Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 24 marca 2012 r.
 
IPPB5/423-206/09-2/PS Czy otrzymana przez Wnioskodawcę opłata za przyłączenie do sieci stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w dacie otrzymania, jeżeli usługa przyłączenia do sieci dystrybucyjnej następuje w następnym (następnych) okresie sprawozdawczym?
 
IBPBI/2/423-606/11/MS Czy aktywa obrotowe (w postaci gotówki, będące kapitałem z wyłączeniem odsetek), które stanowią wierzytelność Spółki, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w przypadku zgonu dłużnika?
 
IBPBI/2/423-608/11/JD Czy ustalenie wartości początkowej poszczególnych składników majątkowych wchodzących w skład zakupionych nieruchomości (w przypadku gdy w aktach notarialnych ich nie ustalono a jedynie podano łączną cenę sprzedaży) można dokonać poprzez wycenę - operat szacunkowy uprawnionego biegłego rzeczoznawcy majątkowego?
 
IBPBI/2/423-612/11/AP Czy odszkodowanie otrzymane przez Spółkę tytułem rekompensaty z powodu różnicy w cenie nowo zakupionego bijaka, stanowi przychód podlegający zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), czyli stanowi przychód strefowy?
 
IBPBI/2/423-1027/11/JD Czy w przypadku wyburzenia budynków, nieumorzona ich wartość netto (niezamortyzowana), będzie kosztem uzyskania przychodów w momencie wyburzenia czy też zwiększy wartość początkową nowowybudowanych budynków i budowli ?
 
ILPB3/423-473/11-6/EK 1. Czy w związku z faktem, iż z przedmiotu aportu zostanie wyłączona nieruchomość, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz akcje w spółce zależnej, wnoszone aktywa i zobowiązania stanowią przedsiębiorstwo i w konsekwencji do rozważanego aportu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych właściwe dla transakcji, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo?
2. Czy Sp. z o.o., w której Wnioskodawca obejmie udziały w następstwie otrzymania wkładu niepieniężnego, którego przedmiot jest opisany we wniosku, powinna ustalić wartość początkową firmy zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wartości początkowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzące w skład wkładu niepieniężnego w oparciu o art. 16g ust. 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-938/11-2/GJ Czy Spółka ma prawo zaliczyć kary nałożone przez zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-473/11-7/EK 1. Czy w związku z faktem, iż z przedmiotu aportu zostanie wyłączona nieruchomość, na której zlokalizowany jest zakład produkcyjny oraz akcje w spółce zależnej, wnoszone aktywa i zobowiązania stanowią przedsiębiorstwo i w konsekwencji do rozważanego aportu mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych właściwe dla transakcji, której przedmiotem jest przedsiębiorstwo?
2. Czy Sp. z o.o., w której Wnioskodawca obejmie udziały w następstwie otrzymania wkładu niepieniężnego, którego przedmiot jest opisany we wniosku, powinna ustalić wartość początkową firmy zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz wartości początkowe środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wchodzące w skład wkładu niepieniężnego w oparciu o art. 16g ust. 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-992/11-2/JD Czy w przypadku gdy roczne przebiegi pojazdu przekraczają 50 tys. kilometrów Spółka może przyjąć, że jest on używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych a co za tym idzie stosować podwyższoną stawkę amortyzacji (przy zastosowaniu współczynnika nie wyższego niż 1,4)?
 
IPPB3/423-984/11-2/GJ Czy w świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego, konstrukcja umowy leasingu zawierająca postanowienia przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, pozwala na zaklasyfikowanie w/w umowy jako podatkowej umowy leasingu , o której mowa w art. 17b ustawy CIT?
 
IPPB3/423-796/11-2/GJ Czy w przypadku ryczałtowych rozliczeń z przewoźnikiem i braku ewidencji przejazdów poszczególnych osób ustala się dochód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla poszczególnych pracowników z tytułu dowozu do i z miejsca pracy, tzn. czy sytuacja ta spowoduje powstanie po stronie pracownika przychodu w świetle art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?Czy wydatki z tytułu dowozu pracowników wynajętym transportem do miejsca pracy i z powrotem stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-787/11-2/MC W jakiej części koszty remontu elewacji budynku obciążą fundusz remontowy Spółdzielni, a w jakiej stanowić będą koszt uzyskania przychodu dla działalności gospodarczej Spółdzielni?
 
IPPB3/423-789/11-2/GJ Czy w przypadku umorzenia całości zobowiązań Spółki wobec B. P. i/lub B. B. po stronie Spółki powstanie przychód podatkowy w kwocie brutto umorzonych zobowiązań ?Czy w przypadku umorzenia części zobowiązań Spółki wobec B. P. i/lub B. B. po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w kwocie brutto umorzonych zobowiązań i obejmie on proporcjonalnie kwoty netto umorzonych zobowiązań i przypadające na nie kwoty podatku VAT ?
 
