Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 12 kwietnia 2012 r.
 
IPPB3/423-714/11-4/AG 1. Czy koszt poniesiony przez Spółkę z związku z wydaniem przez nią - w zamian za aport przedsiębiorstwa - udziałów w części odpowiadającej wartości godziwej kontraktu IRS stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie nr 1 czy Spółka będzie uprawniona do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu związanego z nabyciem kontraktu IRS w ramach aportu przedsiębiorstwa w momencie definitywnego wygaśnięcia tego kontraktu?
 
IPPB5/423-1063/11-4/PS 1. Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym można uznać, że Spółka cypryjska będzie posiadała na terytorium Polski swój zakład w rozumieniu art. 7 Umowy? 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę cypryjską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki cypryjskiej? 3. Czy Spółka cypryjska wypłacająca Dyrektorom wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w zarządzie Spółki cypryjskiej będzie zobowiązana, jako płatnik do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od tego wynagrodzenia, czy też obowiązek ten będzie ciążył na samych Dyrektorach?
 
IPPB5/423-1001/11-2/PS CIT - w zakresie art. 5 i 7 konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku
 
IPPB3/423-881/11-2/AG 1. Czy w przypadku, gdy poszczególni z pożyczkodawców dokonają umorzenia naliczonych odsetek od udzielonych pożyczek skutkuje to koniecznością wykazania z tego tytułu przychodu po strome wnioskodawcy.2. Czy w przypadku, gdy niektóre z określonych powyżej zobowiązań z tytułu naliczonych odsetek dojdzie do upływu okresu przedawnienia (liczonego od terminu wymagalności odsetek) to skorzystanie z prawa odmowy zapłaty na rzecz pożyczkodawców naliczonych odsetek skutkuje po stronie wnioskodawcy koniecznością rozpoznania przychodu z tego tytułu?
 
IPPB3/423-981/11-2/MS Czy wysokość całkowitej kwoty zwolnienia z opodatkowania przysługującego Spółce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, może zostać powiększona o wydatki na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych, które będą czasowo znajdowały się także poza terytorium Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w celu przewozu produktów Spółki do ich odbiorców w warunkach gwarantujących aseptyczność sprzedawanych przez Spółkę produktów, w szczególności czy wydatki na nabycie specjalistycznych pojemników ciśnieniowych będą stanowiły koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną w rozumieniu § 6 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia i czy będą uwzględniane w wysokości przysługującego Spółce zwolnienia z uwagi na § 5 ust 5 Rozporządzenia?
 
IPPB3/423-971/11-2/AG Jakie obowiązki ma podatnik w podanym stanie faktycznym tj.:
- (pytanie 1) czy podatnik ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania na ich podstawie oraz składania do urzędu skarbowego zeznań podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych (art. 9 i art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), mimo wydania syndykowi wszystkich dokumentów na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy - prawo upadłościowe i naprawcze i w związku z tym brakiem danych o majątku spółki ?
- (pytanie 4) czy upadły podatnik ma obowiązek składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB3/423-975/11-2/MS Czy koszt remontu Spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie przez okres trwania gwarancji, tj. 30 miesięcy?
 
IPPB5/423-937/11-2/DG Czy opisany zespół składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału I wydzielanego do Nowej Spółki oraz majątek pozostający w Spółce, obejmujący składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład Oddziału II oraz pozostałe składniki Spółki, spełniają definicję zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Czy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9) w związku z art. 4a pkt 4) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na skutek opisanego w zdarzeniu przyszłym podziału przez wydzielenie, po stronie Spółki jako spółki dzielonej, nie powstanie przychód do opodatkowania?
 
IPPB5/423-1058/11-2/PS 1) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w przypadku prowadzenia na terytorium Polski prac montażowych, zakład w rozumieniu UPO, powstał dla Spółki po upływie okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia ww. prac i w tym samym momencie powstał dla Spółki ograniczony obowiązek podatkowy w zakresie opodatkowania w Polsce podatkiem dochodowym od osób prawych dochodów osiągniętych poprzez położony na terytorium Polski zakład? 2) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w rozważanym stanie faktycznym pierwsza zaliczka na podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu dochodu osiągniętego przez Spółkę poprzez położony na terytorium Polski zakład, powinna zostać uregulowana w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ograniczony obowiązek podatkowy dla Spółki, tj. do dnia 20 sierpnia 2011 r., oraz powinna ona uwzględniać dochody osiągnięte przez Spółkę od dnia rozpoczęcia prac montażowych na terytorium Polski do dnia powstania zakładu (tj. cały okres 12 miesięcy) w wysokości jaka może zostać przypisana zakładowi zgodnie z normą art. 7 UPO? 3) Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego jest ona zobowiązana złożyć do właściwego organu podatkowego zeznanie CIT-8, które, ze względu na powstanie zakładu w związku z upływem okresu 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez Spółkę prac montażowych na terytorium Polski, będzie obejmowało rozliczenie roczne dochodów osiągniętych poprzez położony na terytorium Polski zakład za okres od dnia rozpoczęcia ww. prac na terytorium Polski, tj. od dnia 17 lipca 2010 r. do końca roku podatkowego Spółki, tj. do dnia 31 grudnia 2011 r. i taki też okres powinien być wskazany w zeznaniu?
 
