Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 6 kwietnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-570/11/CzP „Czy w pierwszym roku podatkowym, trwającym od 6 grudnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, Spółka powinna stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 roku? /pytanie oznaczone we wniosku nr 1/”
 
IBPBI/2/423-571/11/CzP Czy w prezentowanym zdarzeniu przyszłym, w związku z otrzymanym aportem (wkładem niepieniężnym) w postaci przedsiębiorstwa, w skład którego będą wchodzić składniki majątku (w postaci m.in. praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych zarejestrowanych w UPRP lub OHIM), które nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez Osobę Trzecią wnoszącą wkład niepieniężny, Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od tych składników według sumy ich wartości rynkowej (jako wartości początkowej w związku z powstaniem dodatniej wartości firmy), wskazanej w akcie notarialnym dotyczącym podwyższenia kapitału zakładowego? /pytanie oznaczone we wniosku nr 2/?
 
IBPBI/2/423-572/11/CzP Czy Spółka będzie uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej, wniesionych do niej w ramach aportu przedsiębiorstwa praw do znaków towarowych i/lub wzorów przemysłowych, od miesiąca następnego po miesiącu otrzymania tych składników majątku jako składników aportu przedsiębiorstwa (zawarcia aktu notarialnego) i wprowadzenia ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych? /pytanie oznaczone we wniosku nr 3/
 
IBPBI/2/423-478/11/PC Czy można do lokalu użytkowego przypisać koszty utrzymania części wspólnej zasobów mieszkaniowych proporcją w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z lokalu użytkowego do przychodów ogółem, a następnie odjąć takie koszty od przychodu celem wyliczenia dochodu do opodatkowania?
 
IBPBI/2/423-554/11/CzP „Czy różnice kursowe powstałe w wyniku przesunięcia walut pomiędzy rachunkami walutowymi nie są różnicami kursowymi zrealizowanymi i w związku z tym nie są przychodami bądź kosztami w rozumieniu art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?”
 
IBPBI/2/423-556/11/JD Czy Szkoła (Wnioskodawca), będąca kościelną osobą prawną i jednocześnie szkołą niepubliczną o prawach szkoły publicznej, jest zwolniona z prowadzenia dokumentacji rachunkowej wymaganej przez przepisy Ordynacji podatkowej?Czy zapis w statucie szkoły o przeznaczaniu środków finansowych szkoły wyłącznie na działalność edukacyjną, powoduje, że szkoła spełnia kryterium zwolnienia z obowiązku prowadzenia dokumentacji rachunkowej?
 
IBPBI/2/423-559/11/MS Czy Spółka postąpiła prawidłowo zwiększając wartość początkową nowej drogi dojazdowej o nieumorzoną wartość netto zlikwidowanej drogi asfaltowej?
 
IBPBI/2/423-635/11/AK Czy otrzymana rekompensata jako dofinansowanie Spółki pokrywające ujemny wynik finansowy w związku z realizacją obowiązku świadczenia usług przewozowych na warunkach określonych przez Gminę może być traktowana jako dotacja otrzymana do jednostki samorządu terytorialnego, a tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych i jednocześnie wielkość dotacji powinna być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów?
 
IBPBI/2/423-901/11/MS Czy ponoszone przez Wnioskodawcę wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 Ustawy CIT, potrącane w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d Ustawy CIT?
 
IBPBI/2/423-505/11/AP W sytuacji gdy Spółka posiada dwa zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie SSE, czy wystarczającym jest łączne ustalenie dochodu Spółki uzyskanego na terenie SSE (w ramach obu zezwoleń) i korzystającego ze zwolnienia podatkowego oraz odrębne ustalenie dochodu Spółki, który nie jest objęty zwolnieniem w SSE i podlega opodatkowaniu?
 
ITPB3/423-361/11/AW Wypłacając dodatkową dywidendę po terminie Spółka naliczyła i wypłaciła także odsetki ustawowe, stąd zrodziły się wątpliwości, co do zasadności rozciągnięcia stanowiska zawartego w interpretacji indywidualnej także na wypłacone odsetki.
 
ITPB3/423-380a/11/PST Czy ponoszone przez SKOK wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?
 
ITPB3/423-380b/11/PST Czy ponoszone przez SKOK wydatki na nabycie składników majątku wykorzystywanych przy wykonywaniu działalności statutowej stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, potrącalne w dacie poniesienia zgodnie z art. 15 ust. 4d tej ustawy?
 
