Kancelaria doradztwa podatkowego TuboTax Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Kancelaria

Aktualności

Usługi

Publikacje

Kontakt

Polecamy


Wyszukiwarka interpretacji podatkowych

Podatek dochodowy od osób prawnych | Archiwum interpretacji

Poniżej znajdziecie Państwo listę wybranych archiwalnych interpretacji podatkowych opublikowanych 20 kwietnia 2012 r.
 
IPTPB3/423-39/12-2/PM 1. Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników dedykowany działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku wydzielenia opisanego zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników w drodze podziału przez wydzielenie na podstawie art. 529 § l pkt 4 KSH, Wnioskodawca osiągnie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
 
IPTPB3/423-39/12-3/PM 1. Czy opisany zespół składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników dedykowany działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami, stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 4a pkt 4 ustawy o CIT?
2. Czy w przypadku wydzielenia opisanego zespołu składników majątkowych, materialnych i niematerialnych, w tym pracowników oraz zobowiązań związanych z tym zespołem składników w drodze podziału przez wydzielenie na podstawie art. 529 § l pkt 4 KSH, Wnioskodawca osiągnie przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT?
 
IPPB5/423-1000/11-2/PS Czy dochód Wysyłającego uzyskany na podstawie umowy o współpracy zawartej z odbiorcą będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce czy Finlandii?
 
IPPB3/423-954/11-4/MC Czy spółka postępuje prawidłowo, zaliczając w koszty podatkowe wydatki związane z utrzymaniem samochodu, który jest nieodpłatnie udostępniony dla handlowca w celu osiągnięcia przez spółkę przychodu?
 
IPPB3/423-717/11-2/AG Pytanie Banku dotyczy sposobu ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w zamian za wkład niepieniężny w postaci Wierzytelności, w szczególności czy podstawą opodatkowania będzie różnica pomiędzy wartością nominalną obejmowanych udziałów, wartością Wierzytelności równą wydatkom poniesionym na ich nabycie?
 
IPPB3/423-994/11-4/JD Stosownie do przepisu art. 16b ust. 1 pkt 5 updop, licencje, których okres użytkowania przekracza 1 rok są wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegającymi amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartość wprowadzono do ewidencji (wykazu) do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową (art. 16h ust. 1 pkt 1 updop). Wartość początkową praw majątkowych, w tym licencji i autorskich praw majątkowych, stanowi cena nabycia tych praw. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy niż 24 miesiące (art. 16m ust. 1 pkt 1 updop).
 
IPPB3/423-1024/11-2/PK1 Wydatek poniesiony przez Spółkę w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, związany z wniesieniem przez udziałowca dopłat, mający charakter uboczny w stosunku do świadczenia głównego, jako związany z przychodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 4 pkt 11 tej ustawy), nie stanowi kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ww. ustawy.
 
IPPB3/423-978/11-4/MS Czy Spółka wprowadzając do ewidencji majątek trwały przyjęty aportem po zlikwidowanym zakładzie budżetowym, powinna za wartości początkowe przyjąć wartość początkową ksiąg zakładu budżetowego, czy wartość aktualną równą wartości aportu?Czy w przypadku, gdyby za wartości początkowe należałoby przyjąć wartość początkową wynikającą z bilansu zamknięcia zakładu budżetowego równą wartościom majątku trwałego w aporcie, to okres amortyzacji powinien być liczony od dnia przyjęcia do użytkowania w Spółce?
 
IPTPB3/423-22/12-2/PM W jakim terminie dokonana płatność z tytułu „premii za przystąpienie do projektu B. 2011” powinna zostać zaliczona do kosztów podatkowych?
 
IPPB5/423-1085/11-2/DG Z obowiązujących przepisów polsko-rumuńskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz powołanych w uzasadnieniu niniejszej interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, iż zysków oraz strat stałego zakładu zlokalizowanego w Rumunii nie łączy się z zyskami/stratami podlegającymi opodatkowaniu w Polsce. W konsekwencji, straty zagranicznego oddziału nie mogą pomniejszyć dochodu do opodatkowania wykazanego przez podatnika będącego komplementariuszem w Spółce, w zeznaniu składanym w Polsce. Dochody i straty zagranicznego oddziału podlegają bowiem opodatkowaniu/odliczeniu wyłącznie w kraju, w którym znajduje się ten zakład. Zatem, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie przewidują możliwości odliczenia w Polsce straty (na zasadach przewidzianych w art. 7 ust. 5 ustawy), która powstała na skutek działalności zakładu położonego i opodatkowanego w Rumunii. Stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.
 
