Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 14 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-316g/11/MT Czy istnieje możliwości rozpoznania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z wypłatą zaliczki w walucie obcej dla pracownika?
 
ITPB3/423-316h/11/MT Czy środki pieniężne zwrócone Spółce przez pracownika w związku z rozliczeniem kosztów podróży służbowej podlegają wycenie (przeliczeniu na złote) dla potrzeb ustalania różnic kursowych, o których mowa w art. 15a ust. 2 pkt 1-3 lub art. 15a ust. 3 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ITPB3/423-316a/11/MT Zasady przeliczania na złote przychodów wyrażonych w walutach obcych – moment, na który dokonuje się przeliczenia; kurs właściwy dla tej operacji; zasady przeliczania odsetek od środków na rachunku bankowym; kwestia obowiązku przeliczania otrzymanych zaliczek w walucie obcej.
 
ITPB3/423-316b/11/MT Zasady przeliczania na złote kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych – moment, na który dokonuje się przeliczenia; kurs właściwy dla tej operacji; zakres zastosowania art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze a zakres zastosowania art. 15a ust. 7; zasady przeliczania prowizji (opłat) pobieranych z rachunku walutowego.
 
ITPB3/423-316c/11/MT Zasady ustalania podatkowych różnic kursowych – Czy Spółka prawidłowo ocenia możliwość powstawania tzw. transakcyjnych różnic kursowych, różnic kursowych od własnych środków pieniężnych i różnic kursowych związanych z pożyczkami (kredytami) w odniesieniu do opisanych operacji (zdarzeń) gospodarczych?
 
ITPB3/423-316d/11/MT Zasady ustalania kursów wymiany walut dla celów przeliczania transakcji w walutach obcych na potrzeby ustalania podatkowych różnic kursowych – Czy Spółka prawidłowo ustala kursy walut dla celów obliczania różnic kursowych w przypadku opisanych transakcji?
 
ITPB3/423-316e/11/MT Brak podatkowych różnic kursowych w związku z założeniem i likwidacją lokaty w walucie obcej.
 
ITPB3/423-316f/11/MT Czy wpływ należności w walucie obcej oraz zapłata zobowiązania w walucie obcej - w części, w jakiej odpowiadają wartości podatku od towarów i usług, mają znaczenie dla obliczania różnic kursowych od własnych środków pieniężnych (art. 15a ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3)?
 
ILPB3/423-528/11-2/KS Czy komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąca swoją funkcję w spółce komandytowo - akcyjnej pod tytułem odpłatnym ustalonym w ten sposób w statucie spółki, że jego udział w zyskach spółki jest wypłacany w formie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (świadczone usługi zarządzania) uzyska jakiekolwiek przysporzenie w związku z wniesieniem przez akcjonariuszy dopłat do SKA?
 
ILPB3/423-523/11-2/MM Czy komplementariusz - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pełniąca swoją funkcję w spółce komandytowo - akcyjnej pod tytułem odpłatnym ustalonym w ten sposób w statucie spółki, że jego udział w zyskach spółki jest wypłacany w formie wynagrodzenia za prowadzenie spraw spółki (świadczone usługi zarządzania), jest obowiązany do ujmowania, dla celów podatkowych (w podatku dochodowym od osób prawnych), przychodów z udziału w spółce w oparciu o faktury wystawione na rzecz SKA czy tez ujmować swoje przychody po otrzymaniu kwot pieniędzy z tego tytułu?
 
IPPB5/423-283/10/11-7/S/AM Czy dla skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 Ustawy istotna jest data przekazania części dochodu na cele statutowe jedynego Udziałowca?
 
IPPB5/423-1149/11-4/AM Czy Rada Rodziców może być uznana za podatnika podatku dochodowego od osób prawnych i czy jest zobowiązania do składnia w Urzędzie Skarbowym rocznego zeznania o wysokości dochodu (straty)?
 
IPPB5/423-1127/11-2/AM Czy Spółka nie sporządzając informacji CIT-7 oraz deklaracji CIT-6R w przypadku wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariuszy korzystających ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych na zasadach opisanych powyżej prawidłowo zrealizuje obowiązek nałożony na nią jako na płatnika podatku dochodowego od osób prawnych - przez przepisy art. 26 ust. 1 i 3 oraz art. 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74 poz. 397 z późn. zm.)?
 
IPPB5/423-1126/11-2/AM Czy w pierwszym roku działalności podatkowej grupie kapitałowej będzie jej przysługiwało prawo płacenia zaliczek kwartalnych na podatek dochodowy od osób prawnych?
 
ILPB3/423-455/11-3/JG Czy poniesione koszty związane z odtworzeniem częściowo zniszczonego parku maszynowego można ująć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów danego miesiąca?
 
IPPB5/423-952/11-2/AM odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii
 
IPPB5/423-992/11-3/AM Czy do transakcji wynajmu nieruchomości przez Wnioskodawcę na rzecz Stowarzyszenia, organ podatkowy będzie mógł zastosować art. 11 ust. 1 CITU (w związku z art. 11 ust. 4 CITU), tj. określić dochody Wnioskodawcy w drodze oszacowania w odniesieniu do wartości rynkowej usług najmu nieruchomości?
 
