Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 4 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-436/11/AW Czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wartość opisanych nakładów na pierwsze zagospodarowanie przestrzeni zielonej wokół hali montażowej stanowi zwiększenie wartości hali montażowej i podlega amortyzacji zgodnie z planem amortyzacji hali?
 
ITPB3/423-461/11/AW Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo dzieląc koszty pozostałe typu: odsetki od kredytu inwestycyjnego, nadzoru inwestycyjnego, czynszu dzierżawnego, promocji, poniesione w okresie inwestycji, proporcjonalnie do wartości przyjętych od firmy budowlanej środków wpisanych do ewidencji środków trwałych oraz pozostałych zaksięgowanych bezpośrednio w koszta działalności bieżącej/podwyższając ich wartość?
 
ILPB3/423-988/10/12-S/MM Czy na skutek wniesienia wkładu niepieniężnego, przychodem dla Spółki będzie wartość nominalna objętych udziałów w X Cypr, nawet w sytuacji, gdy wartość nominalna otrzymanych udziałów będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu wkładu?
 
IBPBI/2/423-1235/11/JD Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkaniowych wraz z udziałem w gruncie, na którym został wybudowany budynek jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
Czy dochód ten podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
IBPBI/2/423-1237/11/PP Czy należy w dniu spłaty ostatniej raty wierzytelności w kwocie 160.000,00 zł, uznać za przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia kwotę odsetek od dnia cesji (maj 2011r.) do dnia pełnej spłaty pożyczek w ratach, w związku z tym, iż cesjonariuszem jest osoba fizyczna będąca udziałowcem (1/3 udziałów) oraz pełniąca funkcję prezesa zarządu spółki z o.o. będącej większościowym udziałowcem Spółki?
 
IBPBI/2/423-1238/11/SD Czy umorzona wartość zobowiązań wynikających z roszczeń Generalnego Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia za wykonane przez niego i jego podwykonawców prace dodatkowe oraz o zapłatę za koszty poniesione w związku z utrzymywaniem inwestycji stanowić będzie dochód korzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego stosownie do dyspozycji art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o pdop?
 
IPPB3/423-708/11-2/GJ Czy Spółka prawidłowo uznała, iż wypłacona na rzecz wynajmującego kara umowna powinna zostać uznana za koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia, tj. zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy CIT w dniu, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo w dniu, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów?
 
IPPB5/423-953/11-2/DG Czy w świetle przepisów updop premie pieniężne w kwocie brutto, kalkulowane w oparciu o wyniki pracy pracowników Wnioskodawcy za dany rok podatkowy, a przyznane i wypłacane przez Wnioskodawcę pracownikom w roku następnym, stanowią dla Wnioskodawcy koszty uzyskania przychodu w miesiącu, w którym zostały przyznane, a w przypadku zapłaty premii w terminie późniejszym niż miesiąc przyznania premii będzie ona stanowiła koszt uzyskania przychodu na zasadzie kasowej, tj. w miesiącu jej wypłaty?
 
IPPB3/423-911/11-2/PK1 Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym przeznaczenie kapitału zapasowego na pokrycie straty bilansowej będzie skutkowało dla Spółki powstaniem przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-897/11-2/DP Czy w związku z nieodpłatnym zbyciem na rzecz Spółki udziałów posiadanych przez L. w celu ich umorzenia, po stronie L. powstanie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB3/423-830/11-2/PK1 W związku z wniesieniem Udziałów tytułem wkładu niepieniężnego do Spółki UE w sytuacji gdy ani przed ani w wyniku nabycia udziałów przedmiotowym aportem Spółka UE nie posiada większości głosów w Sp. z o.o., kup pomniejszający przychód powinien zostać ustalony zgodnie z art. 15 ust. 1j pkt 2b updop, tj. w wysokości wydatków na nabycie Udziałów poniesionych przez Wnioskodawcę (tj. w szczególności w wysokości Ceny nabycia).
 
