Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 3 kwietnia 2012 r.
 
IPTPB3/423-321/11-3/IR Czy Wnioskodawca obowiązany będzie pobrać i wpłacić podatek dochodowy od dochodu jaki uzyska udziałowiec z tytułu otrzymania akcji lub środków pieniężnych pochodzących ze spieniężenia (sprzedaży) akcji Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-321/11-4/IR Czy Wnioskodawca obowiązany będzie pobrać i wpłacić podatek dochodowy od dochodu jaki uzyska udziałowiec z tytułu otrzymania akcji lub środków pieniężnych pochodzących ze spieniężenia (sprzedaży) akcji Wnioskodawcy?
 
IPTPB3/423-318/11-6/PM Czy wydatki (wynajem sali, zakup słodyczy, usługa gastronomiczna) ponoszone przez Wnioskodawcę na organizację imprezy integracyjnej mającej na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą stanowiącą dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPTPB3/423-318/11-5/PM Czy wydatki związane z zakupem usług cateringowych ponoszonych w siedzibie firmy na rzecz kontrahentów i pracowników wydatkowanych w związku z negocjacjami dotyczącymi sprzedaży produktów?
 
IPTPB3/423-318/11-4/PM Czy wydatki związane z zakupem artykułów spożywczych dla kontrahentów (kawa, herbata, napoje, słodycze, cukier) będą stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-948/11-2/AG Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego sytuacji, wydatki z tytułu Świadczeń poniesione przez Spółkę na rzecz kontrahentów na podstawie otrzymanych faktur VAT (lub ewentualnie innych dokumentów obciążeniowych), powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów Spółki na podstawie art. 15 ust. 1, jeśli nie będą wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na gruncie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-993/11-2/JD Czy wnioskodawca będzie mógł w przyszłości podwyższyć stawki amortyzacyjne obniżone uprzednio na podstawie art. 16i ust. 5 ustawy o CIT, przy założeniu, że podwyższone w ten sposób stawki nie będą wyższe od stawek wskazanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o CIT?
 
IPPB3/423-904/11-2/DP Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym wniesienie własnej nieruchomości przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe I. Spółka z o.o. jako wkładu do nowotworzonej spółki komandytowej stanowi przychód w rozumieniu powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-900/11-2/DP CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki osobowej (spółki komandytowo-akcyjnej)
 
IPPB3/423-972/11-2/MS Czy prawidłowe jest podejście, zgodnie z którym, na podstawie art. 38b ust. 1 updop, do kosztów uzyskania przychodów Bank powinien zaliczać wartość odpisu aktualizującego tworzonego według MSR do wysokości hipotetycznej rezerwy obliczonej w wysokości i na zasadach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b 2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f updop na daną wierzytelność?
 
IPPB5/423-1086/11-2/PS Czy odsetki karne wypłacane przez Spółkę, na rzecz swojego niemieckiego udziałowca podlegają opodatkowaniu tzw. podatkiem u źródła w Polsce?
 
IPPB5/423-963/11-2/DG Spółka wnosi o potwierdzenie, iż w świetle opisanego stanu faktycznego na podstawie ustawy o VAT oraz ustawy o CIT: 1. czy Spółka prawidłowo określa wysokość podstawy opodatkowania oraz dokonuje odliczenia podatku naliczonego dla celów rozliczeń podatku VAT? 2. czy Spółka prawidłowo określa przychód oraz koszt uzyskania przychodu dla celów rozliczeń podatku CIT?
 
ILPB3/423-479/11-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kwalifikacji poniesionych wydatków z tytułu zastępstwa procesowego.
 
ILPB3/423-524/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów.
 
ILPB3/423-526/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie prawa do wyboru przez Podatkową Grupę Kapitałową, w pierwszym roku podatkowym swojej działalności, kwartalnego systemu wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych.
 
ILPB3/423-525/11-2/MM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnień przedmiotowych.
 