ITPB3/423-380c/11/PST Czy przychody uzyskiwane przez SKOK z działalności statutowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich członków odpłatnych usług finansowych, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w dacie ich otrzymania, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-380d/11/PST Czy przychody uzyskiwane przez SKOK z działalności statutowej polegającej na świadczeniu na rzecz swoich członków odpłatnych usług finansowych, powinny być rozpoznawane dla celów podatkowych w dacie ich otrzymania, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-399a/11/PST Czy Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla środków trwałych wprowadzanych do rejestru środków trwałych począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji?
 
ITPB3/423-399b/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżania stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jedynie w odniesieniu do wybranych / pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 
ITPB3/423-399c/11/PST Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 
ITPB3/423-399d/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego Spółka może dokonać dowolnego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych lub podwyższenia jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 
ITPB3/423-415a/11/PS W zakresie ustalenia wartości początkowej wnoszonych do Spółki składników majątku w związku z przekształceniem zakładu budżetowego.
 
ITPB3/423-415b/11/PS W zakresie zasad amortyzacji składników majątku wniesionych do Spółki w związku z przekształceniem zakładu budżetowego.
 
ITPB3/423-432a/11/AW Czy koszty nabycia oprzyrządowania stanowią koszty uzyskania przychodów działalności strefowej?
 
ITPB3/423-415c/11/PS W zakresie zasad amortyzacji składników majątku wniesionych do Spółki w związku z przekształceniem zakładu budżetowego, który otrzymał je uprzednio nieodpłatnie od gminy.
 
ITPB3/423-432b/11/AW Czy koszty nabycia oprzyrządowania stanowią koszty uzyskania przychodów działalności strefowej?
 
ITPB3/423-415d/11/PS W zakresie zasad amortyzacji składników majątku wniesionych aportem do Spółki po przekształceniu jej z zakładu budżetowego na podwyższenie kapitału zakładowego i zapasowego.
 
ITPB3/423-432c/11/AW Czy wynik z tytułu zbycia oprzyrządowania, tj. odpowiednio dochód lub strata powinien zostać alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-432d/11/AW Czy wynik z tytułu zbycia oprzyrządowania, tj. odpowiednio dochód lub strata powinien zostać alokowany do działalności zwolnionej z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-474/11/PS W zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy w związku z nabyciem licencji (nowe technologie).
 
IBPBI/2/423-1362/11/CzP „W jaki sposób ustalić podatkowy moment poniesienia kosztu pośredniego dla nabytych składników majątkowych o okresie eksploatacji przekraczającej rok, nie będących środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu przepisów art. 16a ust. l i 2 oraz art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy za dzień poniesienia kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 4e powołanej ustawy, należy uznać datę księgowania zakupu składnika majątku, czy może datę ujęcia (zaksięgowania) składnika majątku na kontach księgowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych po przekazaniu go do użytkowania?”
 
IBPBI/2/423-1380/11/PP Czy rozwiązanie rezerwy na ryzyko ogólne zgodnie z jej przeznaczeniem tj. między innymi na utworzenie rezerw celowych na wymagalne, nieściągalne kredyty (spełniające definicję art. 16 ust. 2a pkt 1 lit c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), stanowiących koszt uzyskania przychodu, jest dla banku obojętne podatkowo (przy założeniu, że kwota rozwiązanej rezerwy na ryzyko ogólne będzie taka sama jak kwota utworzonych rezerw celowych)?
 
IBPBI/2/423-201/11/CzP „W jaki sposób ustalić podatkowy moment poniesienia kosztu pośredniego dla nabytych składników majątkowych o okresie eksploatacji przekraczającej rok, nie będących środkami trwałymi i wartościami niematerialnymi i prawnymi, w rozumieniu przepisów art. 16a ust. l i 2 oraz art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy za dzień poniesienia kosztu, zgodnie z art. 15 ust. 4e powołanej ustawy, należy uznać datę księgowania zakupu składnika majątku, czy może datę ujęcia (zaksięgowania) składnika majątku na kontach księgowych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych po przekazaniu go do użytkowania?”
 
ILPB3/423-931/10/12-S-2/JG Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych z garaży znajdujących się w zasobach Spółdzielni.
 