ILPB4/423-416/11-2/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości odprowadzania zaliczek kwartalnych przez spółkę reprezentującą Podatkową Grupę Kapitałową.
 
ILPB3/423-554/11-4/MM Czy koszty związane z dostarczeniem produktów Spółki do punktów sprzedaży w celu ich wymiany z towarów przeterminowanych lub innych nienadających się do dalszej sprzedaży (np. uszkodzonych) na towary pełnowartościowe, stanowić będą dla Spółki koszty uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-559/11-4/EK Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikających z otrzymanych od kontrahentów not obciążeniowych kosztów napraw / wymiany części dokonywanych przez podmioty trzecie?
 
ILPB3/423-518/11-3/JG Czy wydatki na reklamę i promocję, szczegółowo przedstawione w opisie stanu faktycznego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-518/11-5/JG Czy wydatki na reklamę i promocję, szczegółowo przedstawione w opisie stanu faktycznego, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-559/11-5/EK Czy Wnioskodawca jest uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynikających z otrzymanych od kontrahentów not obciążeniowych kosztów napraw / wymiany części dokonywanych przez podmioty trzecie?
 
ILPB4/423-336/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów pierwszej raty wynagrodzenia wraz z opłatą manipulacyjną stanowiącą 20% wartości umowy leasingu.
 
ILPB4/423-476/11-2/DS Czy Spółka wyżej określoną opłatę wstępną może zaliczyć w całości do kosztów podatkowych w dacie poniesienia, tj. otrzymania i zaksięgowania faktury przez Spółkę, czy też opłatę wstępną należy zaliczyć do pośrednich kosztów podatkowych i rozliczyć jej wartość w kosztach uzyskania przychodów proporcjonalnie do okresu trwania umowy?
 
ILPB3/423-435/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z wystąpieniem Wnioskodawcy ze spółki komandytowej.
 
ILPB4/423-488/11-2/DS Czy w związku z nieodpłatnym otrzymaniem wyposażenia placu zabaw Spółdzielnia uzyskała przychód kształtujący dochód zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-421/11-5/JG 1. Czy Spółka wystawiając faktury sprzedaży na przełomie dwóch okresów sprawozdawczych powinna zakwalifikować przychód należny w podziale na części, które dotyczą tych lat?
2. Czy Spółka może zaliczyć przychody z okresu roku poprzedniego, jeśli wystawi faktury w roku następnym? Spółka zaznacza, że okres rozliczania przypada na przełomie roku.
 
ILPB4/423-343/11-4/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu wpłat zaliczek od lokalu użytkowego.
 
ILPB4/423-339/11-3/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozliczania różnic kursowych.
 
IPTPB3/423-319/11-2/GG Czy podatek VAT naliczony, niepodlegający odliczeniu, zawarty w fakturach dotyczących wydatków na reprezentację z tytułu zakupu usług gastronomicznych i hotelowych, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-1227/11/CzP Czy prawidłowym jest w podatku dochodowym od osób prawnych zaliczenie od 2009 roku do kosztów uzyskania przychodów:1. kosztów wynagrodzenia wraz z premią uznaniową - do okresu, za jaki wynagrodzenie jest należne tzn. wszystkie koszty wynagrodzeń za 2009 rok do kosztów roku 2009 przy zachowaniu warunku wypłaty w terminie przewidzianym w regulaminie pracy zakładu,2. kosztów wypłacanych premii dodatkowych - do okresu, w jakim są wypłacone, czyli przyjmując metodę kasową,3. kosztów wynagrodzenia rocznego - do okresu (roku) za jaki są należne przy zachowaniu warunku wypłaty w pierwszym kwartale roku następnego,4. kosztów składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych terminowo w miesiącach od I-XII do danego roku podatkowego, opłaconych od należności danego roku podatkowego, a płatnych w m-cu styczniu i następnych - do kosztów kolejnego roku podatkowego?
 
IBPBI/2/423-1228/11/CzP Czy uzyskane przez Zakład odszkodowanie od Ubezpieczyciela, które jest bezpośrednio przekazane na rachunek poszkodowanego z pominięciem rachunku bankowego Zakładu, stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych i podlega opodatkowaniu w zakresie dotyczącym lokali użytkowych oraz korzysta ze zwolnienia w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44?
 
IBPBI/2/423-1229/11/PC Czy otrzymane od Gminy pozostałe środki trwałe korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1230/11/PC Czy środki pieniężne wydatkowane przez Fundację na zapłatę rat leasingowych za korzystanie z maszyn produkcyjnych służących działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę komandytową i nie zrefundowane przez tę spółkę z powodu przejściowych trudności płatniczych nie stanowią wydatkowania przez Fundację dochodu na cele inne niż statutowe?

Wskaźniki gospodarcze