Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 28 marca 2012 r.
 
ITPB3/423-407/11/DK Czy nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, wydanych na rzecz jej wspólnika w związku z wniesieniem udziałów w Spółce nabywanej w ramach tzw. wymiany udziałów, będzie stanowiła koszt nabycia w przypadku likwidacji Spółki nabywanej?
 
ITPB3/423-408/11/DK Zakres ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sprawie ustalenia wartości początkowej uzyskanych w wyniku likwidacji spółki kapitałowej środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątkowych.
 
ITPB3/423-409/11/DK Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w wyniku likwidacji Spółki?
 
IPTPB3/423-270/11-4/PM Czy obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych w ramach metody liniowej możliwe jest począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, tj. w przypadku Spółki powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego odpisu amortyzacyjnego w danym roku podatkowym za pierwszy miesiąc, przy czym obniżenie lub późniejsze podwyższenie stawek amortyzacyjnych powinno nastąpić nie później niż na koniec pierwszego miesiąca?
 
IPTPB3/423-270/11-5/PM Czy w świetle art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest obniżenie stawek amortyzacyjnych stosowanych przez podatnika ze stawki podanej w Wykazie na dowolną niższą w stosunku do wybranych środków trwałych?
 
IPTPB3/423-270/11-6/PM Czy w przypadku stosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwe jest podwyższenie uprzednio stawki do dowolnej wysokości, nie wyższej jednak niż standardowa stawka wynikająca z Wykazu (podwyższenie powinno nastąpić nie później niż w momencie dokonania pierwszego w danym roku odpisu amortyzacyjnego)?
 
IPTPB3/423-290/11-2/KJ Czy Spółka jest zobowiązana sporządzić dokumentację podatkowa, zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla transakcji zgodnych z art. 9a ust. 2 ustawy, zawartych pomiędzy Spółką a Spółkami komandytowymi, w których jest komandytariuszem lub akcjonariuszem?
 
IPTPB3/423-291/11-4/IR Czy w związku z przedstawioną sytuacją Wnioskodawca jest zobowiązany pobierać od opisanych wyżej opłat dokonywanych na rzecz Spółki B. podatek u źródła, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i w zw. z art. 12 ust. 1-3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w wysokości 10% kwoty brutto tych opłat w przypadku gdy posiada certyfikat włoskiej rezydencji podatkowej Spółki B.?
 
IPTPB3/423-313/11-5/MF Czy Spółka uprawniona jest do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwotę wartości początkowej przedmiotu leasingu niepokrytą dokonanymi odpisami amortyzacyjnymi?
 
IPPB5/423-847/11-4/PS Czy w opisanym w stanie faktycznym zdarzeniu przyszłym powstanie dla Wnioskodawcy zakład podatkowy w Polsce w rozumieniu art. 4a pkt 11 lit. a) i c) ustawy o CIT oraz w rozumieniu art. 5 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 w zw. z art. 5 ust. 4 i ust. 6 UPO PL DE?
 
IPPB5/423-874/11-2/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Uczestnika odsetek wypłacanych w ramach systemu cash poolingu należy stosować ograniczenia wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 CITU?2. Czy w opisanym stanie faktycznym Spółka obowiązana będzie do sporządzania dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a CITU?3. Czy dla Uczestnika przychodami są kwoty wypłaconych im na rachunki bieżące odsetek, a kosztami uzyskania przychodów wydatki poniesione z tytułu odsetek zapłaconych od salda ujemnego na ich rachunkach bieżących oraz wydatki poniesione z tytułu opłat zapłaconych Bankowi za świadczone w ramach systemu cash poolingu usługi, natomiast pozostałe transfery środków finansowych w ramach systemu cash poolingu nie generują odpowiednio przychodów ani kosztów ich uzyskania na gruncie CITU?
 
IPPB5/423-884/11-5/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB5/423-879/11-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
IPPB5/423-736/11-2/PS 1. Czy, ze względu na fakt, że działalność finansowa Spółki prowadzona jest przez Oddział w Luksemburgu, dochody Oddziału są zwolnione z opodatkowania w Polsce, na podstawie art. 24 ust. 1 lit. a) Konwencji oraz art. 17 ust. 1 pkt 3 Ustawy CIT, w tym w szczególności dochody w postaci odsetek od pożyczek płaconych do Oddziału (pytanie zarówno w zakresie zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego)? 2. Czy alokowanie do Oddziału środków pieniężnych powoduje powstanie po stronie Spółki opodatkowanego w Polsce przychodu z tytułu odsetek (pytanie zarówno w zakresie zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego)?, 3. Czy prawidłowy jest przedstawiony przez Spółkę sposób wykazywania w zeznaniach oraz informacjach podatkowych przychodów, kosztów oraz dochodów wolnych od opodatkowania w związku z działalnością finansową prowadzoną poprzez Oddział (pytanie zarówno w zakresie zaistniałego stanu faktycznego jak i zdarzenia przyszłego)?
 
