Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 11 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-307a/11/AM Czy w przypadku, gdy Wnioskodawca nie spełnia warunków wynikających z przyznanego zezwolenia strefowego dających prawo do korzystania ze zwolnienia dochodów uzyskanych z działalności prowadzonej w S. SSE z opodatkowania i jego dochody są opodatkowane na zasadach ogólnych, strata poniesiona w związku z działalnością w S. SSE oraz działalnością prowadzoną poza tą strefą stanowi stratę podatkową w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, która będzie mogła być rozliczana z dochodem uzyskanym przez Wnioskodawcę z działalności „strefowej”, jak i z dochodem uzyskanym z działalności „pozastrefowej”, do czasu spełnienia przez Spółkę warunków dających prawo do korzystania ze zwolnienia dochodu strefowego z opodatkowania?
 
ITPB3/423-307b/11/AM Czy w przypadku, gdyby po połączeniu Wnioskodawcy i Spółki z o.o., które zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Wnioskodawca osiągnął dochód podatkowy, a w dalszym ciągu nie będzie korzystał ze zwolnienia strefowego ze względu na niespełnienie warunków wynikających z posiadanych zezwoleń, możliwe będzie rozliczenie tego dochodu ze stratą Wnioskodawcy (tj. spółki przejmującej), która została poniesiona w latach poprzedzających połączenie, w tym z działalności „strefowej”?
 
ITPB3/423-307d/11/AM Czy w przypadku, gdyby po połączeniu Wnioskodawcy i Spółki z o.o. doszło do spełnienia warunków wynikających z zezwolenia do prowadzenia działalności na terenie S. SSE lub Ł. SSE (zezwolenie „przejęte” od Spółki z o.o.), i tym samym nabycia przez Wnioskodawcę prawa do korzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego z działalności prowadzonej w danej strefie z podatku dochodowego, wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Wnioskodawca będzie mógł rozpocząć korzystanie z tego zwolnienia od miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnione zostaną warunki wynikające z danego zezwolenia?
 
ITPB3/423-329/11/MK Czy prawidłowo przyjęto przy ustalaniu wartości podatku (20%) i jego potrąceniu kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury?
 
ITPB3/423-329a/11/MK Czy przy zaliczkowej zapłacie należności od wypłaconej zaliczki również potrąca się i przekazuje w odpowiedniej do kwoty zaliczki części, podatek w wysokości 20%?
 
IBPBI/2/423-1403/11/MS Czy utworzony przez Spółkę Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej stanowi odrębną od Spółki, która go utworzyła, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej w rozumieniu art. 1 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. posiada status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych niezależnie od takowego statusu Spółki, która go utworzyła, w tym bez względu na okoliczność, iż powyższy niepubliczny zakład opieki zdrowotnej nie posiada jeszcze nadawanych tego rodzaju jednostkom (a także osobom prawnym) numerów - statystycznego (REGON) i identyfikacji podatkowej (NIP)?
 
IBPBI/2/423-1412/11/MO W jaki sposób alokować otrzymaną zaliczkę do poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 13)?
 
IPPB3/423-998/11-2/JD 1) Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów własnego taboru kolejowego lub taboru kolejowego używanego na podstawie umowy leasingu finansowego przyjmując dla celów podatkowych zasady ujmowania w czasie kosztów uzyskania przychodu stosowane dla celów bilansowych, które zostały opisane w treści zapytania?2) Czy spółka prawidłowo rozlicza koszty napraw i przeglądów taboru kolejowego dzierżawionego/używanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego nie zaliczając do kosztów uzyskania przychodu rozliczeń międzyokresowych biernych i ujmując je jednorazowo poprzez wykazanie w kosztach operacyjnych spółki w miesiącu poniesienia kosztu, tj. ujęcia w księgach rachunkowych?
 
IPPB3/423-967/11-2/AG Czy dla potrzeb ustalenia kwoty odsetek, które w myśl przepisów o niedostatecznej kapitalizacji podlegać mogą ograniczeniom w zakresie ich zaliczalności do kosztów uzyskania przychodów, w kwocie zadłużenia Spółki wobec kwalifikowanych podmiotów w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka powinna uwzględniać płacone Spółce siostrze w terminie płatności odsetki z tytułu przejętej pożyczki?
 
IPPB3/423-1047/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-955/11-2/MC CIT - w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wynajęciem samochodu w podróży służbowej zagranicznej
 
IPPB3/423-923/11-2/JD CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących korekty podatku naliczonego VAT
 
IPPB3/423-1053/11-2/DP Jakie konsekwencje podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych <pdop> spowoduje po stronie Spółki jako podatnika oraz płatnika przekazanie całego majątku Spółki na rzecz jedynego Wspólnika w związku z likwidacją Spółki?
 
IPPB3/423-965/11-2/AG Czy wydatki poniesione przez spółkę nabywającą przy nabyciu udziałów innej spółki - w tym przypadku wartość nominalna własnych udziałów wydanych udziałowcom tej innej spółki, równa wartości rynkowej (różnej od nominalnej) nabywanych udziałów tej innej spółki - będą dla spółki kosztem uzyskania przychodu w przypadku sprzedaży nabytych udziałów?
 