ILPB3/423-487/11-2/JG 1. Czy w związku z zaproponowaną koncepcją podziału zysku i udziału w stratach, wspólnicy spółki komandytowej będą uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej Spółki proporcjonalnie do udziału w zysku spółki, który wynika z postanowień umowy spółki, a nie proporcjonalnie do wniesionego wkładu?
2. Czy ustalenie podziału zysku w spółce komandytowej nieproporcjonalnie do wartości wnoszonych wkładów nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu?
 
ILPB3/423-530/11-2/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie uznania za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem udziałów oraz określenia momentu zaliczenia ich do kosztów podatkowych.
 
ILPB4/423-419/11-2/MC Czy TBS postępuje prawidłowo płacąc od czynności zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy podatek dochodowy od osób prawnych?
 
ILPB3/423-488/11-2/JG Czy w związku z zaproponowaną koncepcją podziału zysku i uczestnictwa w stratach, wspólnicy spółki komandytowej będą uczestniczyć w przychodach i kosztach uzyskania przychodów tej spółki proporcjonalnie do udziału z zysku spółki, który wynika z postanowień umowy spółki, a nie proporcjonalnie do wniesionego wkładu?
2. Czy ustalenie podziału zysku w spółce komandytowej nieproporcjonalnie do wartości wnoszonych wkładów nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania z tego tytułu przychodu?
 
ILPB3/423-481/11-4/MM Czy w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, poniesione przez Spółkę wydatki na budowę przyłączy i obiektów związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem mediów, które następnie zostają nieodpłatnie przekazane w zamian za dostawę bądź odbiór mediów stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie przekazania nakładów kontrahentowi?
 
ILPB3/423-481/11-5/MM Czy w świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego, poniesione przez Spółkę wydatki na budowę przyłączy i obiektów związanych z doprowadzeniem i odprowadzeniem mediów, które następnie zostają nieodpłatnie przekazane w zamian za dostawę bądź odbiór mediów stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie przekazania nakładów kontrahentowi?
 
ILPB4/423-372/11-4/ŁM W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową prawa do znaku towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanego w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-375/11-4/ŁM W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową prawa do znaku towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanego w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-470/11-2/ŁM Czy w opisanym stanie faktycznym do wynagrodzeń z tytułu umów zleceń oraz do składek, o których mowa ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, finansowanych przez Wnioskodawcę jako płatnika składek wypłaconych a zatem i poniesionych w nowym roku podatkowym, lecz przed dniem sporządzenia sprawozdania finansowego za poprzedni rok finansowy i jednocześnie przed upływem terminu do jego sporządzenia związanych bezpośrednio z przychodem poprzedniego roku podatkowego, zastosowanie znajdzie przepis art. 15 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397)?
 
ILPB4/423-374/11-4/MC W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową prawa do znaku towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanego w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-371/11-4/MC W jaki sposób Spółka winna ustalić wartość początkową prawa do znaku towarowego, jako wartości niematerialnej i prawnej, otrzymanego w ramach wniesionej aportem do Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa?
 
ILPB4/423-469/11-5/MC Kiedy wynagrodzenia z tytułu wypłaty rocznej premii zgodne z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i nagrody rocznej dla zarządu stają się należne i w związku z tym stanowią koszt podatkowy? Czy w roku, którego dotyczą, czy w następnym roku obrotowym w momencie ustalenia wysokości i wypłaty?
 
ITPB3/423-451/11/AW Zakres kwalifikacji prawnopodatkowej otrzymywanych środków finansowych w związku z realizacją projektu celowego.
 
ITPB3/423-451b/11/AW Zakres kwalifikacji prawnopodatkowej poniesionych wydatków w związku z realizacją projektu celowego.
 
ITPB3/423-460/11/DK Czy Wnioskodawca wobec lecznicy powinien pełnić funkcję płatnika m.in. potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych lub podatek dochodowy od osób prawnych?
 
ITPB3/423-472/11/DK Zakres opodatkowania transakcji wniesienia aportem Samolotu.
 
IPTPB3/423-326/11-2/IR Czy powstała strata będzie mogła zostać (i w którym momencie) zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze