Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 27 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-558/11/MS Czy odsetki zapłacone od pożyczki zaciągniętej przez Spółkę na wypłatę dywidendy do swojego udziałowca stanowić będą po jej stronie koszt uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-630/11/AK Czy odpłatny wynajem pomieszczeń szkolnych jest opodatkowany (środki finansowe gromadzone będą na wydzielonym rachunku dochodów i przeznaczone na bieżącą działalność szkoły)?
 
ITPB3/423-351/11/PST Czy dywidenda wypłacana przez spółkę „T.” Sp. z o.o. z siedzibą w T. na rzecz spółki „N.” S.A. z siedzibą w Szwajcarii, będzie podlegała w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, a w związku z tym, czy „T.” sp. z o.o. z siedzibą w T. będzie miała obowiązek pobrania podatku jako płatnik podatku?
 
ITPB3/423-366a/11/PST Czy rekompensata powinna być traktowana jako dotacja w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przychód winien być ewidencjonowany w dacie wpływu środków na rachunek bankowy Spółki?
 
ITPB3/423-366b/11/PST Czy w przypadku, gdy rekompensata jest dotacją w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to czy prawidłowe jest wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu kwoty równoważnej wartości uzyskanej dotacji w tym samym miesiącu, w którym dotacja została otrzymana?
 
IBPBI/2/423-1335/11/BG w zakresie ustalenia, czy dowody księgowe przechowywane w formie elektronicznej są prawidłowymi dowodami do udokumentowania przychodów i kosztów podatkowych Spółki
 
IPPB3/423-937/11-4/GJ W sytuacji sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości, uzyskany przychód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14ust. 1 i 12 ust. 1 ustawy. W przedmiotowej sprawie do sprzedaży doszło w trybie egzekucyjnym i sprzedaż została dokonana w drodze przetargu w celu zaspokojenia wierzycieli. Skutkiem zbycia nieruchomości było przeniesienie własności nieruchomości. Na gruncie ustawy podatkowej istotnym jest fakt dokonania zbycia nieruchomości i powstania przychodu po stronie zbywcy. Natomiast nie ma znaczenia dla skutków podatkowych cel sprzedaży. Przeniesienie własności przedmiotowej nieruchomości nastąpiło za określoną kwotę pieniężną, w związku z tym mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem określonym w art. 14 ust. 1 ustawy.
 
IPPB3/423-820/11-2/DP Czy w okresie od zarejestrowania spółki osobowej do dnia podjęcia uchwały przychody i koszty uzyskania przychodów przypadają na Wnioskodawcę w równych częściach w obrębie grupy (określony procentowy udział w zysku przypadający na grupę dzieli się przez liczbę wspólników należących do grupy), a od dnia podjęcia uchwały przez wspólników grupy przychody i koszty uzyskania przychodów przypadają na spółkę jako wspólnika w wysokości określonej uchwałą?
 
IPPB3/423-935/11-3/GJ 1) zobowiązania się Spółki do dokonania na rzecz C. płatności wynikającej z przedmiotowej korekty ceny Koncentratu (odpowiadającej różnicy pomiędzy ceną Koncentratu zapłaconą przez Spółkę w przeszłości a ceną, jaka powinna była zostać zapłacona zgodnie z zasadą ceny rynkowej),2) faktycznego dokonania przez Spółkę ww. płatności w uzgodnionym terminie,brak będzie podstaw dla uznania, że (i) fakt nabywania przez Spółkę w przeszłości Koncentratu po zaniżonej cenie stanowi dla Spółki nieodpłatne świadczenie/świadczenie częściowo odpłatne,
 
IPPB5/423-921/11-2/PS 1. Czy polska firma nabywająca licencję do programu komputerowego musi pobrać i odprowadzić podatek dochodowy od licencji oraz czy musi na tę okoliczność sporządzić jakąkolwiek deklarację podatkową? 2. Czy zgodnie z umową o Unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą pomiędzy RP a RFN wysokość podatku od licencji wynosi 5%, dodając tu, że spółka niemiecka posiada certyfikat rezydencji podatkowej na terenie RFN ? 3. Czy pobranie podatku od licencji polega na zmniejszeniu płatności przez firmę polską na rzecz spółki niemieckiej o ten podatek?
 
IPPB3/423-819/11-2/DP Czy odsetki od Kredytu zaciągniętego przez Spółkę i przeznaczonego na nabycie udziałów AN oraz udzielenie oprocentowanej Pożyczki na rzecz AN oraz odsetki od obligacji, z emisji których środki zostały przeznaczone na nabycie udziałów AN, z właściwym uwzględnieniem przepisów dotyczących tzw. cienkiej kapitalizacji (art. 16 ust. 1 pkt. 60 i pkt 61 ustawy o PDOP), mogły i mogą być zaliczane przez Spółkę do kosztów uzyskania przychodów podlegających opodatkowaniu w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji, zarówno przed, jak i po połączeniu?
 
IPPB3/423-928/11-2/MS Czy przychody uzyskiwane w postaci odsetek od wolnych środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bieżących (rozliczeniowych), odsetek od wolnych środków. pieniężnych zgromadzonych na rachunkach z tytułu lokat bankowych (w tym lokat typu „overnight”) powinna zaliczać do przychodów osiąganych w ramach działalności prowadzonej w Strefie, czy też do przychodów z działalności pozastrefowej?
 
IPPB5/423-964/11-4/DG Czy odpisy amortyzacyjne od środków udostępnionych członkom grupy zgodnie z wymogami ustaw i rozporządzeń oraz par. 10 Umowy Spółki stanowią koszt uzyskania przychodów?W związku z ustawą o podatku od towarów i usług - art. 8 ust. 2: Czy Spółka prawidłowo rozpoznaje wykorzystanie środków trwałych wykorzystanych przy zbiorze owoców jako związane z działalnością gospodarczą podatnika.
 
IPPB3/423-642/11-4/AG Czy z tytułu wniesienia dopłat do spółki komandytowej, o charakterze oprocentowanej pożyczki podporządkowanej, przez jej wspólników, w których kwocie wspólnicy partycypują proporcjonalnie do udziału w stratach spółki komandytowej, powstanie nieodpłatne świadczenie dla którejkolwiek ze stron operacji gospodarczej?
 
ITPB3/423-392/11/PST Zzakres kwestii braku powstania przychodu wskutek umorzenia odsetek w związku z restrukturyzacją zobowiązań wobec banków.
 
IPTPB3/423-35/12-2/PM Czy można traktować jako koszt niezamortyzowaną cześć inwestycji w obcym środku trwałym?
 
IPTPB3/423-317/11-2/MF Czy Wspólnota Mieszkaniowa powinna odprowadzać podatek z tytułu dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy ciepła, skoro jest to czynsz z dzierżawy pomieszczenia na wymiennik grupowy i jest to dochód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi?

Wskaźniki gospodarcze