IPPB3/423-939/11-2/GJ CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów
 
IPPB3/423-910/11-4/PK1 Czy w przypadku sprzedaży składników majątku nabytych w formie aportu przedsiębiorstwa do dnia 31.12.2011 r. - czyli w pierwszym roku obrotowym spółki, zakwalifikowanych jako towary i środki trwałe, do i po 31.12.2011 r., kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów wydanych w zamian za ten aport.?
 
IPPB3/423-889/11-2/MC Czy w opisanej powyżej sytuacji przychodem wnioskodawcy podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym powinna być cena sprzedaży uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w części fiskalnej) czy też kwota faktycznie otrzymana, tj. po udzieleniu bonifikaty?
 
IPPB3/423-1005/11-5/DP Czy nominalna wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Wnioskodawcy wydanych Udziałowcom w zamian za udziały w Spółce w ramach transakcji wymiany udziałów, będzie stanowiła dla Wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu związany z nabyciem składników majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa otrzymanych od Spółki, w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-713/11-4/AG 1. Czy koszt poniesiony przez Spółkę z związku z wydaniem przez nią - w zamian za aport przedsiębiorstwa - udziałów w części odpowiadającej wartości godziwej kontraktu IRS stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu związanego z nabyciem kontraktu IRS w ramach aportu przedsiębiorstwa w momencie definitywnego wygaśnięcia tego kontraktu?
 
IPPB3/423-1010/11-2/DP CIT - w zakresie konsekwencji podatkowych uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej
 
IPPB5/423-1002/11-4/PS 1. Czy Spółka powinna zarejestrować się jako podatnik VAT w Republice Litwy i odprowadzać podatek VAT do organu podatkowego Republiki Litewskiej?
2. Czy prowadząc w opisany powyżej sposób działalność Spółka będzie uzyskiwać zysk w rozumieniu art. 7 Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobieganiu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, z dnia 20 stycznia 1994 roku i do którego organu podatkowego powinna odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych ?
 
IPPB3/423-1015/11-5/PK1 Czy do spółki K. będą miały do końca 2007 r. zastosowanie przepisy obowiązujące do końca 2006 r. Czy w związku z pobraniem przez B. zryczałtowanego podatku z tytułu wypłaty dywidendy, K. przysługuje prawo do obniżenia podatku o wartość uiszczonego przez Spółkę zryczałtowanego podatku.
 
IPPB3/423-892/11-4/MC Przychody uzyskane z odsetek od nieterminowych wpłat oraz z odsetek od środków na rachunku bankowym pochodzą z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten ma więc wpływ na wysokość dochodu osiągniętego z tej gospodarki, który stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 powołanej ustawy podlega zwolnieniu od podatku dochodowego, w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych. Natomiast przychód z odsetek od lokat bankowych nie podlega zwolnieniu przedmiotowemu i podlega opodatkowaniu.
 
ILPB4/423-403/11-3/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości początkowej Praw Autorskich wchodzących w skład aportu w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.
 
IPPB3/423-1006/11-4/DP Czy łączna wartość początkowa Nieruchomości i innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych przez Wnioskodawcę w związku z likwidacją Spółki powinna odpowiadać wartości ustalonej na dzień otrzymania majątku likwidacyjnego (określonej w przypadku Nieruchomości w akcie notarialnym), nie wyższej jednak niż wartość rynkowa i taka wartość będzie podstawą do obliczania amortyzacji podatkowej przez Wnioskodawcę?
 
IPPB3/423-922/11-2/JD Czy w stosunku do umów inkorporujących Warunki Kontraktowe FIDIC, Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy w momencie wystawienia przez Inżyniera „Przejściowego Świadectwa Płatności”, a w stosunku do pozostałych umów w momencie zaakceptowania przez inwestora dokumentu potwierdzającego częściowe wykonanie robót (np. protokołu częściowego odbioru robót) ?
 
IPPB5/423-780/11-2/PS 1. Czy zapłata przez Poręczyciela na rzecz Banku równowartości odsetek należnych Bankowi od udzielonego Spółce kredytu, skutkuje koniecznością pobrania przez Spółkę, jako płatnika, zryczałtowanego podatku CIT? 2. Czy wypłata przez Spółkę na rzecz Poręczyciela równowartości kwot opisanych w pkt a) i b) zdarzenia przyszłego, tj. odsetek od kredytu udzielonego Spółce zapłaconych na rzecz Banku przez Poręczyciela oraz odsetek należnych Poręczycielowi w przypadku opóźnienia w dokonaniu zwrotu przez Spółkę, skutkuje koniecznością pobrania przez Spółkę, jako płatnika, zryczałtowanego podatku CIT?
 
