Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 19 kwietnia 2012 r.
 
ITPB3/423-274/11/MK Czy odsetki od środków finansowych gromadzonych na lokatach terminowych podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych ?
 
ITPB3/423-280/11/AW Czy wyodrębnienie opisane w stanie faktycznym, pozwala na uznanie NZOZ-u, jako odrębnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych? Czy dochody uzyskiwane przez NZOZ (jako jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej – wyodrębnioną od organu założycielskiego majątkowo, finansowo i organizacyjnie) i przeznaczone na działalność NZOZ, tj. na ochronę zdrowia – będą podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy?
 
ITPB3/423-291/11/DK Czy wyodrębniona ze Spółki Jednostka będzie stanowiła zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 omawianej ustawy do nowo zawiązanej spółki nieruchomościowej nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-354/11-2/MC 1. Czy Spółka jest obowiązana pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych („podatek u źródła”) od odsetek z tytułu ujemnych wewnętrznych sald, których beneficjentem jest Pool Leader, tj. spółka będąca rezydentem podatkowym w Belgii?
2. Czy Spółka zgodnie z przepisem art. 11 Konwencji może zastosować do wypłat odsetek, których beneficjentem jest Pool Leader preferencyjną stawkę podatku w wysokości 5%?
 
ILPB4/423-444/11-2/ŁM Czy przedmiotowe odszkodowanie w kwocie 510.150,00 zł, zapłacone Gminie w wyniku zawarcia przedmiotowej ugody, bezpośrednio skorelowane z przychodem w kwocie 750.000,00 zł, stanowi w roku 2010 dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB4/423-378/11-2/ŁM Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodów podatkowych i kosztów ich uzyskania.
 
ILPB4/423-444/11-3/ŁM Czy przedmiotowe koszty zaniechanej ostatecznie w październiku 2010 roku inwestycji na przedmiotowej działce nr 2098/3, w postaci:
- nakładów inwestycyjnych fizycznie związanych z przedmiotowym gruntem (nakłady na uporządkowanie terenu, ogrodzenie), pozostawionych na przedmiotowej działce i razem z nią zbytych nowemu właścicielowi,
- nakładów nie mających postaci materialnej oraz mających postać dokumentów (dokumentacja projektowa, wnioski kredytowe, operaty szacunkowe, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów), które stały się z dniem zbycia przedmiotowej nieruchomości nieprzydatne, a których nieprzydatność stwierdzono stosownym protokołem likwidacji tych nakładów i które nie będą wykorzystywane w przyszłości w prowadzonej przez Spółkę działalności,
stanowią dla Spółki w roku 2010 koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-483/11-2/KS Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania, na przełomie lat podatkowych, kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio i pośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem, stanowiących dostawy niefakturowane, w sytuacji ujęcia ich w księgach Spółki jako poniesionych na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych, tj. „poleceń księgowania” oraz momentu rozpoznania różnic pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych, tj. poleceniach księgowania, a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i / lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi).
 
ILPB3/423-482/11-2/EK Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie momentu rozpoznania, na przełomie lat podatkowych, kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio i pośrednio związanych z uzyskiwanym przychodem, stanowiących dostawy niefakturowane, w sytuacji ujęcia ich w księgach Spółki jako poniesionych na podstawie wewnętrznych dowodów księgowych, tj. „poleceń księgowania” oraz momentu rozpoznania różnic pomiędzy kwotami kosztów wykazanymi w wewnętrznych dowodach księgowych, tj. poleceniach księgowania, a otrzymanymi fakturami, rachunkami (i / lub innymi zewnętrznymi dowodami księgowymi).
 
ILPB3/423-527/11-2/EK Czy w związku z wypłatą przez SKA dywidendy w naturze w przedstawionych na wstępie okolicznościach powstanie po stronie komplementariusza – osoby prawnej przychód opodatkowany na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
 
ILPB3/423-529/11-2/JG Czy wnosząc całe przedsiębiorstwo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (komplementariusza) do spółki komandytowo - akcyjnej na wyżej opisanych zasadach, powstaną jakiekolwiek zobowiązania publicznoprawne po stronie wnoszącego aport w postaci przedsiębiorstwa Spółki?
 
ILPB4/423-367/11-2/DS podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.
 
ILPB4/423-355/11-4/MC Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie określenia momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów czynszu inicjalnego, czynszu zerowego oraz opłaty manipulacyjnej.

Wskaźniki gospodarcze