Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 13 kwietnia 2012 r.
 
IBPBI/2/423-432/11/JD Czy Bank ponosząc wydatki na rzecz rozwoju programu Rozwoju Sieci Akceptacji Kart Płatniczych skutkiem czego jest osiągnięcie dodatkowych przychodów z nowych transakcji dokonywanych przez klientów Banku zarówno za pośrednictwem kart V., jak również kart z innych systemów płatniczych akceptowanych w ramach rozwijanej sieci może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o postanowienia art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zdarzenie przyszłe)?
 
IBPBI/2/423-433/11/JD Czy Bank ponosząc wydatki na rzecz rozwoju programu Rozwoju Sieci Akceptacji Kart Płatniczych skutkiem czego jest osiągnięcie dodatkowych przychodów z nowych transakcji dokonywanych przez klientów Banku zarówno za pośrednictwem kart V., jak również kart z innych systemów płatniczych akceptowanych w ramach rozwijanej sieci może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu w oparciu o postanowienia art. 15 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (stan faktyczny)?
 
IBPBII/2/423-14/11/HS Skutki podatkowe nieodpłatnego umorzenia akcji spółki dominującej będących w posiadaniu spółki zależnej.
 
IBPBI/2/423-511/11/AK Czy prawidłowym jest zakwalifikowanie ponoszonych przez Spółkę wydatków na nabycie od partnerów (dealerów oraz dystrybutorów) usług serwisu gwarancyjnego do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, stan faktyczny)
 
IBPBI/2/423-512/11/AK Czy prawidłowym jest zakwalifikowanie ponoszonych przez Spółkę wydatków na nabycie od partnerów (dealerów oraz dystrybutorów) usług serwisu gwarancyjnego do kosztów bezpośrednio związanych z przychodami w rozumieniu art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1, zdarzenie przyszłe)
 
IBPBI/2/423-542/11/AP Czy w świetle przepisów ustawy o pdop przychody ze wspólnego przedsięwzięcia (określanego we wniosku jako „Konsorcjum”) dla potrzeb podatku dochodowego w takiej części, w jakiej zostało to uzgodnione w Umowie i w tej części powinny podlegać opodatkowaniu przez A i B jako odrębnych podatników?
 
IBPBI/2/423-493/11/CzP „Czy Spółka:- w świetle obowiązujących przepisów jest uprawniona do obniżenia stawek amortyzacyjnych wynikających z Wykazu do poziomu 0% (lub poziomu bliskiemu 0% np. 0,01%) w stosunku rocznym?- w przyszłości będzie miała możliwość podwyższenia obniżonych stawek amortyzacyjnych i powrotu do ich stawki pierwotnej?”
 
ITPB3/423-276a/11/AW Czy Spółka może obliczać różnice kursowe zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu kursu średniego NBP do transakcji na walutowych rachunkach bankowych bądź transakcji gotówkowych w walutach obcych i w konsekwencji, czy powstałe różnice kursowe będą odpowiednio: dodatnie różnice kursowe – przychodem podatkowym, ujemne różnice kursowe – kosztem podatkowym?
 
ITPB3/423-276b/11/AW Czy przychody i koszty powstałe z tytułu zrealizowanych różnic kursowych w transakcjach sprzedaży wyrobów gotowych wytwarzanych na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i objętych zezwoleniem oraz transakcjach zakupu na potrzeby działalności produkcyjnej określonej w zezwoleniu, obliczone zgodnie z art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przy zastosowaniu kursu średniego NBP, mogą zostać zakwalifikowane do działalności zwolnionej?
 
ILPB4/423-70/11/12-S/DS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie możliwości dokonania korekty przychodu.
 
ILPB3/436-456/11-2/JG Czy koszty związane z wynajmowanym samochodem osobowym (rata najmu, koszty napraw, serwisu, ubezpieczenia) od firmy zajmującej się najmem samochodów oraz koszty zakupu paliwa będą stanowiły koszty uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 
ILPB3/423-449/11-2/JG Czy w związku z brakiem ustalenia wynagrodzenia z tytułu poręczenia kredytu, który zaciągnięty został przez jeden z podmiotów z grupy celem rozwoju całej grupy (w tym Spółki), powstanie po stronie Spółki przychód w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w świetle innych przepisów tej ustawy?
 