IPPB5/423-1053/11-2/AM Stosowanie przepisów w przypadku transakcji sprzedaży nieruchomości i aktywów pomiędzy podmiotami tworzącymi podatkową grupę kapitałową
 
IPPB5/423-1147/11-3/AM podmiotowość podatkowa komitetów wyborczych
 
ILPB4/423-357/11-2/DS 1. Czy Spółka jest uprawniona obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokości 0,1%?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w pytaniu nr l do nowych środków trwałych przyjmowanych po raz pierwszy do używania w trakcie roku podatkowego?
3. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Wykazie, Spółka jest uprawniona do podwyższenia tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu dla środków trwałych używanych w normalnych warunkach i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-1101/11-2/AM proporcjonalne stosowanie postanowień wynikających z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w tym z Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
 
IPPB5/423-1242/11-2/AM odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii, korekta zeznania podatkowego
 
ILPB4/423-357/11-3/DS 1. Czy Spółka jest uprawniona obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokości 0,1%?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w pytaniu nr l do nowych środków trwałych przyjmowanych po raz pierwszy do używania w trakcie roku podatkowego?
3. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Wykazie, Spółka jest uprawniona do podwyższenia tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu dla środków trwałych używanych w normalnych warunkach i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-1150/11-2/AM odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii
 
IPPB5/423-995/11-2/AM w zakresie uznania za przychód wartości nominalnej udziałów (akcji) w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny, braku możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego, opodatkowania dochodu z tytułu i w dacie wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej.
 
ILPB4/423-357/11-4/DS 1. Czy Spółka jest uprawniona obniżać stawki amortyzacyjne dla środków trwałych amortyzowanych metodą liniową do dowolnego poziomu, np. nawet do wysokości 0,1%?
2. Czy Spółka jest uprawniona do zastosowania obniżonej stawki amortyzacyjnej, o której mowa w pytaniu nr l do nowych środków trwałych przyjmowanych po raz pierwszy do używania w trakcie roku podatkowego?
3. Czy po obniżeniu stawek amortyzacyjnych w stosunku do stawek wskazanych w Wykazie, Spółka jest uprawniona do podwyższenia tych stawek do dowolnego poziomu, nie wyższego jednak niż wynikający z Wykazu dla środków trwałych używanych w normalnych warunkach i uznawania tak ustalonych odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania przychodów?
 
IPPB5/423-1243/11-2/AM odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii, korekta zeznania podatkowego
 
IPPB5/423-1100/11-2/AM Stosowanie postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania w stosunku do należności wypłacanych na rzecz kontrahenta w przypadku gdy Spółka posiadając certyfikat rezydencji podatkowej, w tym Zbiorowy certyfikat rezydencji uzyskany uprzednio od kontrahenta w kolejnych latach uzyska od niego w drodze oświadczenia, iż dane wynikające z posiadanego certyfikatu rezydencji podatkowej nie uległy zmianie
 
ILPB4/423-365/11-4/DS Czy dochód uzyskany przez Wspólnotę Mieszkaniową ze sprzedaży pomieszczenia przeznaczonego na cele mieszkaniowe a powstałego w wyniku adaptacji części nieruchomości wspólnej (pralni) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 
IPPB5/423-996/11-3/AM Czy najem przez Stowarzyszenie od Spółki nieruchomości będzie skutkował, po stronie Stowarzyszenia, powstaniem przychodu z częściowo odpłatnych świadczeń? Czy przychody Wnioskodawcy uzyskane z nieodpłatnego lub częściowo odpłatnego otrzymania rzeczy, praw lub innych świadczeń korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego?
 
ILPB4/423-445/11-2/DS Czy kara umowna naliczona przez Zamawiającego zgodnie z punktem 15.3 umowy jest kosztem uzyskania przychodu według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
IPPB5/423-994/11-6/AM odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie nowych technologii
 
IPPB5/423-1145/11-2/AM Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, przekazanie przez Fundację na rzecz spółki zależnej środków pieniężnych w formie oprocentowanej pożyczki, w ramach statutowej działalności w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c updop?
 
IPPB5/423-1068/11-2/AM sposób wyliczenia udziału dochodów w przychodach w wysokości co najmniej 3%, o którym mowa w art. 1a ust. 2 pkt 4 ustawy o pdop
 
IPPB5/423-817/11-2/AM Czy przychód Spółki w postaci wartości nominalnej akcji E. objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci Składników Majątku będzie zwolniony przedmiotowo z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 32I ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. z 2002 r., Nr 213, poz. 1800, z późn. zm.) (zwanej dalej Ustawą o pomocy publicznej)?
 
IBPBI/2/423-1281/AP W którym momencie u Spółki powstanie przychód w związku z przesunięciem towarów, materiałów do produkcji, półfabrykatów, czy też wyrobów gotowych do Oddziału utworzonego w Finlandii - w zakresie w jakim jest to konieczne ze względu na istniejącą na gruncie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Finlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu fikcję traktowania oddziału jako niezależnego przedsiębiorstwa ?
 
IBPBI/2/423-1283/11/MO Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, iż Spółka powinna przypisywać Oddziałowi utworzonemu w Finlandii koszty ogólnego zarządu i administracyjne na podstawie art. 7 ust. 3 Umowy z Finlandią, stosując zasady określone w art. 15 ust. 2 i 2a u.p.d.o.p.? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)
 
IPTPB3/423-338/11-2/IR Jakie kursy walut w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu prawnego obowiązującego po 1 stycznia 2012 r. należy zastosować do przeliczenia transakcji na rachunkach walutowych w banku zagranicznym?

Wskaźniki gospodarcze