IBPBII/2/423-30/11/MMa Z którym dniem wnioskodawczyni traci status jednoosobowej spółki Skarbu Państwa i przestanie być zobowiązana do dokonywania wpłat z zysku na rzecz budżetu państwa? Czy w momencie zawarcia "Umowy objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym" tj. w dniu 29 czerwca 2011r., czy z chwilą wydania postanowienia sądu o zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym?
 
IBPBII/2/423-37/11/MMa Czy jeżeli wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów będzie niższe od ich wartości rynkowej, to wypłata takiego wynagrodzenia będzie neutralna dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności nie będą miały zastosowania przepisy art. 11, art. 12 ust. 5a lub art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-486a/11/PST Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 
ITPB3/423-486b/11/PST Czy obniżenie stawek amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16i ust. 5 ustawy o PDOP może zostać dokonane do dowolnej wysokości (np. nawet do stawki w wysokości 0,1% rocznie)?
 
IBPBI/2/423-208/12/PC Czy w przypadku późniejszego zbycia przez Wnioskodawcę tak objętych udziałów w Spółce kosztem uzyskania przychodu będzie wartość nominalna udziałów?
 
ITPB3/423-452/11/DK 1. Czy wykonanie ww. na trwałe umiejscowionych stałych zabudów wnękowych oraz zabudowy kuchennej traktować jako modernizację środka trwałego (tu: mieszkania) z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
2. Czy poniesione na to nakłady zwiększają wartość początkową środka trwałego (tu: mieszkania)?
3. Czy ww. nakłady powinny być amortyzowane tą samą stawką jako środek trwały (tu: mieszkanie)?
 
ITPB3/423-509a/11/DK Sprawa odpowiedniego stosowania przepisów podatkowych w związku z transakcją nabycia udziałów w celu umorzenia.
 
IBPBI/2/423-258/12/JD 1. Czy przychód Spółki Uniwersyteckiej z tytułu objęcia udziałów w Spółce Spin-off poprzez wniesienie aportem „wyników badań naukowych i prac rozwojowych" wniesionych uprzednio przez Wnioskodawcę do Spółki Uniwersyteckiej będzie równy wartości nominalnej obejmowanych udziałów?
2. Czy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej może określić wysokość przychodu z tytułu objęcia udziałów poprzez wniesienie aportem „wyników badań naukowych i prac rozwojowych" w innej wysokości niż wartość nominalna objętych udziałów, w tym w szczególności w wysokości wartości rynkowej wkładu niepieniężnego tj. „wyników badań naukowych i prac rozwojowych", czy też wartości rynkowej obejmowanych udziałów?
 
IBPBI/2/423-1194/11/MS Czy koszt złomowanych materiałów i półproduktów można uznać za koszt uzyskania przychodów w myśl. art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. podatku dochodowych od osób prawnych?
 
ITPB3/423-509b/11/DK Zakres zastosowania art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
 
IBPBI/2/423-1195/11/MS Czy koszt zakupionych usług cateringowym stanowi koszt uzyskania przychodu dla Spółki?
 
ITPB3/423-506/11/PS W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy, dochodu uzyskanego z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na koncie funduszu remontowego.
 
IBPBI/2/423-1198/11/JD Czy odszkodowanie wynikające z rozwiązania umowy agencyjnej jest kosztem podatkowym?
 
IPTPB3/423-309/11-6/IR Czy przychody uzyskiwane ze sprzedaży uprawianych, a następnie przetworzonych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę produktów roślinnych (owoców/warzyw, m. in. rabarbaru, malin, truskawek), w okolicznościach opisanych we wniosku można uznać za przychody z działalności gospodarczej (jako przychody ze sprzedaży własnych wyrobów) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 w zw. z art. 7 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-309/11-7/IR Czy wydatki (m. in. na zakup sadzonek, nasion itp., na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.) ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z uprawą we własnym zakresie celem przetworzenia oraz późniejszej sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych (owoców/warzyw) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów związane bezpośrednio z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą - zgodnie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-330/11-2/GG Czy Wnioskodawca, po akcesji Polski do Unii Europejskiej, posiadający zwolnienie do 30 listopada 2017 r., jest uprawniony do stosowania zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych?
 
IPTPB3/423-309/11-8/IR Czy, w okolicznościach opisanych we wniosku, ustalając wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej Wnioskodawca powinien określić ich wartość na podstawie art. 15 ust. 3 w zw. z art. 12 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie czy wartość zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej (wartość rynkowa) może stanowić podatkowy koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/konfitur i owoców mrożonych)?
 
ITPB3/423-467/11/AW Czy odzyskany w przyszłości przez Spółkę w trybie art. 89a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług należny podatek od towarów i usług od wierzytelności nieściągalnych w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc czy też rok podatkowy) Spółka będzie miała obowiązek zaliczyć do przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
IPTPB3/423-309/11-9/IR Czy w okolicznościach opisanych we wniosku, kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży własnych wyrobów (dżemów/konfitur i owoców mrożonych) wyprodukowanych z płodów rolnych pochodzących z upraw własnych, będą również - oprócz wartości rynkowej zużytych do przetwórstwa rolnego i spożywczego surowców i materiałów pochodzących z własnej produkcji roślinnej (por. art. 15 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) - koszty poniesione na uprawę tych produktów roślinnych (tj. m.in. wydatki na zakup sadzonek, nasion, na wynajęcie maszyn rolniczych, na koszty badań i analizy gleby, na nawozy itd.)?

Wskaźniki gospodarcze