IPPB3/423-964/11-2/AG CIT w zakresie skutków podatkowych zbycia Prawa dzierżawy
 
IPTPB3/423-13/12-5/IR Czy kwoty wkładu gotówkowego użytkownika do czasu sporządzenia umowy o przeniesienie własności na dotychczasowego użytkownika stanowią dla TBS przychody dla celów podatku dochodowego?
 
IPPB3/423-990/11-2/GJ Czy wypłata przez Spółkę kwot wymienionych w pkt 1-4 Ugody, zawartej w następstwie wypadku przy pracy Pracownika stanowi dla Spółki koszt uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 CIT?
 
IPPB3/423-1042/11-3/PK1 Czy w opisanym stanie faktycznym sprawy prawidłowym jest - przy ustalaniu przychodu Wnioskodawcy z tytułu prowadzonej działalności polegającej na sprzedaży leków i paraleków wyłączenie z kwoty przychodu kwoty udzielonej bonifikaty?
 
IPPB5/423-1042/11-2/JC Czy Wnioskodawca może uznać za koszty uzyskania przychodów całość odpisów amortyzacyjnych od składników majątkowych Działu Turystyki wniesionych w ramach aportu, a nie jedynie od tej części ich wartości, która została przekazana na podwyższenie kapitału zakładowego Wnioskodawcy?
 
IPPB5/423-1074/11-2/JC Czy wypłacana danemu najemcy przez Spółkę jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki? W którym momencie wypłacona najemcy jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPPB5/423-1072/11-2/JC Czy wypłacana danemu najemcy przez Spółkę jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?W którym momencie wypłacona najemcy jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPPB5/423-1041/11-2/JC Czy w przedstawionym stanie faktycznym wydatki na zakup drobnych gadżetów przekazywanych przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IPPB5/423-1073/11-2/JC Czy wypłacana danemu najemcy przez Spółkę jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?W którym momencie wypłacona najemcy jednorazowa kwota stanowiąca zachętę do zawarcia negocjowanej długoterminowej umowy najmu stanowi koszt uzyskania przychodu Spółki?
 
IPPB5/423-1040/11-2/JC Czy koszty organizacji szkoleń dla Dystrybutorów i przedstawicieli sieci kablowych, w tym w szczególności koszty wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia noclegu, transportu oraz wyżywienia (nienoszącego znamion wystawności) stanowią koszt podatkowy Spółki?
 
IPPB3/423-986/11-2/GJ Czy wskazana powyżej umowa najmu spełnia warunki definicji umowy leasingu z art. 17a pkt 1 w zw. z art. 17b ust. 1 CIT, jako inna umowa, na podstawie której jedna ze stron oddaje do odpłatnego używania drugiej stronie środki trwałe podlegające amortyzacji? Czy wydatki związane z używaniem najmowanego samochodu (czynsz najmu oraz wydatki na m. in. naprawy bieżące, paliwo, eksploatację) podatnik może zaliczać w całości do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu?
 
IPPB5/423-1043/11-2/JC Czy w świetle art. 16 ust. 1 pkt 60 oraz art. 16 ust. 1 pkt 61 ustawy o PDOP w związku z art. 16 ust. 7b ustawy o PDOP, odsetki płacone przez Spółkę w związku z uczestnictwem w cash poolingu, jako wypłacane z tytułu innego niż pożyczka w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o PDOP, nie podlegają ograniczeniom wynikającym z przepisów o tzw. niedostatecznej kapitalizacji i - w konsekwencji - będą podlegały w pełnej wysokości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem spełnienia ogólnych warunków wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy o PDOP?
 
IPPB3/423-1026/11-2/MS W jakim okresie C. powinien ująć przychód wynikający z porozumienia opisanego w stanie faktycznym w przychodach do opodatkowania?
 
IPPB3/423-818/11-2/DP 1) Czy w przypadku sprzedaży przez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym do dnia 31 grudnia 2011 r. (a więc w pierwszym roku podatkowym Spółki), wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako aktywa obrotowe, kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona w oparciu o rynkową wartość tego składnika na dzień aportu przedsiębiorstwa/zorganizowanej części przedsiębiorstwa)?2) Czy w przypadku sprzedaży rzez Spółkę składników majątku opisanych w stanie faktycznym po dniu 31 grudnia 2011 r., wniesionych do niej aportem w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia 2011 r. i zakwalifikowanych w Spółce jako aktywa obrotowe, kosztem uzyskania przychodu będzie nominalna wartość udziałów wydanych za przedmiot wkładu przypadająca na zbywany składnik majątku (ustalona
 
IPTPB3/423-15/12-2/GG Czy park narodowy, realizując cele związane z ochroną przyrody, osiągając dochody opodatkowane zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób oprawnych może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej celu określonego przez ustawodawcę jako ochrona środowiska?

Wskaźniki gospodarcze