Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 30 marca 2012 r.
 
IBPBII/2/423-18/11/ŁCz kwestia spełnienia warunku istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między organami podatkowymi Polski i Szwajcarii dla zastosowania zwolnienia z podatku u źródeł dywidendy
 
IBPBII/2/423-19/11/ŁCz kwestia spełnienia warunku istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych między organami podatkowymi Polski i Szwajcarii dla zastosowania zwolnienia z podatku u źródeł dywidendy
 
IPTPB3/423-245/11-2/GG Czy wartość podatku VAT należnego, zapłacona Spółce przez SPV, w związku z transakcją wniesienia aportu do SPV, wynikająca z odpowiedniej faktury VAT wystawionej na rzecz SPV, będzie stanowiła przychód podatkowy dla Spółki?
 
IPTPB3/423-296/11-2/KJ Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów opisane kary umowne naliczone przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze robót budowlanych?
 
IPTPB3/423-296/11-3/KJ Czy kara umowna, o której mowa w opisanym zdarzeniu przyszłym, jest kosztem uzyskania przychodu w momencie ujęcia noty obciążeniowej w księgach rachunkowych, czy też w momencie zapłaty?
 
ILPB3/423-581/11-4/MM Czy kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na pokrycie kosztów podróży dotyczących uczestnictwa w posiedzeniu rady naukowej, tj. kosztów przejazdu, noclegów, diet, poczęstunku w postaci kawy, herbaty, ciasteczek, oraz kosztów wyżywienia (obiad w restauracji) członków Rady Naukowej Instytutu?
 
ILPB3/423-581/11-5/MM Czy kosztem uzyskania przychodów będą wydatki na pokrycie kosztów podróży dotyczących uczestnictwa w posiedzeniu rady naukowej, tj. kosztów przejazdu, noclegów, diet, poczęstunku w postaci kawy, herbaty, ciasteczek, oraz kosztów wyżywienia (obiad w restauracji) członków Rady Naukowej Instytutu?
 
ILPB3/423-581/11-7/MM Czy koszt przekazanych książek jest kosztem uzyskania przychodu?
 
ILPB3/423-581/11-8/MM Czy koszt przekazanych książek jest kosztem uzyskania przychodu?
 
IPPB3/423-893/11-3/MC Czy wydatki ponoszone na rzecz lokatorów w celu skłonienia ich do opuszczenia zajmowanych mieszkań powinny być traktowane jako wydatki na ulepszenie środków trwałych i powiększać ich wartość początkową, czy też wydatki te (względnie równowartość kwot wierzytelności umarzanych lokatorom) mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?
 
IPPB3/423-895/11-2/MC 1. Czy wydatki poniesione przez Spółkę na usługi związane z doradztwem gospodarczym (m.in. prawnym, inwestycyjnym, audytorskim, ratingowym) w związku planowanym wprowadzeniem jej akcji na giełdę stanowiły koszt uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust 1 ustawy o CIT? 2. Czy wydatki poniesione przez Spółkę należy uznać za koszty pośrednie w rozumieniu art. 15 ust 4d ustawy o CIT i wykazać jako koszt uzyskania przychodu w dacie ich poniesienia? . Czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu powyższych wydatków na podstawie art. 86 ust 1 ustawy o VAT?
 
IPTPB3/423-325/11-2/MF Czy strata podatkowa Wnioskodawcy powstała w 2009 r. i 2010 r. będzie mogła zostać rozliczona, na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, z dochodem niepodlegającym zwolnieniu z opodatkowania na podstawie Zezwolenia, uzyskanym przez Spółkę w 2012 r. i w latach następnych (strata z 2009 r. najpóźniej do 2014 r. i strata z 2010 r. najpóźniej do 2015 r.) z działalności opodatkowanej?
 
IBPBI/2/423-1203/11/PP 1.Czy dochód Wnioskodawcy wynikający z kontraktu na roboty budowlane realizowanego na terytorium Republiki Czeskiej osiągnięty przed datą zarejestrowania Oddziału w Czechach, w sytuacja gdy Spółka w dacie osiągnięcia przychodu realizowała w Czechach roboty budowlane przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy, lecz wynikający z umowy okres realizacji inwestycji przekraczał okres 12 miesięcy, powinien zostać zgodnie z umową zawartą pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 24 czerwca 1993r. (Dz. U. z 1994r. Nr 47, poz. 189) opodatkowany podatkiem dochodowym w Polsce czy też w Czechach?
2.Czy koszty uzyskania przychodu dotyczące Oddziału poniesione przed datą zarejestrowania Oddziału, powinny zostać przypisane Oddziałowi czy Spółce macierzystej?
3.Czy koszty związane z realizacją kontraktu określonego w pkt 1 poniesione po dacie rejestracji Oddziału, powinny zostać przypisane oddziałowi w Republice Czeskiej czy spółce macierzystej i w jakiej proporcji?

Wskaźniki gospodarcze