ILPB4/423-347/11-3/MC Czy Spółka może dokonać ustalenia wartości początkowej nabytych przez Nią środków trwałych w oparciu o art. 16g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. w wysokości ustalonej na podstawie wartości wniesionego aportem wkładu, nie wyższej jednak od ich wartości rynkowej?
 
ILPB3/423-442/11-3/EK Czy w przypadku sprzedaży udziałów Spółki holenderskiej przez Wnioskodawcę, kosztem uzyskania przychodów dla Wnioskodawcy na moment sprzedaży udziałów Spółki holenderskiej będzie kwota odpowiadająca nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych Spółce zbywającej?
 
ILPB3/423-444/11-2/JG Czy nieumorzona wartość inwestycji w obcym środku trwałym stanowi dla Spółki - we wszystkich wymienionych przypadkach - koszt uzyskania przychodu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-443/11-4/JG Czy wydatek na nabycie przedmiotowych flag można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
 
ILPB3/423-439/11-2/MM Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie Specjalnej Strefy, które Spółka:
1. poniosła (zaistniały stan faktyczny przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) oraz które
2. zostaną poniesione (zdarzenie przyszłe przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia (i które dotyczą działalności, określonej w Zezwoleniu) przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu jako kwotę minimalną (tj. „... co najmniej 9.552.165 zł ...”) powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-439/11-3/MM Czy wydatki inwestycyjne w rozumieniu § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie Specjalnej Strefy, które Spółka:
1. poniosła (zaistniały stan faktyczny przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) oraz które
2. zostaną poniesione (zdarzenie przyszłe przedmiotu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej) przez Spółkę w związku z realizowaną inwestycją na terenie SSE w trakcie obowiązywania Zezwolenia (i które dotyczą działalności, określonej w Zezwoleniu) przewyższające kwotę wydatków inwestycyjnych określoną w Zezwoleniu jako kwotę minimalną (tj. „... co najmniej 9.552.165 zł ...”) powiększą kwotę przysługującego Spółce zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-961/11-2/MC 1)Czy dochód jaki uzyska Spółdzielnia z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi (komórki lokatorskie) i udziałem w gruncie będzie korzystał ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych? 2)Czy w razie udzielenia odpowiedzi twierdzącej na poprzednie pytanie Spółdzielnia może zwolnić ten dochód sporządzając deklarację CIT-8 za 2011 rok, przed odbyciem Walnego Zgromadzenia które zdecyduje na jakie cele statutowe przeznaczyć ten dochód?
 
ILPB4/423-352/11-2/ŁM 1. Do jakiego minimalnego poziomu oraz od którego momentu Spółka ma prawo obniżyć stosowane stawki amortyzacyjne w przypadku inwestycji w obcych środkach trwałych?
2. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych opisanych w pytaniu nr 1 Spółka będzie mogła powrócić do wcześniej stosowanych stawek amortyzacyjnych oraz od którego momentu i przez jaki okres będzie mogła dalej dokonywać odpisów amortyzacyjnych?
 
ILPB4/423-349/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie korekty odpisów amortyzacyjnych oraz określenia przychodu podatkowego.
 
IPTPB3/423-37/12-2/PM Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?
 
IPTPB3/423-327/11-2/GG Czy przychód z faktury rozliczeniowej wystawionej w ciągu 10-ciu dni od zakończenia danego miesiąca jest przychodem podatkowym miesiąca, w którym nastąpiło świadczenie usług, czyli miesiącu poprzednim, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przyjmując okres rozliczeniowy zgodnie z umową jako dany miesiąc (zał. do faktury), choć zasady wystawiania faktur są inne (faktura zaliczkowa 1-go danego miesiąca)?
 
IPTPB3/423-327/11-3/GG Czy wykonane usługi mają charakter usług ciągłych i zgodnie z art. 12 ust. 3c i zawartą umową wraz z aneksami okresem rozliczeniowym oraz załącznikiem do faktury rozliczeniowej za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego w tym przypadku ostatni dzień danego roku przy fakturach rozliczeniowych ?

Wskaźniki gospodarcze