ILPB3/423-450/11-2/JG Czy w związku z brakiem ustalenia wynagrodzenia z tytułu poręczenia kredytu, który zaciągnięty został przez jeden z podmiotów z grupy celem rozwoju całej grupy (w tym Spółki), powstanie po stronie Spółki przychód w świetle art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub w świetle innych przepisów tej ustawy?
 
IBPBI/2/423-1/12/JD Czy dochód uzyskany ze sprzedaży lokali mieszkaniowych wraz z przynależnym garażem lub stanowiskiem postojowym jest dochodem kwalifikowanym do przychodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?Czy dochód ten podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)?
 
IBPBI/2/423-5/12/JD Do kiedy podatnik powinien zapłacić podatek dochodowy od części działalności przeznaczonej na cele nie mieszczące się w warunkach zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jeśli realizacja tych celów a zatem i wydatkowanie dochodu zwolnionego jest rozłożone w czasie (pytanie oznaczone we wniosku nr2)?
 
IBPBI/2/423-11/12/MO Czy rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, powinny być powiększane o określoną zgodnie z zasadą ceny rynkowej marżę zysku? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-18/12/SD Czy Spółka może dokonać zwolnienia dochodu z prowadzonej na terenie SSE działalności gospodarczej, w zakresie posiadanych zezwoleń strefowych, w ten sposób, że:– w pierwszej kolejności zostanie wykorzystany limit przysługującej pomocy publicznej w ramach pierwszego zezwolenia,– następnie po wykorzystaniu (lub wygaśnięciu) pierwszego zezwolenia, zostanie wykorzystany limit przysługujący na podstawie drugiego zezwolenia strefowego?
 
ITPB3/423-487a/11/PST Zakres możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych (obniżonych) stawek amortyzacyjnych.
 
IBPBI/2/423-203/12/MO Czy półfabrykaty wyprodukowane przez Spółkę na podstawie zlecenia ich produkcji wystawionego po dniu uzyskania przez Spółkę Zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE stanowią wyrób strefowy bez względu na moment wytworzenia ich części składowych, a tym samym czy dochód zrealizowany po 1 stycznia 2012 r. ze sprzedaży półfabrykatów będzie stanowić dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu z opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
ITPB3/423-487b/11/PST Zakres możliwości amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu zmienionych (obniżonych) stawek amortyzacyjnych.
 
IBPBI/2/423-204/12/MO Czy dochód ze sprzedaży po 1 stycznia 2012 r. podzespołów wydzierżawianych dotychczas kombajnów górniczych, które zostały wyprodukowane po uzyskaniu przez Spółkę Zezwolenia (na podstawie zlecenia ich produkcji), będzie stanowić dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu z opodatkowania bez względu na moment wytworzenia ich części składowych, natomiast dochód ze sprzedaży po 1 stycznia 2012 r. podzespołów wydzierżawianych dotychczas kombajnów górniczych, które zostały wyprodukowane przed uzyskaniem przez Spółkę Zezwolenia będzie stanowić dochód z działalności poza strefowej, podlegający opodatkowaniu? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3)
 
IBPBI/2/423-205/12/MO Czy zrealizowany po 1 stycznia 2012 r. dochód ze sprzedaży części wytworzonych na podstawie zlecenia ich produkcji wystawionego po uzyskaniu przez Spółkę Zezwolenia (tj. części, które nie zostały przeznaczone do dalszego przerobu, czyli nie weszły w skład półfabrykatów/podzespołów), będzie stanowić dochód z działalności strefowej podlegający zwolnieniu z opodatkowania? (pytanie oznaczone we wniosku nr 4)
 
IBPBI/2/423-209/12/BG w zakresie możliwości i momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z likwidacją (wyburzeniem) budynków
 
IBPBI/2/423-19/12/SD Czy prowadzenie działalności na terenie strefy zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych, w oparciu o dwa zezwolenia skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z tych zezwoleń?
 