IPPB5/423-966/11-2/DG Wobec nierozpoznania opisanych powyżej kosztów jako kosztów podatkowych w dacie uzyskania przychodu, którego koszty te dotyczyły, w jakiej dacie Spółka powinna obecnie rozpoznać przedmiotowe koszty jako koszty uzyskania przychodów,
 
IPPB3/423-888/11-2/MC Jak mają być zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów wydatki ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z zawartą umową?
 
IPPB3/423-643/11-4/JG CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących odszkodowania
 
IPPB3/423-995/11-2/JD Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów własnego taboru kolejowego lub taboru kolejowego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego a także taboru kolejowego dzierżawionego/używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego od spółek z grupy CTL przyjmując dla celów podatkowych zasady ujmowania w czasie kosztów uzyskania przychodu stosowane dla celów bilansowych Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów taboru kolejowego dzierżawionego/używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego od spółek spoza grupy CTL ujmując je jednorazowo poprzez wykazanie w kosztach operacyjnych spółki w miesiącu zakończenia naprawy/przeglądu?
 
IPPB3/423-772/11-3/MC Czy kwota uzyskiwana przez Wspólnotę Mieszkaniową z zaliczek wpłaconych na poczet kupna strychu, przez członka jej Wspólnoty, podlega zwolnieniu z opodatkowania, pod warunkiem, że suma ta w całości przeznaczona będzie na utrzymanie nieruchomości wspólnej (wymiana windy)?
 
IPPB3/423-905/11-2/PK1 Czy wskazane w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zmniejszenie kwot należnych zaliczek oraz Obniżenie Ceny stanowią obniżenie ceny należnej zbywcy, a tym samym pomniejszenie wartości początkowej nabywanych środków trwałych zgodnie z art. l6g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o PDOP i równocześnie nie stanowią przychodu Spółki w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-891/11-4/MC Czy osiągnięte przez wspólnotę przychody z tytułu wynajmu pomieszczenia dla firmy R. Sp. z o.o. z siedzibą w W. jak i sfinansowane z nich koszty są przychodami i kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi?
Czy stanowią odpowiednio przychody i koszty podatkowe na podstawie których ustala się dochód?
Czy uzyskany z tego źródła dochód jest wolny od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 z późn. zm.)?
 
IPPB3/423-985/11-2/GJ Jak ustalić przychód z tytułu sprzedaży Centrum Handlowego w sytuacji wcześniejszego skrócenia Umowy Leasingu zgodnie z Aneksem, jeśli skrócona Umowa Leasingu będzie w odniesieniu do Centrum Handlowego nadal spełniała warunki leasingu operacyjnego, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop, a cena sprzedaży nie będzie niższa niż hipotetyczna wartość netto?
Jak ustalić koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży Centrum Handlowego w sytuacji wcześniejszego skrócenia Umowy Leasingu zgodnie z Aneksem, jeśli skrócona Umowa Leasingu będzie w odniesieniu do Centrum Handlowego nadal spełniała warunki leasingu operacyjnego, o których mowa w art. 17b ust. 1 ustawy o pdop?
 
IPPB3/423-1013/11-4/PK1 Czy koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grup wymienionych w punktach 1 i 2 (medycyna pracy i profilaktyka niezbędna ze względu na warunki pracy) ponoszone przez pracodawcę stanowią koszt pracodawcy?
Czy koszty abonamentu za świadczenia medyczne z grup wymienionych w punktach 1 i 2 (medycyna pracy i profilaktyka niezbędna ze względu na warunki pracy) ponoszone przez pracodawcę stanowią podstawę do naliczania podatku dochodowego pracowników?
 
IPPB3/423-942/11-2/AG Czy w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę akcji S. S.A., otrzymanych przez Wnioskodawcę w formie aportu w pierwszym etapie restrukturyzacji (w ramach tzw. wymiany udziałów), kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy na moment sprzedaży akcji S. S.A., będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy objętych przez S. S.A. w zamian za aport w postaci akcji S. S.A.?

Wskaźniki gospodarcze