Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 29 marca 2012 r.
 
IBPBI/2/423-543/11/JD Czy w przedstawionym powyżej zdarzeniu przyszłym, w sytuacji zamknięcia ksiąg spółki przejmowanej (tj. spółki DP) można przyjąć, że w świetle przepisu art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm. dalej „Ustawy CIT”) rok podatkowy spółki przejmowanej (tj. spółki DP) zakończył się w dniu połączenia ze Spółką (przyłączenia do Spółki)?
 
IBPBI/2/423-665/11/AK W jaki sposób interpretuje się pojęcie „koszty inwestycji", które są podstawą do kalkulowania pomocy publicznej - czy koszt inwestycji uważa się za poniesiony w dacie zarachowania, jeżeli został udokumentowany fakturą (rachunkiem lub innym dokumentem) otrzymanym przez Spółkę czy też za koszt inwestycji należy uznać faktyczny wydatek (rozchód pieniędzy) dokonany przez Spółkę na opłacenie faktur (lub zobowiązań Spółki wynikających z innych dokumentów niż faktury)?Czy koszty inwestycji, od których jest uzależniona wielkość zwolnienia z pdop Spółki, należy dyskontować według zasad zawartych w Rozporządzeniu RM od daty poniesienia kosztu (czyli w praktyce jego udokumentowania i zarachowania w księgach Spółki), czy też od daty faktycznego wydatku tj. zapłaty za koszty inwestycyjne?
 
IBPBI/2/423-667/11/MS Czy w związku z wejściem Spółki na warszawską giełdę papierów wartościowych koszty związane z przygotowaniem emisji akcji, takie jak koszty bilansu otwarcia, koszty projektu prospektu emisyjnego, szeroko rozumiane koszty prospektu emisyjnego, koszty przekształcenia bilansu, koszty doradztwa prawnego, koszty doradztwa prawnego dotyczącego oferty akcji na giełdzie papierów wartościowych, koszty publicznej subskrypcji akcji, opłaty notarialne, sądowe i skarbowe i inne, stanowią koszty uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-258a/11/AW Czy koszty związane z organizacją jubileuszu można zaliczyć do kosztów „uzyskania dochodu”, z wyjątkiem wydatków na alkohol serwowany podczas spotkania wieczornego?
 
ITPB3/423-310a/11/MT Czy wydatki z tytułu wynajmu mieszkania dla Prezesa Zarządu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki?
 
ITPB3/423-312/11/MK Zakres prawa do rozliczenia strat podatkowych.
 
ITPB3/423-315/11/AM Czy w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytowo-akcyjną, po przekształceniu Spółka (spółka przekształcona), działając jako płatnik, będzie zobowiązana do pobrania podatku dochodowego od osób prawnych od niepodzielonych zysków w części, w jakiej należne będą one udziałowcowi Spółki, będącemu instytucją wspólnego inwestowania z siedzibą na Cyprze?
 
ITPB3/423-335a/11/PS Zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy.
 
ITPB3/423-335b/11/PS Zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie wynajmu ściany budynku.
 
ITPB3/423-358b/11/AM Czy wynagrodzenie z tytułu umowy o zarządzanie spółką zależną stanowi koszt uzyskania przychodu w świetle przepisów art. 15 i art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-134/09/12-S/KS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na koszty ogólne działalności, tj. audyt prawny i finansowy oraz wydatków związanych z przygotowaniem i wejściem na publiczny rynek obrotu papierami wartościowymi, tj. wydatków na zakup usług notarialnych, promocję, reklamę i szkolenia.
 
IPPB5/423-341/10/11-7/S/AJ Czy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania podatku dochodowego u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz podmiotu austriackiego z tytułu pośrednictwa w udzieleniu przez banki bądź bezpośredniego udzielenia gwarancji bankowej zabezpieczającej spłatę kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę ?
 
IPPB5/423-873/11-3/JC Czy zgodnie z art. 9a w związku z art. 11 ustawy o CIT nie powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej dotyczącej cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi w związku z przystąpieniem przez Spółkę do Umowy cash-poolingu, zarówno w stosunku do transakcji zachodzących pomiędzy jej Uczestnikami, jak i transakcji pomiędzy Uczestnikami a Agentem?
 