IPPB3/423-829/11-2/PK1 Czy Spółka ma prawo zaliczyć kary umowne z tytułu niedotrzymania przyjętych w umowie terminów realizacji dostaw bądź zakończenia świadczonych usług w chwili poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d?Czy w przypadku potwierdzenia stanowiska Spółki, odmiennego od ustaleń wskazanych w protokole kontroli Spółka uprawniona jest do dokonania ponownej korekty deklaracji CIT-8 za okres poddany kontroli?
 
IPPB5/423-1007/11-2/PS 1. Czy w odniesieniu do dochodów osiągniętych przez V. z tytułu zawartego z M. kontraktu, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce będzie jedynie dochód powstały w związku ze świadczeniem usług budowlanych i usług instalacyjno-montażowych (w tym wykonanie testów, rozruchu próbnego maszyn, prace projektowe i inżynieryjne), w części, w jakiej będą wykonane w Polsce oraz szkoleniowych (w części, w jakiej zostaną wykonane w Polsce)? 2. Czy w związku z powyższym dochód powstały z tytułu dostawy maszyn do produkcji papieru do M., które zostaną zainstalowane w Polsce oraz dostawy materiałów budowlanych, które zostaną zużyte w ramach procesu budowlanego budynku będzie opodatkowany poza terytorium Polski?
 
IPPB3/423-827/11-2/PK1 Wnioskodawca może dokonywać odpisów amortyzacyjnych liczonych od wskazanej w punkcie 2 niniejszego wniosku wartości początkowej (wartości rynkowej) zarejestrowanych wspólnotowych wzorów przemysłowych, zgodnie z art. 16b ust. 1 pkt 6 Ustawy o CIT i zaliczać je w całości do kosztów uzyskania przychodu.
 
IPPB5/423-489/11-2/IŚ Reasumując, każda ze spółek wchodzących w skład PGK, którą planuje założyć Bank powinna określić samodzielnie przychody i koszty uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego, a zatem ewentualny wybór istniejących rozwiązań podatkowych w zakresie różnic kursowych i amortyzacji powinien odbywać się samodzielnie przez każda wchodzącą w skład PGK spółkę z osobna.
 
IPPB3/423-649/11-9/MS Czy w związku z faktem, iż pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki trwa od dnia 22 grudnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka będzie stosowała w pierwszym roku podatkowym przepisy Ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010r.?Czy baza danych będzie stanowiła dla Spółki podlegającą amortyzacji wartość niematerialną i prawną?Wg jakiej wartości należy określić wartość początkową otrzymanej w drodze aportu bazy danych w przypadku powstania dodatniej wartości firmy?
 
IPPB5/423-1005/11-4/PS Czy komandytariusz spółki komandytowej będący osobą prawną (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą na Cyprze i będący rezydentem cypryjskim, nie posiadający w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności posiada w Polsce zakład w rozumieniu umowy polsko-cypryjskiej?
 
IPPB3/423-822/11-3/PK1 Czy wynagrodzenie otrzymane przez P. z tytułu zbycia akcji w celu ich umorzenia stanowi w całości przychód podatkowy w momencie, w którym staje się należne?Czy wydatki poniesione przez Spółkę na objęcie akcji zbytych w celu ich umorzenia stanowią w całości koszty uzyskania przychodów w momencie zbycia tych akcji w celu umorzenia?
 
IBPBI/2/423-1247/11/PP Czy przyjęte przez Spółkę dla celów podatkowych , na podstawie art. 15a updop, kursy walut dla ustalenia różnic kursowych są prawidłowe, tzn. czy w przypadku zaciągnięcia kredytu przez Spółkę prawidłowe jest przyjęcie następujących kursów:-otrzymanie kredytu wg kursu sprzedaży banku, z którego usług Spółka korzysta,
-spłaty kredytu wg kursu kupna banku, z którego usług Spółka korzysta?
 
IBPBI/2/423-1248/11/PC Czy stosownie do przepisów ustawy o pdop, koszty uzyskania przychodów poniesione w związku z realizacją kontraktu długoterminowego powinny być rozliczane zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o pdop tj. proporcjonalnie do uzyskanych przychodów z tytułu realizacji wspomnianego kontraktu długoterminowego, czyli zgodnie z metodą przedstawioną przez Spółkę?
 
IBPBI/2/423-1258/11/PP Czy Spółka ma prawo do zastosowania stawki amortyzacyjnej w wysokości 10% zgodnie z przepisami podatku dochodowego od osób prawnych?
 
ITPB3/423-449/11/AM Zakres rozliczania kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymywanymi dopłatami z tytułu świadczonych usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ujmowanymi w budżecie Gminy jako dotacje.

Wskaźniki gospodarcze