IPPB3/423-1000/11-2/JD CIT - w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków związanych z nabyciem przez Spółkę usługi akwizycyjnej/pośrednictwa handlowego
 
IPPB5/423-1140/11-2/PS 1) Czy wynagrodzenie otrzymane przez Spółkę z tytułu zbycia udziałów w Polskiej Spółce Kapitałowej na jej rzecz w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 § 1 KSH stanowić będzie dochód (przychód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 updop?
2) Czy dochód osiągnięty przez Spółkę z tytułu zbycia udziałów w Polskiej Spółce Kapitałowej w celu ich umorzenia będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) w Polsce?
 
IPPB3/423-989/11-2/GJ Czy Spółka będzie mogła koszty poniesione na nabycie przekazywanych produktów spożywczych zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.p.? 2. Czy w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawca ma prawo do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 16 VATU w odniesieniu do przekazywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego towarów i czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT od wydatków stanowiących koszt nabycia ww. produktów?
 
IPPB3/423-997/11-2/JD Koszty poniesione przez wynajmującego na adaptację lokali najemców w części, w której nie powodują zwiększenia wartości budynku lub innych środków trwałych, stanowią pośrednie koszty uzyskania przychodów i podlegają w całości potrąceniu w dacie ich poniesienia, tj. w dniu, na który nastąpiło ich ujęcie w księgach rachunkowych na koncie kosztów, innym niż konto rezerw lub biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, na podstawie otrzymanej faktury (rachunku) albo na podstawie innego dowodu księgowego w przypadku braku faktury (rachunku).
 
ILPB4/423-351/11-2/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia wysokości minimalnego poziomu oraz momentu obniżenia stosowanych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową.
 
ILPB4/423-351/11-3/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych związanych z powrotem do wcześniej stosowanych standardowych stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową.
 
ILPB3/423-446/11-2/MM Kiedy Spółka powinna obniżyć przychód podatkowy o wartość zwróconych kontrahentom kwot stanowiących równowartość otrzymanego wcześniej wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Spółkę na ich rzecz usług marketingowych?
 
ILPB3/423-446/11-3/MM Kiedy Spółka powinna obniżyć przychód podatkowy o wartość zwróconych kontrahentom kwot stanowiących równowartość otrzymanego wcześniej wynagrodzenia z tytułu świadczonych przez Spółkę na ich rzecz usług marketingowych?
 
ILPB3/423-480/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dot. prac rekultywacyjnych.
 
ILPB3/423-470/11-4/EK Czy w przypadku, gdy Spółka korzysta z poręczenia spółki powiązanej, powstaje po Jej stronie przychód podlegający opodatkowaniu?
 
ITPB3/423-398/09/12-S/AW 1. Czy otrzymane za pośrednictwem PARP środki na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach SPO_WKP (tj. płatności otrzymane za pośrednictwem PARP zarówno z EFRR, jak i budżetu państwa) podlegają w całości zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
2. Czy odsetki uzyskane od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP i pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (płatności z EFRR) i lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
3. Czy odsetki uzyskane od środków otrzymanych za pośrednictwem PARP w ramach współfinansowania krajowego (płatności z budżetu państwa), a lokowanych na bankowych rachunkach lokat terminowych są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-36/11/MW Czy jeżeli zostaną spełnione warunki dla zwolnienia przewidziane w art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, umorzenie na zasadach opisanych powyżej będzie neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBII/2/423-35/11/MW Czy przychodem z tytułu umorzenia udziałów będzie wyłącznie kwota wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów, a w szczególności nie znajdą zastosowania przepisy art. 11 lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-489a/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego dowolnego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych/wybranych środków trwałych) lub dowolnego podwyższenia stawek amortyzacyjnych, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 
ITPB3/423-489b/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego Spółka może dokonać dalszego dowolnego obniżenia wcześniej obniżonych stawek amortyzacyjnych (także jedynie w odniesieniu do niektórych/wybranych środków trwałych) lub dowolnego podwyższenia stawek amortyzacyjnych, jednakże do poziomu nie wyższego niż wynika to z Wykazu?
 
ITPB3/423-488a/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 
ITPB3/423-488b/11/PST Czy od pierwszego miesiąca każdego następnego roku podatkowego (lub w momencie pierwszego wprowadzenia do ewidencji) Spółka może dokonać obniżenia stawek amortyzacyjnych, o którym mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP, jedynie w odniesieniu do wybranych/pojedynczych środków trwałych zaklasyfikowanych do danej grupy czy rodzaju, amortyzując pozostałe środki trwałe należące do tej samej grupy czy rodzaju przy użyciu stawek amortyzacyjnych dotychczas stosowanych?
 
IBPBI/2/423-2/12/JD Czy dochód jaki Spółdzielnia uzyska z tytułu sprzedaży garaży i stanowisk postojowych jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)?Czy dochód ten podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)

Wskaźniki gospodarcze