ITPB3/423-455/11/AM Czy koszty dotyczące świadczonych przez Spółkę ponadlimitowych usług medycznych, nie generujące przychodów podatkowych, Spółka może zaliczyć do pośrednich kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i uznać w koszty podatkowe w dniu ich poniesienia na podstawie przepisu art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-440/11/PST Czy uzyskane przez Wspólnotę przychody z tytułu bezumownego korzystania z gruntu oraz opłata z tytułu ustanowienia służebności przesyłu służące na utrzymanie części wspólnej nieruchomości zwolnione są z podatku dochodowego od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-20/12/SD Czy prowadzenie działalności na terenie strefy zwolnionej z podatku dochodowego od osób prawnych, w oparciu o dwa zezwolenia skutkuje obowiązkiem prowadzenia ewidencji rachunkowej odrębnie dla każdego z tych zezwoleń?
 
IBPBI/2/423-45/12/AP Czy w przypadku odliczenia VAT naliczonego z tytułu nabycia importu usług, w związku z którymi zapłata należności jest dokonywana bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionych w załączniku nr 5 do ustawy o VAT, dokonanego przez korektę historycznych deklaracji VAT, Spółka powinna rozpoznać zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy o PDOP przychód na bieżąco w momencie otrzymania zwrotu tego VAT, czy też obowiązana jest do skorygowania wysokości kosztów uzyskania przychodów za poprzednie okresy sprawozdawcze?
 
IBPBI/2/423-57/12/AK Czy Spółka uprawniona będzie do zaliczania wydatków inwestycyjnych w miesiącu ich poniesienia w znaczeniu kasowym, czyli w miesiącu, w którym dokona zapłaty a zatem czy uprawniona jest do zaliczenia ponoszonych wydatków do wydatków inwestycyjnych podlegających odliczeniu od podatku także wówczas, gdy na dzień poniesienia takich wydatków środki trwałe, na które zostały te wydatki poniesione nie zostały jeszcze oddane do użytkowania w związku z niezakończeniem poszczególnych projektów inwestycyjnych, znajdujących się w ewidencji księgowej, jako środki trwałe w budowie?
 
IBPBI/2/423-58/12/AP Czy wydatki ponoszone na obsługę prawną związaną z wniesieniem dopłat jak też kwoty zapłacone z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-60/12/BG Ustalenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów otrzymanej od „Spółki A” faktury za sprzedaż karnetów.
 
IBPBI/2/423-1199/11/PC Czy w sytuacji, gdy wydatki ponoszone z tytułu odsetek wypłacanych zagranicznemu pożyczkodawcy stanowić będą koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (teks jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), Wnioskodawca będzie mógł rozpoznać w kosztach uzyskania przychodów także dodatkowy element kosztowy pozyskania środków finansowych równy kwotom obliczonego i odprowadzonego do właściwego urzędu skarbowego podatku u źródła należnego z tytułu wypłat odsetek dokonywanych na rzecz zagranicznego pożyczkodawcy?
 
ITPB3/423-429a/11/PST Czy w ramach wspólnoty mieszkaniowej opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości, mediów na potrzeby właścicieli oraz koszty finansowane z tymi opłatami kształtują dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1205/11/BG w zakresie obowiązku sporządzenia zeznania podatkowego w związku z podjęciem uchwały w sprawie uchylenia likwidacji i rozwiązania Spółki
 
IBPBI/2/423-1206/11/AK Czy w przypadku zawarcia umowy z dostawcą ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Spółka będzie zobowiązana do pobrania, jako płatnik, zryczałtowanego podatku na podstawie art. 26 ust. 1 updop (podatek u źródła) w związku z uiszczaniem opłat z tytułu subskrypcji na dostęp do wersji elektronicznych baz danych? (pytanie przedstawione we wniosku jako pierwsze)
 
IBPBI/2/423-1207/11/MS 1. Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego zapłata na rzecz kanadyjskiego Kontrahenta za zakup przedstawionych w stanie faktycznym praw podlega pod art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych i na Spółce ciąży obowiązek pobrania i uiszczenia podatku zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 u.o.p.d.o.p.?
2. Czy na Spółce ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji kanadyjskiego Kontrahenta oraz sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R skoro nie dokonała potrącenia podatku u źródła?
 