ILPB3/423-568/11-4/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej orazustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej.
 
ILPB3/423-568/11-5/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej orazustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wybudowaniem lub modernizacją infrastruktury drogowej i towarzyszącej.
 
IPPB5/423-794/11-4/AS skutki podatkowe związane z planowanymi procesami restrukturyzacyjnymi:● możliwość uznania, że wydzielony w Spółce dział będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,● ustalenie, że aport działu nie będzie skutkował powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki
 
IPPB5/423-878/11-4/JC Czy przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów Spółki odsetek zapłaconych przez Spółkę w związku z przystąpieniem do Systemu należy stosować ograniczenia wynikające z przepisów art. 16 ust. 1 pkt 60 lub 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o PDOP”)?
 
ILPB3/423-531/11-6/JG Czy opłaty za przejazdy autostradami i opłaty za parkingi poniesione przez pracowników Spółki w trakcie odbywania podróży służbowych samochodami prywatnymi za zgodą Spółki i zwrócone pracownikom przez Spółkę, stanowią dla Niej koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-844/11-4/PS CIT – umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 
IPPB3/423-768/11-2/JD Czy wydatki poniesione tytułem opłaty za rozwiązanie umowy mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB1/415-27/12-3/EC Czy prowadzenie przez Wnioskodawcę działalności za pośrednictwem Spółki będzie oznaczało, że stanowi ona „zakład Wnioskodawcy w rozumieniu polsko-cypryjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a tym samym dochody uzyskane przez Spółkę i wypłacone Wnioskodawcy podlegać będą opodatkowaniu jedynie na Cyprze, będąc jednocześnie zwolnionymi z opodatkowania w Polsce?
 
IPPB5/423-490/11-4/DG Spółka wnosi o potwierdzenie, że przedstawiona w opisie zdarzenia przyszłego transakcja wniesienia przez Spółkę do Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci zespołu składników służących do prowadzenia działalności gospodarczej Oddziału, w zamian za udziały Sp. z o.o., nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o PDOP, ponieważ przedmiot aportu Spółki do Sp. z o.o. kwalifikować się będzie jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o PDOP.
 
IPPB5/443-1008/11-2/DG Czy zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących Dział Turystyki, wnoszonych w ramach aportu do T. stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a po stronie Wnioskodawcy nie powstał przychód podlegający opodatkowaniu w związku z objęciem w zamian za wskazany aport akcji T.?
 
IPPB3/423-812/11-3/DP CIT - w zakresie obowiązku stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2010r. w związku z faktem, iż pierwszy rok podatkowy wnioskodawcy rozpoczął się przed 1 stycznia 2011 r.
 
IPPB3/423-702/11-2/MS CIT - w zakresie skutków podatkowych objęcia wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa -w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego lub jego zorganizowanej części – w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla Wnioskodawcy, którego pierwszy rok podatkowy trwa od 22.12.2010r. do 31.12.2011r
 
IBPBI/2/423-1231/11/CzP „Czy przejściowe przeznaczenie środków pieniężnych fundacji na udzielenie pożyczki spółce komandytowej prowadzącej działalność gospodarczą, a po spłacie pożyczki z odsetkami wydatkowanie tych środków na działalność statutową Fundacji nie spowoduje utraty przez nią prawa do zwolnienia z podatku dochodowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6a ustawy z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych?”
 
IBPBI/2/423-1270/11/CzP „Czy Spółka odpowiadając solidarnie lub mogąc korzystać z odpowiedzialności solidarnej innych Spółek za swoje potencjalne długi kredytowe otrzymuje nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia od tych Spółek lub świadczy nieodpłatne lub częściowo odpłatne usługi dla innych Spółek będących stronami umowy z bankiem, w efekcie czy po stronie Spółki lub po stronie innych spółek stron umowy z bankiem z tytułu przedmiotowej umowy powstaje przychód z nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?”
 
