrotu papierami wartościowymi, tj. podatku od czynności cywilnoprawnych związanego z podwyższeniem kapitału, opłat notarialnych, opłat za przyjęcie akcji do depozytu, opłat za wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w systemie alternatywnym, opłaty za wpis do ewidencji papierów wartościowych.
 
IPPB3/423-602/11-2/AG 1. Czy powyższa transakcja stanowi wymianę udziałów o której mowa w art. 12 ust 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji czy w momencie dokonania wymiany udziałów Spółka będzie zobligowana do rozpoznania przychodu z tytułu otrzymania udziałów Spółki B oraz kosztu uzyskania przychodu z tytułu zbycia posiadanych udziałów w Spółce A?2. Czy dodatkowe koszty które zostaną poniesione przez Spółkę związane z wymianą udziałów takie jak np. koszty doradztwa prawnego i podatkowego związanego z transakcją koszty wyceny udziałów Spółki A, opłaty notarialne itp. stanowią koszt podatkowy Spółki w momencie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-538/11-2/PK1 - w zakresie zasady określenia wartości początkowej składników majątkowych (w szczególności zarejestrowanych znaków towarowych) wniesionych do Spółki aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy pierwszy rok podatkowy Wnioskodawcy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2011 r. i trwa do dnia 30 listopada 2011 r.
 
IPPB5/423-747/11-4/DG Czy wniesienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych <dalej updop (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397)>?
 
IPPB3/423-673/11-3/MC wydatków związanych z procesem wejścia na Spółki na rynek NewConnect
 
IPPB3/423-802/11-2/AG 1. planowana transakcja stanowić będzie wymianę udziałów, zatem po stronie Spółki Nabywającej nie powstanie przychód z tytułu udziałów otrzymanych w Spółce Zbywanej;2. w przypadku ewentualnej sprzedaży udziałów w Spółce Zbywanej (objętych w wyniku wymiany udziałów), Spółka Nabywająca będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych Podmiotowi Zbywającemu.
 
IPPB5/423-693/11-2/AJ Czy przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm., dalej także UPDOP) i nie stanowi tym samym dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 UPDOP ? Czy przychód Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy UPO ? Czy Fundusz jako podmiot dokonujący wypłat z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu, będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku dochodowego z tytułu przychodu osiągniętego przez Spółkę ?
 
IPTPB3/423-307/11-2/GG Czy kara umowna faktycznie zapłacona za nieterminowe wykonanie usługi podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-303/11-3/KJ Czy Spółka może zaliczyć przychód dotyczący wypłaty odszkodowania z tytułu zwrotu kosztów naprawy do przychodów strefowych zwolnionych od opodatkowania?
 
IPTPB3/423-303/11-2/KJ Czy Spółka może zaliczyć przychód dotyczący wypłaty odszkodowania za utratę zysku do przychodów strefowych zwolnionych od opodatkowania?
 
IPTPB3/423-285/11-6/GG W jaki sposób ma postąpić w przyszłości w przypadku otrzymania faktury korygujących „in minus” z tytułu świadczenia usług podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej?
 
IPTPB3/423-285/11-5/GG 1.Jaki kurs powinien znaleźć zastosowanie do przeliczenia należności wypłacanych podmiotom zagranicznymi od których należy pobrać podatek u źródła?
 
IPTPB3/423-292/11-4/GG Czy przychody Spółki uzyskane z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych pochodzących z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie ich wpływu na konto bądź ich kapitalizacji? Czy też korzystają ze zwolnienia na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 i 24 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 grudnia 2011 r.
 
IPTPB3/423-292/11-5/GG Czy przychody z tytułu opłat za rozpatrzenie wniosków, opłat za sporządzenie umowy, aneksów do umowy, opłat windykacyjnych za wezwanie do zapłaty, za powiadomienia telefoniczne, za wykup weksla, opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia, opłat za wydanie promesy, prowizji od udzielonych poręczeń dokonywanych w ramach realizacji projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-314/11-2/GG Czy koszty poniesione przez Wnioskodawcę w związku ze współorganizacją przy współpracy z Krajowym Związkiem Banków uroczystości związanych z obchodami Krajowego Święta Bankowości; oraz x - lecia Krajowego Związku Banków, są kosztami związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, o jakich mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-308/11-2/KJ Czy koszty związane z nabyciem jednostek redukcji emisji CER stanowią bezpośrednie czy też koszty pośrednie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej?W jakim momencie Spółka ma prawo uznać koszty nabycia jednostek poświadczonej redukcji emisji CER za koszty uzyskania przychodów, czy ma to miejsce w dacie ich umorzenia na podstawie raportu rocznego rozliczeń uprawnień do emisji czy też w momencie dokonania w księgach rachunkowych odpisu amortyzacyjnego od nabytych jednostek?

Wskaźniki gospodarcze