IBPBI/2/423-1213/11/MO Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym kwota należnego podatku VAT wynikająca z dokonywanych przez Spółkę transakcji opisanych w stanie faktycznym nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-429b/11/PST Czy w ramach wspólnoty mieszkaniowej opłaty wnoszone przez właścicieli lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz koszty finansowane z tymi opłatami kształtują dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/1/423-45/11/KB różnice kursowe od środków własnych – wymiana waluty w kantorze internetowym
 
IBPBI/2/423-1214/11/AP W którym momencie wydatki na nabycie uprawnień do emisji stanowić będą koszt uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-429c/11/PST Czy w ramach wspólnoty mieszkaniowej zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali (mieszkalnych, użytkowych oraz stanowisk postojowych (hali garażowej)) na fundusz remontowy z przeznaczeniem na utrzymanie części wspólnych budynku kształtują dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-1216/11/MO Czy Wnioskodawca, wchodząc na mocy umowy cesji w prawa podatnika, może uznać, iż nadal jest stroną umowy leasingu spełniającej warunki z art. 17b ust. 1 ustawy o PDOP, czy też dochodzi do zawarcia nowej umowy co rodzi określone konsekwencje podatkowe? (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)
 
IBPBI/2/423-1217/11/MS Z uwagi na brzmienie art. 15 ust. 1 zd. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, iż koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu oraz art. 15 ust. 4e ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, który wyjaśnia, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, Spółka prosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie: czy przy zapisie w polityce rachunkowości Spółki, że za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, czyli ujęcia kosztu w księgach rachunkowych, Spółka przyjmuje datę wpływu faktury do Spółki wycena kosztów poniesionych w walutach obcych po kursie średnim ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wpływu faktury do Spółki będzie prawidłowa?
 
ITPB3/423-428a/11/PST Czy w ramach wspólnoty mieszkaniowej opłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości, mediów na potrzeby właścicieli oraz koszty finansowane z tymi opłatami kształtują dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-428b/11/PST Czy w ramach wspólnoty mieszkaniowej opłaty wnoszone przez właścicieli lokalu niemieszkalnego (hali garażowej) na pokrycie kosztów zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz koszty finansowane z tymi opłatami kształtują dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IBPBI/2/423-139/12/PP Czy przychody uzyskiwane przez Wnioskodawcę z tytułu wykonywania działalności statutowej polegającej na świadczeniu swoim członkom odpłatnych usług finansowych, stanowią przychody podlegające opodatkowaniu na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, rozpoznawane na zasadzie kasowej?
 
IBPBI/2/423-1234/11/PC Czy wpłaty ww. osób dokonywane na rzecz utrzymania części wspólnych nieruchomości są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym na mocy art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. nr 54 poz. 654 ze zm. – winno być „t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.”)?
 
IBPBI/2/423-1241/11/MS W jakim momencie rozpatrywane koszty pośrednie wynikające ze zdarzeń, których skutek jest rozłożony w czasie, powinny być identyfikowane jako podatkowe koszty uzyskania przychodów?
 
ITPB3/423-428c/11/PST Czy w ramach wspólnoty mieszkaniowej zaliczki wnoszone przez właścicieli lokali (mieszkalnych, użytkowych oraz stanowisk postojowych (hali garażowej)) na fundusz remontowy z przeznaczeniem na utrzymanie części wspólnych budynku kształtują dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych w oparciu o art. 17 ust. 1 pkt. 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Wskaźniki gospodarcze