Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 7 kwietnia 2012 r.
 
IPPB3/423-962/11-4/MC W którym roku rozliczyć koszt podatkowy dotyczący faktur zakupu usług obcych (koszty nie związane bezpośrednio z uzyskiwanym przychodem)
 
IPPB5/423-1089/11-4/PS Czy nieodpłatne przeniesienie prawa własności wszystkich posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów w kapitale zakładowym spółki S. Sp. z.o.o. na spółkę S. L., komandytariusza Wnioskodawcy, będzie podlegało opodatkowaniu polskim podatkiem dochodowym od osób prawnych (zwanym dalej podatkiem CIT”)?
 
IPPB3/423-958/11-2/MC Czy przekazane Spółce w celu przetransferowania na konta przedpłaconych kart płatniczych środki pieniężne Klienta które podlegają niezwłocznemu transferowi na zasilenie kont kart płatniczych i które są przechowywane pod pieczą Wnioskodawcy oraz dysponowane wyłącznie w zakresie zleconym przez Użytkownika karty stanowią przychód Spółki?
 
IPPB3/423-899/11-2/DP Czy w wyniku przeprowadzonego dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika bez wynagrodzenia powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu?
 
IPPB3/423-894/11-4/MC Czy wspólnota mieszkaniowa ma płacić podatek dochodowy, jeżeli tak to w jakiej wysokości?Czy wartość podniesienia standardu budynku ma wpływ na to, że wspólnota mieszkaniowa miałaby płacić podatek VAT?
 
IPPB3/423-773/11-3/MC Czy kwota uzyskiwana przez Wspólnotę Mieszkaniową z użytkowania strychu, przez członka jej Wspólnoty, podlega zwolnieniu z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z tym, iż suma ta w całości przeznaczana jest na utrzymanie nieruchomości wspólnej?
 
IPPB3/423-983/11-2/GJ Czy Spółka ma prawo zaliczyć kary umowne nałożone przez Zamawiającego z tytułu zwłoki usuwaniu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji do kosztów uzyskania przychodów?
 
IPPB3/423-623/11-4/JG CIT - w zakresie skutków podatkowych związanych z likwidacją Spółki
 
IPPB3/423-1019/11-2/PK1 Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)? Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
IPPB3/423-1018/11-2/PK1 Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia się warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do wystawienia faktury VAT korygującej z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży oraz ujęcia przedmiotowej korekty na bieżąco, tj. w rozliczeniu za okres, w którym powstanie przyczyna korekty (spełni się warunek)? Czy w sytuacji, gdy po przeprowadzeniu transakcji przeniesienia na rzecz Kupującego bazy klientów Spółki, cena sprzedaży ulegnie zwiększeniu na skutek ziszczenia warunku przedstawionego w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie zobowiązana do rozpoznania przychodu należnego z tytułu zwiększenia ceny sprzedaży w dacie ziszczenia się przedmiotowego warunku?
 
IPPB3/423-944/11-2/AG CIT - w zakresie skutków podatkowych otrzymania aportu
 
IPPB3/423-953/11-2/MC Czy koszt pośredni obejmujący szeroko pojęte doradztwo inwestycyjne i pomoc prawną, z której spółka skorzystała celem wprowadzenia swoich akcji stanowiących kapitał zakładowy spółki akcyjnej do obrotu publicznego, można uznać za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „ w przypadku gdy spółka zrezygnowała z upublicznienia akcji i nie doszło do podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej i w konsekwencji czego nie doszło do pozyskania środków pieniężnych, które miały stanowić źródło finansowania pozarolniczej działalności gospodarczej?
 
IPPB3/423-960/11-2/MC Czy w opisanej sytuacji B. Sp. z o. o. powinna zwróconą z tytułu dodatkowego rabatu kwotę wykazać jako przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w dniu otrzymania zapłaty?
 
IPPB3/423-1038/11-2/MC Czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek odprowadzać podatek dochodowy od osób prawnych, od odsetek ulokowanych na lokatach lub rachunkach oszczędnościowych?
 
IPPB3/423-956/11-4/MC Czy przychody wymienione w punkcie 1 i 2 podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-1139/11-2/PS 1) Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu zbycia udziałów w Polskiej Spółce Kapitałowej na jej rzecz w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 KSH stanowić będzie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 updop?
2) Czy dochód osiągnięty przez Spółkę z tytułu zbycia udziałów w Polskiej Spółce Kapitałowej w celu ich umorzenia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) w Polsce?
 
IBPBII/2/423-17/11/MMa Czy w przypadku przekształcenia Spółki kapitałowej w Spółkę komandytową, wartość kapitału zapasowego utworzonego z tzw. agio (tzn. nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną) nie będzie stanowiła zysku niepodzielonego, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w momencie planowanego przekształcenia?
 
IBPBII/2/423-26/11/MMa 1. Czy spółka komandytowo-akcyjna nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz jej akcjonariuszy wypłaty zysków.
2. W przypadku uznania stanowiska wnioskodawcy odnośnie pytania oznaczonego nr 1 za nieprawidłowe, czy spółka komandytowo-akcyjna nie będzie zobowiązana jako płatnik do pobrania i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu dokonywanej na rzecz funduszu wypłaty zysków.
 
ITPB3/423-480a/11/DK Zakres opodatkowania transakcji podziału przez wydzielenie.
 
IPTPB3/423-335/11-3/GG Czy zakład opieki zdrowotnej korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych, w sytuacji kiedy dochody będą przeznaczone na działalność ochrony zdrowia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy?

Wskaźniki gospodarcze