IBPBI/2/423-1273/11/CzP „Czy Spółka ma prawo do zaliczania odpisów amortyzacyjnych od przekazanego środka trwałego do kosztów podatkowych?”
 
ILPB4/423-418/11-4/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ITPB3/423-507a/11/PS W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, dochodu uzyskanego z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na koncie funduszu remontowego.
 
ILPB4/423-415/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów.
 
ITPB3/423-507b/11/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie dochodu uzyskanego z tytułu najmu pomieszczeń wspólnych (komórek, pomieszczeń gospodarczych), których stroną są właściciele lokali (mieszkalnych, użytkowych) wschodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej.
 
ITPB3/423-507c/11/PS W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy odnośnie dochodu uzyskanego z tytułu najmu pomieszczeń wspólnych (komórek, pomieszczeń gospodarczych), których stroną są osoby trzecie (nie należące do wspólnoty mieszkaniowej).
 
IPTPB3/423-297/11-6/GG Czy w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca prawidłowo obniżył kwotę dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2009, w ten sposób, że od kwoty tego dochodu odjął kwotę zł, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2004?
 
ITPB3/423-422b/11/MT Czy Wnioskodawca może uznawać opłatę elektroniczną za przejazd po drogach krajowych (system viaToll) za koszt uzyskania przychodu poniesiony w dacie jej wniesienia w formie przedpłaty?
 
IPTPB3/423-297/11-7/GG Czy w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca prawidłowo obniżył kwotę dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2010, w ten sposób, że od kwoty tego dochodu odjął kwotę zł, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2005?
 
IPTPB3/423-320/11-2/KJ Czy Spółka postąpi prawidłowo, rozliczając podatkowo koszty ustanowienia służebności przesyłu w okresie 10 lat?
 
IPTPB3/423-298/11-4/MF 1.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych dotychczasowemu wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 60% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 60% udziałów innej spółki?
2.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych innemu podmiotowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 40% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 40% udziałów innej spółki?
 
IPTPB3/423-297/11-8/GG Czy w świetle art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Wnioskodawca prawidłowo dokona obniżenia ewentualnego dochodu podatkowego osiągniętego w roku 2011, w ten sposób, że kwotę dochodu podatkowego obniży o kwotę równą dochodowi do opodatkowania, stanowiącą mniej niż 50% straty poniesionej w roku 2007?
 
IPTPB3/423-298/11-5/MF 1.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych dotychczasowemu wspólnikowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 60% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 60% udziałów innej spółki?
2.Czy prawidłowe jest stanowisko, iż wydatki poniesione przez Wnioskodawcę w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej udziałów wydanych innemu podmiotowi w zamian za wkład niepieniężny w postaci 40% udziałów innej spółki, będą stanowić koszt uzyskania przychodu Wnioskodawcy ze sprzedaży 40% udziałów innej spółki?
 
IPTPB3/423-300/11-4/GG Czy przekazany środek trwały na rzecz Wnioskodawcy w postaci przebudowanej sieci ciepłowniczej w trakcie zadania pod nazwą „...” (sfinansowany dotacją) będzie korzystał u Wnioskodawcy ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, wynikający z ww. artykułów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w art. 17 ust. 1 pkt 52 i art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)?
 
IPTPB3/423-304/11-4/KJ 1. Czy przedstawiony w opisie zdarzenia przyszłego zespół składników materialnych oraz niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Handlowego (opisanego w zdarzeniach przyszłych) będzie stanowił zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym wniesienie aportem do Spółki Zależnej (będącej spółką kapitałową) w zamian za jej udziały zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Handlowego (opisanego w zdarzeniu przyszłym) nie spowoduje powstania przychodu podatkowego po stronie Spółki w myśl art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-304/11-5/KJ Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym transakcja zbycia w formie sprzedaży zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania) wchodzących w skład Działu Handlowego (opisanego w zdarzeniu przyszłym) do Spółki Zależnej (będącej spółką kapitałową) spowoduje, że Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu podatkowego na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz będzie uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 1, art. 16g ust. 13 oraz art. 16h ust. 1 pkt 1 ww. ustawy?

Wskaźniki gospodarcze