Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 23 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-632/11/AP Czy Wnioskodawca powinien zakwalifikować opłatę zastępczą do kategorii bezpośrednich kosztów uzyskania przychodów i rozpoznać je w roku, w którym rozpoznano przychód ze sprzedaży energii elektrycznej do końcowego odbiorcy czy też należy je zakwalifikować do kategorii kosztów pośrednich i jako takie należy rozpoznać je w dacie ich poniesienia?
 
ITPB3/423-314/11/PST Czy wskazane koszty należy przypisywać do źródeł przychodów według ustalanej narastająco na koniec każdego miesiąca proporcji w jakiej pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów?
 
ITPB3/423-342a/11/PS W zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi płatnościami obszarowymi.
 
ITPB3/423-342b/11/PS W zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi przysporzeniami z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 
ITPB3/423-342c/11/PS W zakresie skutków podatkowych związanych otrzymywanymi dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.
 
ITPB3/423-345/11/PST Czy zgodnie z art. 12 Ustawy Zmieniającej, Spółka, jako podatnik którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r., powinna stosować do końca pierwszego roku podatkowego (t.j. 31 października 2011 r.) przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r. (poza art. 18 ww. ustawy, który winien być stosowany jedynie do dnia 30 kwietnia 2011 r. oraz poza art. 6 ust. 1 pkt 10a i 11a ww. ustawy, które to przepisy powinny być stosowane w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2011 r.)?
 
ITPB3/423-346/11/PST Zakresie amortyzacji praw autorskich wniesionych aportem w ramach przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 
ITPB3/423-311a/11/AM Czy wypłata przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu, podlegającą w Luksemburgu opodatkowaniu od całości swoich dochodów, świadczenia pieniężnego stanowiącego część zysku bilansowego Spółki przypadającego w odpowiednim stosunku na każdy udział posiadany przez Wnioskodawcę podlega opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-311b/11/AM Czy wypłata świadczenia przez Spółkę z siedzibą w Luksemburgu z tytułu unicestwienia udziałów spółki poprzez ich umorzenie jest kwalifikowana jako dochód z akcji w myśl art. 10 ust. 3 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku?
 
ITPB3/423-311c/11/AM Czy dochody uzyskane przez Wnioskodawcę w wyniku likwidacji Spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce?
 
ITPB3/423-367/11/PS Czy w opisanej sytuacji wydatki wynikające z umowy najmu, tj. opłaty za czynsz oraz koszty eksploatacyjne ponoszone przez Fundację do czasu zakończenia prac budowlano – adaptacyjnych i uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku zwiększają wartość inwestycji w obcym środku trwałym?
 
ITPB3/423-391/11/DK Czy wniesienie Działu Marketingu i Zarządzania Własnością Intelektualną aportem do Spółki Celowej będzie dla Spółki neutralne podatkowo na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-492/11/DK 1. Czy udział w opisanym wyżej systemie cash pooling generuje dla Spółki obowiązki w zakresie zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych?
2. Czy udział w opisanym wyżej systemie cash pooling generuje dla Spółki obowiązki w zakresie podatku od towarów i usług?
3. Czy fakt, iż uczestnicy systemu cash pooling udzielają sobie wzajemnie poręczeń bez odrębnego wynagrodzenia może oznaczać, iż po stronie Spółki z tytułu otrzymanych poręczeń powstaje przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia?
 
ITPB3/423-393/11/AW Czy w odniesieniu do samochodów osobowych użytkowanych przez Wnioskodawcę na podstawie opisanych umów zawieranych ze spółką flotową, będzie mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i czy w konsekwencji Wnioskodawca będzie mieć obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów, o której mowa w tym artykule?
 
IPTPB3/423-294/11-4/GG Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego poszczególne usługi wchodzące w skład całego procesu certyfikacji zarządzania jakościowego i środowiskowego mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz dostawców tych usług?
 
IPTPB3/423-294/11-5/GG Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta oraz złożenia informacji IFT-2/IFT-2R?
 
IPTPB3/423-294/11-6/GG Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego poszczególne usługi wchodzące w skład całego procesu certyfikacji zarządzania jakościowego i środowiskowego mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz dostawców tych usług?
 
IPTPB3/423-294/11-7/GG Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej zagranicznego kontrahenta oraz złożenia informacji IFT-2/IFT-2R?
 
IPPB5/423-977/11-5/RS Czy Spółka prawidłowo klasyfikuje i będzie klasyfikować w przyszłości wyżej wymienione koszty związane z Projektem na bezpośrednio związane z przychodami oraz koszty uzyskania przychodów inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami?
 
IPPB5/423-980/11-2/RS Czy koszty poniesione przez Wydawnictwo w związku z zakupem usług gastronomicznych i produktów spożywczych spożytych podczas opisanych w stanie faktycznym spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-979/11-2/RS Czy koszty poniesione przez Wydawnictwo w związku z zakupem usług gastronomicznych i produktów spożywczych spożytych podczas opisanych w stanie faktycznym spotkań stanowią koszty uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-418/11-4/MM Czy Spółka będzie mogła rozpoznać jako koszty uzyskania przychodów kwotę stanowiącą wartość przekazanych próbek materiałów (towarów) w oparciu o zapisy porozumień?
 
ILPB3/423-418/11-5/MM Czy informacje o wynikach badań, otrzymane w związku z realizacją porozumień z podmiotami wykonującymi te badania, będą stanowiły dla Spółki przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-419/11-4/KS 1. Czy koszty używania samochodu osobowego będącego własnością Wykonawcy wykonującego czynności w zakresie umowy o współpracę mogą stanowić koszty uzyskania przychodu w części nie przekraczającej kwoty wynikającej z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu związanego z wyjazdem służbowym dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr określonej w odrębnych przepisach na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę ewidencji przebiegu pojazdu?
2. Czy Wykonawca oprócz ewidencji przebiegu pojazdu musi przedstawić ewidencję poniesionych kosztów paliwa i materiałów eksploatacyjnych z której wynika, że poniósł przynajmniej taką samą wartość kosztów co ta wynikająca z przemnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr określonej w odrębnej ustawie?
 
ILPB3/423-434/11-2/KS 1. Czy przychód z tytułu umorzonych odsetek od pożyczek, które zostały w całości przeznaczone na cele statutowe są zwolnione przedmiotowo z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na ich przeznaczenie na cele statutowe?
2. Czy obniżenie aneksem do umowy oprocentowania odsetek od pożyczek rodzi obowiązek podatkowy, jeśli tak, to czy są one zwolnione przedmiotowo z opodatkowania ze względu na ich przeznaczenie na cele statutowe (na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
3. Czy nieoprocentowana umowa pożyczki powoduje powstanie przychodu, jeżeli tak, to czy przychód ten będzie zwolniony przedmiotowo ze względu na przeznaczenie na cele statutowe?
 
ILPB3/423-434/11-3/KS 1. Czy przychód z tytułu umorzonych odsetek od pożyczek, które zostały w całości przeznaczone na cele statutowe są zwolnione przedmiotowo z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na ich przeznaczenie na cele statutowe?
2. Czy obniżenie aneksem do umowy oprocentowania odsetek od pożyczek rodzi obowiązek podatkowy, jeśli tak, to czy są one zwolnione przedmiotowo z opodatkowania ze względu na ich przeznaczenie na cele statutowe (na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
3. Czy nieoprocentowana umowa pożyczki powoduje powstanie przychodu, jeżeli tak, to czy przychód ten będzie zwolniony przedmiotowo ze względu na przeznaczenie na cele statutowe?
 
ILPB3/423-434/11-4/KS 1. Czy przychód z tytułu umorzonych odsetek od pożyczek, które zostały w całości przeznaczone na cele statutowe są zwolnione przedmiotowo z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na ich przeznaczenie na cele statutowe?
2. Czy obniżenie aneksem do umowy oprocentowania odsetek od pożyczek rodzi obowiązek podatkowy, jeśli tak, to czy są one zwolnione przedmiotowo z opodatkowania ze względu na ich przeznaczenie na cele statutowe (na podst. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
3. Czy nieoprocentowana umowa pożyczki powoduje powstanie przychodu, jeżeli tak, to czy przychód ten będzie zwolniony przedmiotowo ze względu na przeznaczenie na cele statutowe?
 
IPPB3/423-555/11-2/MS Czy Spółka powinna rozpoznawać dla celów podatkowych różnice z wyceny na dzień bilansowy wartości godziwej kontraktów forward, jeżeli zgodnie z przepisami o rachunkowości wycena ta nie stanowi różnic kursowych?Czy kwoty wynikające z rozliczenia kontraktów forward powinny zostać zaliczone do przychodów lub kosztów osiąganych lub ponoszonych w ramach działalności objętej Zezwoleniem i tym samym być objęte zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 updop?
 
IPPB3/423-804/11-2/AG Czy dla opisanego zdarzenia przyszłego wartość nabytych udziałów przez Wnioskodawcę (Spółkę 2) w Spółce 1, nie zalicza się do przychodów Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB3/423-793/11-3/GJ Czy ponoszone wydatki w ramach umowy cywilno-prawnej, Spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych w dacie ich poniesienia jako koszty pośrednie ponoszone w trakcie trwania umowy o dzieło z osobą prawną?
 
ITPB3/423-379b/11/PS W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem wkładu budowlanego na poczet wcześniej amortyzowanych składników majątku w spółdzielni mieszkaniowej.
 
ITPB3/423-379a/11/PS W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od parkingów i garaży.
 
IPTPB3/423-18/12-2/PM Czy Spółka może uznać całość opłacanych składek na rzecz członków zarządu niebędących pracownikami, wykonujących swoje obowiązki na podstawie aktu powołania, zarazem będących udziałowcami Spółki, za koszt uzyskania przychodu co miesiąc aż do cesji praw z umowy ubezpieczenia na członków zarządu?
 
ITPB3/423-445/11/AW Zakres zasad amortyzacji środków trwałych.

Wskaźniki gospodarcze